Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 37

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Reiniging en herstel door Jezus Christus

Door te geloven in Jezus Christus word je genezen van het dodelijk gif van de zonde

Je moet voor geestelijk herstel gelovig op Jezus zien, zoals de door slangen gebeten Israëlieten moesten zien op de koperen slang in de woestijn (Zie: Num.21:8-9 en Joh.3:14). De koperen slang in de woestijn werd opgeheven voor al de gebeten Israëlieten, die het dodelijk gif in hun lichaam hadden. Dit ziet op het gif van de zonde, waar we allemaal mee te maken hebben. Door de verleiding van satan, die in het paradijs door de slang sprak, is de in de mens gekomen.

Het gaat zoals bij brandnetels of giftige planten: het gif gaat over naar de planten die ze voortbrengen. Gelukkig is er voor ons een oplossing gekomen. Een mens kan door de genade van God worden vernieuwd. Dat kan door het offer van Jezus aan het kruis. Als we gelovige op Hem zien, gaan we uit Hem leven. Het bloed van Jezus reinigt ons dan van de zonde.

Hieronder kun je op de PowerPoint van deze sessie intoetsen. Deze kan ook worden gebruikt voor een herstelsamenkomst en Bijbelstudie: 

PowerPoint Reiniging en herstel door Jezus Christus

In Joh.3:14-15 lezen we dat Jezus tot Nicodemus zei: ‘En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Hierin zie je duidelijk de overeenkomst tussen het zien op de koperen slang en het geloven in de Heere Jezus. De Israëlieten werden door het zien op deze slang terstond genezen en gezuiverd van het gif. Door het gelovig zien op Jezus worden we door Gods genade ook terstond gered en gezuiverd van de zonde.

Het zondegif

Of we het beseffen of niet, één ding is zeker: van nature dragen we allen de dodelijke kwaal van de zonde in ons om. De zonde in ons verhindert het herstel. Als de ziektekiemen van de zonde nog in aan het werk zijn, blijven wij behept met geestelijke problemen. Aanwezige ziektekiemen houden immers de gezondheid tegen. De zonde werkt als een dodelijk gif. Ernstige vergiftiging leidt tot de dood.

De zonde werkt als het gif van een slang

Over deze waarheid uit het Woord van God moeten we ernstige nadenken. De zonde in ons moet worden gedood, of de zonde zal ons doden. Door het kwade gif en de zondekwaal is een ongelovige geestelijk dood. Hij is een slaaf van de zonde. Doordat de Israëlieten in ongeloof bleven zondigen, werden ze gestraft door slangengif. God straft ongehoorzaamheid.

Kies je voor het gif of voor de gift

We lezen in Romeinen 6:23: ‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegift van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.’

We staan voor de keuze:

Houden we van het zondegif

of van de genadegift?

Houden we het gif vast

of ontvangen we de gift?

De genadegift

Voor de Israëlieten in de woestijn kwam God met de onverdiende genadegift in de vorm van een koperen slang. We lezen ervan in Numeri 21:8-9: ‘En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.’ Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op een staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.’ Je ziet het hieronder afgebeeld:

Zie op Jezus voor reiniging en herstel
Zie op Jezus voor reiniging en herstel

Alleen het bloed van Jezus Christus

kan ons reinigen van alle zonden.

Daarbij is het ook zeker, dat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Geloven is: geestelijk zien op Jezus. Je verwacht dan alles van Hem, belijdt je zonden, accepteert Zijn offer voor jouw schuld, en je aanvaardt Zijn reinigend bloed.

Stel je eens voor dat een gebeten Israëliet er heel erg aan toe was. Het gif van een slang was in z’n bloed doorgedrongen. Hij was stervende. Hij lag op een behoorlijke afstand van de op een stang gestelde koperen slang. Met een ‘gebroken oog’ kon hij nog maar nauwelijks de slang ontwaren. Denk je dat hij geen genezing ontving omdat hij niet meer helder kon zien? Hij werd wèl genezen! Hij had gekeken, en dat was voldoende.

Maar nu zal ik het je eens anders voorstellen. Als er nu eens een Israëliet was die nog maar net was gebeten. Hij voelde een korte pijn van de beet, maar het gif was nog niet in z’n bloed doorgedrongen. Hij voelde dus verder niet dat hij vergiftigd en in levensgevaar was. Mocht hij nu al kijken of moest hij wachten totdat hij zich pas echt ziek voelde? Je zult het wel weten… Natuurlijk mocht hij gelijk al kijken, en hij zou dan ook al genezen worden!

Zo mogen zondaars ook al zien op de Heere Jezus (zodra ze maar enigszins hun toestand beseffen), om Zijn redding en genezing te mogen ontvangen. Je hoeft daarom niet te zoeken naar vermeerdering van je schuldbesef, maar je moet je zo spoedig mogelijk tot de Heere om redding wenden – want of je het beseft of niet: je bent een zondaar die redding en vergeving nodig hebt!

Rood sap op de vloerbedekking

Het woord “ver-geven” betekent eigenlijk ‘ver-weg-geven’. Misschien kan ik het je duidelijk maken met het volgende voorbeeld: Als iemand rood sap heeft gemorst op de wollen vloerbedekking, is er een goed middel om het sap ervan te verwijderen. Je moet niet proberen om het sap er uit te vegen met bepaalde reinigingsmiddelen. Je loopt dan juist het gevaar om het rode sap erin te wrijven. Misschien kun je het dan wel gedeeltelijk verwijderen, maar je zult er toch altijd een vuile plek op blijven zien. Je kunt dan ook de vloerbedekking beschadigen.

Wat moet je dan wel doen om de vloerbedekking helemaal te reinigen? Welk middel moet je daarvoor dan gebruiken? Een goed middel is zout. Je moet er gewoon zout op strooien… Het sap trekt dan in het zout – het zout neemt het sap op. Je moet het er even laten intrekken. Daarna kun je het rood geworden zout voorzichtig opvegen. Als je dit goed hebt gedaan, is er dan geen rood vlekje meer op de vloerbedekking te zien.

Dit voorbeeld wil ik gebruiken om te laten zien hoe het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Zoals het zout het rode sap in zich opnam, zo gaat de zonde van de gelovige over op Christus. God geeft de zonde van de zondaar dan weg aan Christus, zodat deze gelovige volkomen van zonden is gereinigd. De zondeloze Jezus is tot zonde gemaakt, zodat vuile zondaren kunnen worden gereinigd.

Zie dan hoe Jezus de zonden gedragen heeft aan het kruis van Golgotha, hoe Hij rood was door Zijn vergoten bloed!

Reiniging voor rode zondaren

God komt in Zijn Woord tot je om met je te spreken. Hij komt als het ware met een voorstel. We lezen in dit verband in Jes.1:18: ‘Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.’ Wat een geweldig en genadig voorstel van de Rechter tot een schuldige zondaar!

God komt door Jezus tot ons met een voorstel van vergeving, reiniging en herstel. Neem dit voorstel aan.

Accepteer de voorwaarden die God stelt

Kom zoals je bent en laat je reinigen

Reiniging en genezing door Jezus Christus

Achter het bloed van Christus is er een veilige schuilplaats tegen de rechtvaardige toorn van God tegen de zonde; als je daarachter mag schuilen, ben je rechtvaardig voor God. Je moet echter ook (meer en meer) verlost worden van de macht en de smet van de zonde in je leven. Het bloed van Christus is ook gegeven om de gelovigen steeds weer van (nieuwe) zonden te reinigen.

Als je mag geloven, voel je het wel aan dat je Zijn reinigende kracht en reinigend bloed steeds weer opnieuw nodig hebt. Welke waarde heeft het reinigend bloed van Christus voor je? Is het volgende lied van Michael Christ ook uit jouw hart gegrepen?

Heer, Uw bloed dat reinigt mij,

doet mij leven en maakt mij vrij.

Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats

in het offer dat U bracht.

En U wast mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw.

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

Beluister dit lied (Opwekking 315) maar eens, zoals het is gezongen op Nederland zingt-dag van 2014. Let erop hoe mooi de ‘zandtekenaar’ het met stift en verf het uitbeeldt. Zonde en pijn worden gereinigd door het uitgebeelde bloed. Het bloed van Jezus reinigt de gelovige van alle zonden.

Wat gebeurt er bij het kruis met onze problemen?
Wat gebeurt er bij het kruis met onze problemen?

Kees Kraaijenoord zingt het lied en Arie van der Veer bidt er bij.

YouTube-video Nederland Zingt-dag 2014: Heer, Uw bloed dat reinigt mij

Hoe ontvangen wij reiniging en herstel?

Hieronder volgt een serie afbeeldingen, waarbij wordt uitgelegd hoe wij vergeving, reiniging en herstel kunnen vinden door het offer en bloed van Jezus Christus.

Waar moet je op zien voor geestelijk herstel?
Waar moet je op zien voor geestelijk herstel?

Hoe kun je gelovig op Jezus zien?
Hoe kun je gelovig op Jezus zien?
Onze schuldbrief moet aan het kruis worden genageld. Zie Kolossenzen 2:13-14
Onze schuldbrief moet aan het kruis worden genageld. Zie Kolossenzen 2:13-14

Heer Uw bloed dat reinigt mij

Ons hart heeft het verzoenend bloed nodig

Het bloed van Jezus Christus de Zoon van God reinigt ons van alle zonde

Een middel tegen het zondevirus

Een virus is een smetstof, een ultramicroscopische ziekteverwekker. Volgens het handwoordenboek van Van Dale is een ultramicroscoop is een microscoop die door bijzondere belichting de uiterst mogelijke vergroting geeft. Een virus is dus zo klein dat deze slechts door een ultramicroscoop is waar te nemen. Je kunt nu wel begrijpen dat een virus een gevaarlijke en moeilijk grijpbare ziekteverwekker is.

Zo’n virus lijkt eigenlijk veel op de zonde, vooral ook als je ziet wat zo’n besmettelijke virus kan uitrichten. De zonde is zeer besmettelijk. Voor je het weet ben je al tot een bepaalde zonde verleid. Het is zelfs zo dat deze zondevirus bij onze geboorte al in ons aanwezig is.

We moeten dus verlost en bevrijd worden van het zondevirus in ons. Als dit virus niet wordt bestreden, breidt het zich steeds verder uit. Vanuit onszelf hebben we niet genoeg antistof om een virus afdoende te bestrijden. We hebben daarom een geneesmiddel van buitenaf nodig. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde (zie in 1 Joh.1:7).

Het gevaar van virussen

Je hebt ook een computervirus. Op de één of andere manier is deze virus de computerwereld ingebracht. De persoon die dit op zijn of haar geweten heeft, heeft al heel wat schade aangericht. Een virus kan onnavolgbaar snel in je computer komen, bijvoorbeeld via het openen van een mail of het aanklikken op een link. En zo komt het virus op je harde schijf en kan het z’n verwoestend werk gaan beginnen. Zo’n virus kan al je goede programma’s beschadigen en kapotmaken. Alles wat je aan positiefs hebt opgebouwd, kan dan in korte tijd zijn vernield.

Ja, zo gaat het toch ook met de zonde. Iemand kan in een periode van 20 jaar een enorm goede reputatie hebben opgebouwd, die door één zonde kan worden verwoest. Een gerespecteerd prediker kan door één openbare zonde alle respect verliezen.

Hoe worden ze opgespoord?

Er zijn echter ook virussen die in een langzamer tempo hun verwoestend werk verrichten. In ieder geval moet zo’n virus in je computer worden opgespoord en uitgeschakeld. Je hebt daarom een virusscanner nodig. Wat doet zo’n scanner? Als je een virusscanner op je programma’s loslaat, neemt deze eerst je bestanden door, om te kijken waar er een virus zit. Virussen worden dus eerst door de scanner ontdekt.

Je kunt er natuurlijk van schrikken als er één wordt opgemerkt of als er zelfs meerderen worden ontdekt. Maar, wees blij, want dit hoort eigenlijk al bij het genezingsproces. Een ziekte moet toch eerst aan het licht komen (geanalyseerd worden). Na een goede analyse kan de arts de juiste medicijnen voorschrijven en een goede behandeling geven.

Hoe worden ze verwijderd?

Wat kan een virusscanner daarna in je computer doen? Deze kan de ontdekte virussen vervolgens onschadelijk maken. Een goede scanner vernietigt de aanwezige virussen. En omdat er weer opnieuw een virussen in je computerprogramma’s kunnen komen, is het belangrijk om dan ook weer opnieuw tijdig te scannen.

Zonde betekent letterlijk: ‘je doel missen’. Door virussen in het natuurlijke leven kom je niet tot het doel of de bestemming. Een besmettelijke virus tast de gezondheid aan. Een computervirus beschadigt de bestanden. De zonde blokkeert en verwoest een gezond geestelijk leven. Het is zelfs in staat om de psychische en lichamelijke gezondheid te ondermijnen en je leven te verwoesten.

We hebben een ontdekkende scanner vanuit Gods Woord nodig, zodat onze zonden aan het licht komen, en we er vanaf willen. Een scanner ontdekt en verwijderd het kwaad. Maar je moet er wel gebruik van willen maken. De Heilige Geest ontdekt de zonden in ons. Sta je er voor open? We hebben het bloed van Jezus nodig, om ons te reinigen van de zonden. Heb je het nodig?

Als we vergeving en reiniging hebben ontvangen, kunnen we weer tot het doel komen waar God ons wil hebben. Hij wil onze heiligmaking, dat we toegewijd aan Hem leven, in liefde en geloof. Dat we Jezus volgen in het licht. Dan herkennen wij ons in Opwekking 126, in de tekst van Hans Lieberton

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met een ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

Live gezongen op een EO VrouwZijn dag in canon:

Opdrachten voor in de discussiegroepjes

1. Samen lezen: Numeri 21:4-9 en Johannes 3:14-16. Wat valt je op in deze tekstgedeelten?

1a. Waarom lijkt het gif van de slangen op het gif van de zonde?

1b. Waarom is de zonde zo verkeerd en straft God dit kwaad zo zwaar? 

2a. Praat samen eens over het plaatje en de tekst er onder. Wat denk je ervan?

Kies je voor het gif of voor de gift

We lezen in Romeinen 6:23: ‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegift van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.’

2b. Zijn de volgende twee keuzes makkelijk of moeilijk voor je? Waarom?

We staan voor de keuze:

A. Houden we van het zondegif of van de genadegift?

B. Houden we het gif vast, of ontvangen we de gift?

3. Wat betekent het voor jou dat God Zijn eigen Zoon heeft gestraft en geofferd voor onze zonden? Wat laat Hij ons daarin zien?

4a. Hoe kom je te weten dat jouw zonden vergeven zijn? Wat moet je daarvoor doen?

4b. Waarvoor heb je reiniging en herstel nodig? Kies uit de zaken op de afbeelding:

Waarvoor heb je reiniging en herstel nodig

5. Lees samen het lied ‘Heer, ik kom tot U’ uit Opwekking 125.

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

5a. Welke zinnen uit dit lied spreken je aan? Waarom?

5b. Welk gedeelte uit dit lied heb je zelf ervaren? Wat wil je ervan delen?

6. Samen lezen 1 Johannes 1:1-10 en 2:1-2.

6a. Wat valt je op in dit gedeelte?

6b. Wat betekent het om voor God in het licht te wandelen?

6c. Waarom is het nodig om de zonde aan het licht te brengen en te belijden?

7. Wat zie je voor jezelf in het volgende lied uit Opwekking 315? 

Heer, Uw bloed dat reinigt mij,

doet mij leven en maakt mij vrij.

Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats

in het offer dat U bracht.

En U wast mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw.

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

8. Als we vergeving en reiniging hebben ontvangen, kunnen we weer tot het doel komen waar God ons wil hebben. Hij wil  dat we toegewijd aan Hem leven, in liefde en geloof. Dat we Jezus volgen in het licht.

8a. Wat vind je zelf van de tekst van Opwekking 126?

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met een ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

8b. Wat wil je graag ontvangen van de tekst uit dit lied?

9. Hoe kun je God gehoorzamen en zonden overwinnen, die niet beantwoorden aan Zijn doel met ons leven?

10. Waardoor kun je de duisternis ontwijken en in het licht blijven wandelen, achter Jezus aan? Lees hierbij samen 1 Johannes 1:6-7 en Johannes 8:12. Betrek deze teksten bij je antwoord.

Eindigen in de groepjes met onderling gebed.

Afsluiting met een lied

Opwekking 125 is een geschikt lied voor schuldbelijdenis, reiniging en geloofsbelijdenis. De Ned. tekst is van Jan Visser. Je kunt het daarna via YouTube beluisteren bij Nederland Zingt of Opwekking Nederland Zingt:

 Opwekking 125, muziek: G. Whelpton, Ned. tekst: Jan Visser:

YouTube-video Opwekking 125[Heer, ik kom tot U]