Er is levend water bij Jezus voor een Samaritaanse vrouw

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Kom tot het wateren van het heil!

Je wordt uitgenodigd tot het heil, vanuit Jesaja 55:1-2: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’ 

water 11a

Gelovigen mogen drinken van het levende water vanuit de fontein van het leven. We lezen ervan in Psalm 36:9-10: ‘Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.’

Laat je geestelijk vervullenwater 12b

Wil je geestelijk een bron van levend water zijn? Jezus leert ons in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’  Hij zegt dat over het werk van de Heilige Geest in het hart van de gelovigen (zie vers 39). Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook voor van anderen. Zijn we al een overvloeiende bron?

Bij dit artikel kun je de volgende PowerPoint bekijken:

Geestelijke vervulling of vervuiling?

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland. Hoe kun je innerlijk worden vervuld met het levende, voortdurend stromende water van de Levensbron?

water 26p

Het wordt ook verwoord in het volgende lied, dat je kunt aanklikken:

Jezus geeft ons levend water

Wat verzadigt onze geestelijke dorst?

Veel ongelukkige mensen proberen hun geestelijke dorst te lessen door steeds maar meer van het aardse water te gaan drinken. Dat zie je bij alcoholisten. De verslaving verziekt hun leven. Velen vonden hierdoor een vroegtijdige dood. Het genot van de zonde brengt de dood.

Drink je niet kapot aan het vervuilde aardse water!

Het vervuilde aardse water is als verdovend gif. Het is een product van de oude slang satan. Het is als het zoute water van de zee, wat dodelijk kan zijn voor een dorstige drenkeling.

Levend water voor de Samaritaanse vrouw

water 13c

De Samaritaanse vrouw had bij de waterput te Sichar behoefte aan verfrissend, stromend (of levend) water van een opwellende waterbron.

water 14d

Jezus wil ook onze diepste nood en pijn boven water halen. Onze duisternis moet aan het licht komen. Als het geloof door de genade van God wordt gewekt in ons leven, dan gaan we ook onze zonden belijden, dat is: aan het licht brengen. We lezen erover in 1 Joh. 1:8-9: ‘Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ 

water 27q

Als onze zonden, schuld, afwijzing, schaamte en angst aan het licht worden gebracht, is er bij de bron van het heil vergeving en heling. Jezus kwam bij de bron met levend water. God komt tot ons in het Evangelie met licht en liefde. En daarbij leert 1 Joh. 1:7 ons: ‘En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

water 15e

De Samaritaanse vrouw vertelde in de stad Sichar hoe Jezus haar zonde en haar vorige leven aan het licht heeft gebracht. Haar problemen kwamen daardoor boven water om te worden weggespoeld door de liefde van Jezus. Bevrijding kwam door het licht en de liefde van God, wat door Jezus tot haar kwam.

water 16f

Bij Jezus is een veilige plaats waar onze zonde aan het licht kan komen om te worden vergeven. Wij hebben ook licht en liefde nodig voor geestelijke bevrijding en een gelukkig, vernieuwd leven.

water 17g

***

Hieronder kun je aanklikken op het opdrachtenblad voor Bijbelstudie over ‘Jezus en de Samaritaanse vrouw en het levend water dat Hij geeft aan de gelovigen’:

Opdrachten geestelijk herstel

Er is levend water bij Jezus voor een Samaritaanse vrouw

***

Liefde voor een angstige, wegschuilende vogel

God roept ons in Zijn Evangelie tevoorschijn. Het begon als bij Adam en Eva, toen ze zich schuldig wisten en schaamden. Ze hadden zich verborgen voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof (Gen. 3:8). We lezen in vers 9: ‘En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?’ Hij roept de zondige mens tot verantwoording. Wij verdienen straf. Door de zonden zijn er ook wonden. Er worden ook volop slachtoffers gemaakt.

Wat is de Samaritaanse vrouw aangedaan en wat heeft ze zelf misdaan? Ze werd achtervolgt door haar verleden. Ze was op de vlucht. Herken je het?

water 19i

De Samaritaanse was als een angstige, wegschuilende vogel. Dat kunnen we zien in het feit dat ze het contact met anderen vermeed. Ze ging water halen op het hete middaguur: de zesde ure. Dat deed men niet daar in het Midden-Oosten. Wat denk je van de bange uitroepen vanuit de volgende psalmverzen?

water 20j

Wie kan het wonder van de liefde en genade van God in Jezus Christus begrijpen? In het Evangelie zien wij de opzoekende liefde van God. Je wordt daarin liefdevol en bemoedigend uitgenodigd, zoals in het Hooglied:

water 18h

 Er wordt een reactie uitgelokt. Kun je dan blijven zitten in je schuilplaats? Geloven is vooral ook een vluchten tot Jezus, de Verlosser, Redder en Heler. Bij Hem is er een veilige schuilplaats, waar je wordt verlost van je angst en kunt herstellen van je innerlijke wonden. Door Zijn liefde trekt Hij ons tot Zich. Het wordt mooi vertolkt op de volgende dia: water 21k

Als je komt, dat gebeurt er iets geweldig moois met een bange duif. God wil iets moois maken van ons als we in het geloof tot Hem vluchten.  Je ziet het hieronder:

water 22l

 ***

Het vogeltje dat de toevlucht nam

Ik heb eens gelezen dat de Engelse methodistenprediker en dichter Charles Wesley (1707- 1788) een keer uit het open raam van z’n kamer keek. Hij maakte toen iets opmerkelijks mee. Ik zal in eigen woorden doorgeven wat ik me er nog van herinner.

Hij zag in de tuin een klein vogeltje, dat angstig weg fladderde onder een struik. Waarom was dat diertje ineens zo bang? O, hij zag het al… Boven de tuin zweefde een roofvogel, die het blijkbaar op het vogeltje had gemunt. Het dier maakte een duikvlucht, maar het kleine vogeltje was de roofvogel nog te snel af. Zo herhaalde zich dat een aantal keren.

Het angstige vogeltje raakte steeds meer uitgeput. Zou het deze oneerlijke strijd nog lang vol kunnen houden? Charles wilde wel dat hij kon helpen, maar het was hem blijkbaar niet mogelijk. Hij was daar slechts toeschouwer vanuit het open raam.

De roofvogel maakte zich weer gereed voor een duikvlucht. Deze keer zag het er naar uit dat hij het arme vogeltje zou grijpen. Door doodsangst aangegrepen spande het kleine vogeltje zich in tot het uiterste… zag nog een laatste schuilplaats… en vloog door het open raam naar binnen in de wijde jas van de prediker!

Charles voelde het hevig bevende diertje bij z’n borst. Hij hield het daar vast onder z’n hand – aan z’n hart gedrukt. Het had een veilige schuilplaats gevonden. Daar kwam het angstige vogeltje langzamerhand tot rust. Het hartje klopte niet meer zo snel…

Deze dichter van bekende geestelijke gezangen werd zo door dit voorval aangegrepen en geïnspireerd, dat hij naar aanleiding hiervan het lied “Jezus, Die mijn ziel bemind” heeft gedicht.

***

Een hoopvol teken

Het volgende bekende lied is ook wel toepasselijk bij ons onderwerp. De Engelstalige  hymne van Ferlin Husky biedt troost en hoop.

On the wings of a dove

On the wings of a snow-white dove
He sends His pure sweet love:
A sign from above (sign from above)
on the wings of a dove (wings of a dove).

When troubles surround us, when evils come,
the body grows weak (body grows weak),
the spirit grows numb (spirit grows numb).
When these things beset us, He doesn’t forget us.
He sends down His love (sends down His love)
on the wings of a dove (wings of a dove).

Refrein:

On the wings of a snow-white dove
He sends His pure sweet love:
A sign from above (sign from above),
on the wings of a dove (wings of a dove).

When Noah had drifted on the flood many days,
he searched for land (He searched for land)
In various ways (various ways).
Troubles, he had some, but wasn’t forgotten.
He sent him His love (sent him His love).

Refrein: …

***

De duif symboliseert hoop, vrede en een nieuw leven

water 23m

 Laat de tekst van Opwekking tot je doordringen. Het lied van John Wimber is een lied van overgave en bemoediging. Het is vertaald door Nico Vogelenzang. Het laat de angstige vogels zingen. Zing je mee?

water 24n

 Je ziet op de volgende afbeelding dat de duif bij het stromende water is aangekomen, om daar te kunnen drinken. Zo komen we weer bij de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw bij de bron terecht. Het lied gaat verder:

water 25o

Misschien ben je al langere tijd geestelijk aan het ‘uitdrogen’. Je kunt dan het water van het heil niet meer bereiken. Je raakt geestelijk uitgeput. Wat kun je dan nog doen om tot een nieuwe verkwikking en vervulling te komen? Let op de volgende dia:

water 28r

Jezus kan ons daarbij echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Door Hem wordt de weg naar de bron van het leven weer geopend.

water 29s

Jezus roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ Ben je bereid om de liefde van God te ontvangen? Als je Hem hebt gevonden, blijf je dorstig naar het levend water. Het wordt vertolkt in Opwekking 596, een lied van Stuart Townend, vertaald door Peter van Essen. Is het ook jouw verlangen:

water 30t

Heb je zoals de Samaritaanse vrouw Jezus ook gevonden bij de bron? Of heeft Jezus jouw gevonden, toen je geestelijk uitgeput bij de bron zat? Of je het beseft of niet, je hebt het levend water van Jezus nodig.

Het wordt mooi vertolkt in het lied van Sela: ‘Ik ben’. Het gaat daarbij over Jezus Christus, Die voor de gelovigen de Bron van leven is. Na de tekst kun je het lied aanklikken op YouTube:

IK BEN

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven; 
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

tegenstem:
Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede:

Christus, Hij alleen!

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies? 
In Christus alleen is het water des levens; 
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan? 
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden; 
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

YouTube-video Ik ben – gezongen door Sela

***

Uitgedroogde bronnen

Bij veel gelovigen gaat het geestelijk leven na de tijd van de eerste liefde achteruit. Er kunnen allerlei oorzaken zijn:

– Je kunt moeite hebben met geloofsbeproevingen.

– Er is geen verdere bekering.

– Emotionele problemen worden niet opgelost.

– Pijnlijke herinneringen uit het verleden kunnen niet goed zijn verwerkt.

– Je wordt slecht begeleid en krijgt verkeerde voorlichting.

– Zonden zoals zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed kunnen ons vervuilen.

Levend water 93l

Veel geestelijke bronnen raken zodoende verontreinigd, uitgeput en uitgedroogd. Ons hart raakt dan vervuild. We liggen dan uit te drogen en raken moedeloos en depressief. Twijfel, onzekerheid en angst kunnen dan weer vat op ons krijgen.

Een vervuild hart kan vervuld zijn van twijfel

Verder zie je ook nog dat er veel geestelijke vijanden op de loer liggen om de bronnen dicht te stoppen. Dat hebben de Filistijnen gedaan met de bronnen van Abraham. Izak groef deze waterputten weer op (Gen.26:18). Zorg ervoor dat er een geopende toegang blijft tot de Levensbron.

Als een bron door vervuiling dichtslibt, stopt de doorstroming. Je hart kan dan een bron van twijfel worden. De bodem van je hart wordt een moeras. Je komt nog met moeite vooruit. Pijnlijke herinneringen, stress en onzekerheid maken je moedeloos. Je hebt geen weerstand meer tegen zonden en oude verslavingen. Herken je het?

Verlang je naar nieuwe, geopende waterbronnen voor de uitgedroogde bedding van je geestelijke rivier?

Er is een geopende Levensbron

Verlies bij teleurstellingen niet de moed. Blijf bidden, vertrouwen en hopen! Zoek weer naar aansluiting bij de Levensbron. Er is altijd nog een geopende bron voor de gelovigen. Het probleem ligt bij de aansluiting. Open je hart voor de levenwekkende woorden van het Evangelie. Jezus is de Bron van leven voor allen die in Hem geloven. Misschien helpt het volgende lied je:

YouTube-video Bron van leven Life@opwekking 17 met tekst

  Verlang je naar het levende water in je hart, zoals een dorstig hert naar water verlangt? Je mag je hart open bij het beluisteren en zingen van het volgende lied:

 YouTube-video Opwekking 281

Als een hert dat verlangt naar water

Hieronder kun je aanklikken op een andere uitvoering, geplaatst door de Evangelische gemeente Harderwijk:

Wil je ondanks twijfels en innerlijke blokkades het volgende lied biddend meezingen, in je hart of hardop? Misschien worden in het lied ook jouw diepste verlangens vertolkt. Het is ook een lied van geloof, hoop en liefde!

Zie de stroom van de liefde van Jezus

water 34x

Ben je al meegevoerd in de rivier van de liefde van God, die de diepste angst verdrijft? Laat het lied uit opwekking 674 op je inwerken, zodat je het uit de grond van je hart kunt meezingen:

Zie de stroom van Jezus’ liefde
overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met zijn eigen kostbaar bloed.

Wie kan zwijgen van zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Aan het kruis werd Jezus’ offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde zijn barmhartigheid.

Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer,
bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer.

Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.

Want mijn rechter is mijn redder,
mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid!

Wie kan zwijgen van zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Tekst: William Rees. Muziek: Robert Lowry.
Ned. tekst: Peter van Essen / Harold ten Cate.

water 35y

Via de volgende link kun je het lied beluisteren en meezingen:

YouTube-video Opwekking 674 – Zie de stroom van Jezus’ liefde

***

Ben je geestelijk al verfrist en verzadigd door de stromen van levend water? Het kan zijn dat je meerdere malen van het levende water hebt geproefd, dat uit de rivier voor je was meegenomen. Dit moet je uitnodigen om naar de rivier zelf te gaan, waar je overvloedig kunt blijven drinken. Het wordt nog mooier als je de bronnen van deze rivier gaat ontdekken.

De genade van God vloeit voort uit Zijn liefdevolle Vaderhart, dat overvloeit van liefde voor Zijn kinderen.

Jezus is de vreugde van het hart

De Samaritaanse vrouw is een levend voorbeeld van een geestelijk uitgedroogde bron, die het levende water van Jezus heeft ontvangen. Heb je ook Jezus Christus leren kennen als de vreugde van je hart? Het komt mooi naar voren in het volgende lied van Sela:

VREUGDE VAN MIJN HART

Ziet U mijn rusteloze hart dat naar U vraagt, op antwoord wacht?

Luister o Heer, waar moet ik heen? Ik heb U nodig, U alleen.

Geef mij het levend water, Heer. Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.

Houd mij met beide handen vast en troost mijn rusteloze hart.

***

Jezus, laat uw aanwezigheid mijn diepste vreugde zijn.

U die mij naar het water leidt; een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart. Liefde stroomt bij mij binnen.

Jezus, U bent mijn kracht, o Heer. U, de vreugde van mijn hart.

***

Water dat opwelt uit een bron; de plaats waar ik U tegenkom.

Water dat sprankelt en dat leeft: het nieuwe leven door de Geest.

***

Een lied is van Sela. Tekst: Hans Maat. Muziek: Kinga Bán, Adrian Roest

Hieronder kun je op het lied op YouTube aanklikken:

 YouTube-video Vreugde van mijn hart (live) | Sela 

***Levend water 995e

Stromen van zegen reinigen je leven

Het water van je natuurlijke, oude leven is vervuild door zonden, afvalwater, verborgen ziektekiemen, beschadigde resten van oud zeer, afkalvende normen en waarden en oeverloze woorden van ongeloof. De oude rivier van je leven wordt gevoed door vervuilde bronnen, vanuit hooggelegen gebieden, met kaalslag en roofbouw.

Een rivier vol van vrede

spoelt je oude leven schoon.

De nieuwe rivier van levend water komt tot ons door de liefde en genade van God, vanuit het Evangelie van Jezus Christus. De Heilige Geest laat het in ons stromen.water 32v

Het komt naar voren in het volgende opwekkingslied. Hieronder volgt de tekst het lied ‘Bron van levend water’ uit Opwekking 445:

Bron van levend water ontspring nu in mij.

Zendt uw Geest, o Heilig God, en maak mij vrij

van elke situatie die mijn hart bezwaart.

‘k Geef mijn last aan U, Die heel mijn ziel bewaart.

***

Refrein (na ieder couplet 3x gezongen):

Jezus, Vader, Geest van God

***

Heer, U bent de Herder, Die mij geneest.

Neem mij in uw armen, leid mij door uw Geest.

Neem mijn trots mijn twijfels en mijn angsten nu.

Trek mij met uw liefde; ik verlang naar U.

***

Geef jezelf aan Jezus, Die jou geneest.

laat hem je omarmen, en ontvang zijn Geest.

Als je hem vertrouwt, word je door Hem bevrijd,

zul je met hem leven tot in eeuwigheid.

***

 Hieronder kun je aanklikken op het lied:

YouTube-video Bron van levend water

Het lied ‘Let Your living water flow’ is van  John Watson. Vertaling: Mireille Schaart.

water 33w

***

Wat belemmert een goede doorstroming?

Onzuiverheden en verkeerde geestelijke invloeden vervuilen onze bron. Als we onder het Evangelie leven zullen de kwade machten ons niet met rust laten. Zij infiltreren negatieve invloeden in onze gedachten. De boze geesten zullen proberen om het zuivere water van het Evangelie te vermengen met zondige elementen en verzwakkende leerstellingen. In de pastorale brieven van het Nieuwe Testament wordt hier volop tegen gewaarschuwd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk over de vermenging van het Evangelie met de wet en de wereld.

Wettische en wereldse elementen zijn schadelijk

 voor de doorstroming van het zuivere Evangelie

Het gaat mis als wettische of wereldse elementen worden ingebracht in het zuivere water van het Evangelie. Dat gebeurde in de tijd van Paulus door de wettische Joden (door het Judaïsme) en de heidense invloeden. Hierdoor ontstaan ook nu nog de problemen in het geestelijk leven. In de gemeenten moeten we waken tegen wettische en wereldse godsdienst. Zwakke en beschadigde gelovigen kunnen niet tegen wettische en wereldse elementen. Zij moeten worden gekoesterd in een veilig vaarwater. Omdat de doorstroming in hun bron al zwak is, moeten er geen nieuwe belemmeringen bij komen. Paulus leert ons in Rom.14:1: ‘Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden.’

In Rom.14 gaat het over wettische invloeden en het veroordelen van elkaar. Daardoor ontstaan onenigheden en twisten. Zwakke en beschadigde gelovigen kunnen daar zeker niet tegen! Zij zijn hiervan meestal de grootste slachtoffers. Als je hier en daar nog onenigheid hebt, maak het dan goed van jouw kant. Als iemand iets tegen ons heeft, moeten wij proberen om het weer goed te maken met deze persoon (zie Matth.5:23-24).

Verontreinig  je eigen rivier niet

en werp geen vuil in de rivier

van een zwakke gelovige

Stop met het opwerpen van blokkades en het afwijzen van mensen die zich al zo afgewezen kunnen voelen.

Steeds weer opnieuw moet de traditie onderworpen worden aan de waarheid van de Schrift! Als de geestelijke stromen van levend water opdrogen, hebben we weer nieuwe doorstroming en geestelijke opwekking nodig! De Levensbron moet weer met volle kracht worden geopend. Dit zal de kerkelijke en persoonlijke verzanding tegengaan.

De sterke doorstroming van de liefde van Jezus

 lost het vuil op en spoelt de belemmeringen weg

Tegen vermenging van wet en Evangelie wordt ook gewaarschuwd in Gal.3-5. Dit komt verderop in dit artikel nog terug. Het zuurdesem van het wettiscisme moet worden uitgezuiverd! Daardoor wordt de waarheid van het Evangelie vertroebeld in onze bron.

De Levensbron moet weer opengaan

Als je niet onvoorwaardelijk in Gods Woord gelooft, zul je niet tot geestelijke volwassenheid en vervulling komen. Sommigen vinden het veilig om maar bekommerd, twijfelmoedig en missend te blijven. Dit is niet de bedoeling van de Schrift. Dit is tegenstrijdig met de woorden van Jezus en de apostelen. Paulus roept juist op om je niet meer door het juk van de dienstbaarheid te laten bevangen. We lezen in Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’ Vanuit de grondtekst staat er dat je ‘tot vrijheid bent bevrijd’.

Houd je bron zuiver!

Een beetje geestelijk vergif verziekt onze regenput of waterwel. Houd de bron van je geestelijk leven daarom zuiver! Pas ook op voor wereldse invloeden. De sluizen naar de wereld moeten worden gesloten en bewaakt. Als we toegeven aan de verleidingen zullen deze sluizen zich steeds meer openen en gaat het van kwaad tot erger.

De lekkende regenput buiten de stadsmuur

Vroeger haalden veel mensen hun drinkwater uit een regenput bij hun huis. Zo’n regenput mocht natuurlijk niet vervuild raken. Dit kon gebeuren als er een lek in zat, waardoor modder of vervuiling vanuit een riool binnenkwam. Wat moest er dan gebeuren? Je weet het waarschijnlijk al. Eerst moest men dan de put leegmaken; daarna moest het lek worden gedicht, en vervolgens moest de put goed worden gereinigd. Het regenwater uit de hemel vulde tenslotte weer zo’n herstelde en gereinigde put. Dit is het wat er ook moet gebeuren in je hart, als je nog ‘een lek naar de wereld’ hebt.

Zolang je het vervuilende ‘zonde-water’ nog graag binnenlaat in je leven, kan in je hart ‘het hemelwater’ niet zuiver worden bewaard.

In Jozua lezen we dat Rachab de Hoer op de stadmuur van Jericho woonde. Ik ga een vergelijkingsverhaaltje vertellen:

Stel je eens voor dat een afgezonderde vrouw buiten de stadsmuur van Samaria woonde. Ze had haar hutje opgetrokken tegen de muur, samen met een regenput. Vanaf de bovenkant van de muur en verschillende gootjes kwam er regenwater in de put.

Een vervuilde put

Aan de onderkant van de muur sijpelde ook het vuile water van het stadsriool door de stenen in de regenput van de verachte vrouw. Haar drinkwater werd hierdoor ernstig vervuild.

Iedere keer probeerde ze het water in de put te zuiveren, maar het schone regenwater werd steeds weer opnieuw vervuild. De put werd niet goed genoeg vanaf de bodem onderzocht, gereinigd en hersteld. Bij een grondig onderzoek had ze er achter kunnen komen dat er lekken zitten vanaf de kant van de stadsmuur, die moesten worden gedicht.

Als ze dit had onderzocht en laten repareren, kon het heldere, gezonde regenwater haar regenput vervullen.

Eerst zat ze steeds in angst vanwege de terugkerende vervuiling. Ze kon toen ook niet echt blij zijn met het hemelse regenwater in haar put, omdat het steeds weer vervuild werd. Met schaamte en spijt moest ze constateren dat het steeds maar niet beter werd met haat in deze toestand van kwade infiltratie. Herken je dat in je leven?

Hoe is het met ons hart gesteld?

water 36za

Laat de bron van je hart reinigen

Als je te maken hebt met kwade infiltratie in je gedachten en gevoelens, behoort er een bodemonderzoek ter komen in de bron van je hart. We lezen in Matth. 15:19 en 20, dat uit het hart kwaadaardige overwegingen voortkomen, die de mens verontreinigen.’

water 37bc

Is je hart aan het vervuilen door de openingen naar het riool van de zonde? Het gaat vaak van kwaad tot erger. Het kan je gaan overweldigen. Je kunt een slaaf van de zonde worden, verslaafd raken. Het vuil kan dan de overhand krijgen. Is er dan nog een omkeer en oplossing mogelijk? Sta je machteloos? Spreekt je geweten nog?

water 38de

Een slecht geweten en vervuilende gedachten

Vanuit een slecht geweten en kwade, vervuilende gedachten komen schuldgevoelens, schaamte, angst en boosheid voort. Daarom behoort je geweten, het historisch record uit het verleden te worden gereinigd, terwijl de kwade lekken van smerige gedachten moeten worden gedicht.

water 40hi

Je hart kan gereinigd worden van een slecht geweten, terwijl je gewassen bent met rein water. We lezen in Hebr. 10:22 hoe je in het heiligdom door het bloed van Jezus kunt ingaan, als we daartoe worden opgeroepen: ‘Laten wij dan toegaan met een waarachtig hart, in  volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.’

Reiniging door het bloed en offer van Jezus

We worden aangemoedigd in 1 Joh. 1:9: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ Johannes de Doper doopte met water en heeft gewezen op Jezus bij de Jordaan, toen hij Hem zag. Hij zei van Hem in Joh. 1:29: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’

Heb je al op Jezus gezien voor redding, vergeving van zonden en reiniging? Is je hart al gereinigd door het bloed van Jezus Christus, door Hem waartoe je in het geloof de toevlucht hebt genomen.

water 39fg

Een gereinigde bron 

Dan kunnen wij het heldere hemelwater in ons hart ontvangen, en het als in een schone en  veilige regenput rein en helder bewaren. Daar word je blij en gelukkig van. De angst voor vervuiling verdwijnt dan uit je leven, terwijl je jezelf niet meer hoeft te schamen.

Je hart wordt dan een overstromende bron

Je krijgt dan vrijmoedigheid en iedereen mag bij je binnenkijken in de schone waterput van je hart. Deze wordt dan als een heldere bron, die dan ook gaat overstromen van liefde naar anderen toe. Je ziet dat in het leven van de Samaritaanse vrouw door haar ontmoeting met Jezus. Daarom ook:

Ontmoet Jezus bij de bron

en leef als een gereinigd gelovige,

met een ‘clean heart’

Daar verlangen wij met de woorden van David naar, in Opwekking 389: ‘Create in me a clean heart, o God.’ en ook: ‘Restore unto me the joy of Thy salvation and renew a right spirit within me.’

water 41jk

Een bron van heil en blijdschap

Kun je Jesaja 12:2-3 ook voor jezelf proclameren? Put nieuwe kracht en geloof uit deze bemoedigende woorden en beloften in het Woord van God:

‘Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.’

Radicale reiniging en toewijding

Het vuile water van de wereld zal ons zicht op Jezus vertroebelen. Toegelaten zonden maken scheiding tussen ons en een heilig God. Zonden onteren God en hebben Jezus aan het kruis genageld. Hoe kunnen wij dan nog in zonden leven? Door een schuldig geweten verliezen wij onze vrijmoedigheid.

Wij behoren ons dankbaar en radicaal

toe te wijden aan Jezus 

Hij heeft ons door Zijn bloed heeft gereinigd. Een gereinigde bron kan eigenlijk geen vuil verdragen. Kom tot Jezus voor vergeving en reiniging!

water 31u

Laat je reinigen in de rivier van genade

Door het offer van Jezus is er een geopende toegang gekomen tot de troon van de genade. Kom met vrijmoedigheid met een waarachtig en gereinigd hart in het geopende heiligdom (zie Hebr. 10:19-23).

Hieronder volgen een aantal liederen over het reinigende en verfrissende water van de levende stromen, waar je verlangend naartoe mag komen.

Kom tot een voortdurende overgave en verfrissing met het volgende lied ‘De Rivier’ van Brain Doerksen (vertaling Maarten Wassink):

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Heere Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

***

   ***

De Rivier

Nederland Zingt Dag 2015. Met Marcel & Lydia Zimmer

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015: De rivier

Heer, geef mij ook Uw waterbronnen

 YouTube-video Opwekking 161

Heer, geef mij ook Uw waterbronnen

Hieronder kun je aanklikken op de uitvoering van Opwekking 161 op de Nederland Zingt Dag 2015, samen met Marrcel & Lydia Zimmer:

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015:

Heer, geef mij ook Uw waterbronnen

***

Lied 30

Nederland Zingt Dag 2015.

Bij Uw rivier wil ik komen, o Heer.

Met Marcel & Lydia Zimmer

***

Heb je herstel, reiniging en doorstroming nodig?

In het geestelijk leven is herstel, blijvende reiniging en voortdurende doorstroming nodig. Het is schadelijk voor een waterbron als er stilstaand water is. Het water raakt dan spoedig vervuild en besmet; het gaat dan stinken en wordt ondrinkbaar.

Hier kunnen we geestelijk veel van leren. We hebben reiniging van schadelijke stoffen nodig, die ons geestelijk leven belemmeren en benauwen. Dit zijn pijnlijke zaken, die ons innerlijk verzieken. Het zijn onder meer zonden, verslavingen, pijnlijke herinneringen, emotionele beschadigingen, gevoelens van afwijzing, afgunst, angst, schuld en twijfel. Deze zaken belemmeren het geloofsleven en de doorstroming voor een gezond geestelijk leven.

 

 Kom tot het wateren van het heil!

Je wordt uitgenodigd tot het heil, vanuit Jesaja 55:1-2: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’

Kom tot de stroom van Gods genade!

Zoals eerder aangegeven: als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de stromen van levend water leeft. Deze wateren van het heil hebben hun oorsprong bij de Levensbron. De stroom van Gods genade stroomt vanuit de verborgen hoogten naar de nederige dalen van ootmoed, waar de gelovigen worden gereinigd en verfrist. Zij mogen drinken van het levende water vanuit de fontein van het leven. We lezen ervan in Psalm 36:9-10: ‘Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.’

***

Ontdek de bronnen van de rivier van genade!

Ben je geestelijk ook verfrist en verzadigd door de stromen van levend water? Het kan zijn dat je meerdere malen van het levende water hebt geproefd, dat uit de rivier voor je was meegenomen. Dit moet je uitnodigen om naar de rivier zelf te gaan, waar je overvloedig kunt blijven drinken. Het wordt nog mooier als je de bronnen van deze rivier gaat ontdekken.

De genade van God vloeit voort uit Zijn liefdevolle Vaderhart, dat overvloeit van liefde voor Zijn kinderen. Deze volmaakte liefde van God komt via het offer van Jezus tot ons. We lezen ervan in 1 Joh. 1:7: ‘En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen (Jes. 53:5).

Jezus nodigt ons ook uit in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Laat het levend water door je stromen

Als je Joh. 7: 37-38 kent voor jezelf, mag uitdelen van de overvloed die je hebt ontvangen. In 1 Petr. 4:10 worden de rijk bevoorrechte gelovigen opgeroepen: ‘Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.’

Als je een stroom van levend water wil laten uitvloeien voor anderen, is het een liefelijk offer vanuit het hart. Het vereist overgave van jezelf aan de wil van God, zoals ook Jezus Zichzelf en Zijn bloed heeft gegeven als een reddend offer voor de gelovigen.

***

Opdrachten

Jezus en de Samaritaanse vrouw

Levend water 2b Jezus en Samaritaanse vrouw

 Lezen: Johannes 4:1-30, 39-42

1. Wat spreekt je aan in dit tekstgedeelte.

2. Waarom haalt Jezus haar probleem boven water?

3. Hoe komt het levende water bij haar binnen?

4. Welk innerlijk probleem wil je voor God en Jezus boven water halen? Waarom?

5. Hoe kan het levende water in je hart komen?

6. Wie wil er iets over delen: hoe het jezelf hebt ervaren?

Opdracht 7

Er kunnen allerlei redenen van geestelijke achteruitgang zijn. Welke van de volgende oorzaken en gevolgen herken je in je eigen leven:

A. Je kunt moeite hebben met geloofsbeproevingen.

B. Er is geen verdere bekering.

C. Emotionele problemen worden niet opgelost.

D. Pijnlijke herinneringen uit het verleden kunnen niet goed zijn verwerkt.

E. Je wordt slecht begeleid en krijgt verkeerde voorlichting.

F. Zonden zoals zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed kunnen ons vervuilen.

G. Mijn geestelijke bron (of hart) lijkt te zijn verontreinigd en vervuild.

H. Ik ben geestelijk uitgeput en uitgedroogd.

I.  Ik voel me moedeloos en depressief.

J. Twijfel, onzekerheid en angst hebben weer vat op mij gekregen.

K. Mijn hart is vervuld met twijfel.

 

8. Bespreek de herkende oorzaken en gevolgen.

9. Wat kun je er aan doen? Probeer elkaar hierin te helpen.

10. Je kunt ook een gebedsronde houden, waarbij je om de beurt voor een ander bidt.

11. Bespreek samen het volgende tekstgedeelte.

Jezus leert ons in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook voor van anderen. Zijn we al een overvloeiende bron?

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland.

12. Herken je bij jezelf iets van ‘een geestelijke dorre toestand’? Hoe ben je daaronder?

13. Hoe kun je uit de negatieve spiraal in denken komen?

14. Wat kan het Woord van God hierin voor je betekenen?

15. Hoe moet je dan met de Bijbel bezig zijn en deze voor jezelf lezen?

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14).

Jezus kan ons pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’

Levend water 1a

 16. Waardoor ontvangen wij levend water van Jezus?

17. Hoe worden we een bron van Levend water?

Levend water 9994n

18. Hoe kun je worden vervuld met de Geest, zoals we lezen in Efeze 5:18? Wat heb je ervan ervaren?

19. Bespreek het lied ‘Zie de stroom van Jezus’ liefde overstelpend als een vloed’ uit Opwekking 674. De tekst staat hieronder bij de afsluiting. Wat spreekt je persoonlijk aan in de tekst van dit lied. Waarom?

20. Samen bidden om reiniging en vervulling in de discussiegroepjes. Dank ook voor de gaven van God en het levende water door Jezus Christus.

***

Opdrachten verkorte versie:

Er is levend water bij Jezus voor een Samaritaanse vrouw

Heb je het ook nodig?

Lezen: Johannes 4:1-30 en 39-42

1. Wat spreekt je aan in dit tekstgedeelte.

2. Waarom haalt Jezus haar probleem boven water?

3. Hoe komt het levend water bij haar binnen?

4. Welk innerlijk probleem wil je voor God boven water halen? Waarom?

 

5a. Er kunnen allerlei redenen van geestelijke achteruitgang zijn.

      Welke van de volgende zaken herken je bij jezelf?

A. Ik heb moeite met geloofsbeproevingen.

B. Er is geen verdere bekering bij mij.

C. Emotionele problemen worden maar niet opgelost.

D. Pijnlijke herinneringen uit het verleden zijn niet goed verwerkt.

E. Mijn geestelijke bron (of hart) lijkt te zijn verontreinigd en vervuild.

F. Ik ben geestelijk uitgeput en uitgedroogd.

G. Ik isoleer mezelf teveel vanwege teleurstelling en schaamte.

H. Ik voel me te weinig waard en heb moeite om me te geven.

I. Twijfel, onzekerheid en angst hebben weer vat op mij gekregen.

5b. Zet de drie voor jou belangrijkste op een rijtje.

      Vergelijk ze met elkaar.

5c. Welke komen het meest voor? Wat kun je er aan doen?

Bid voor jezelf en voor elkaar.

 

6. Bespreek samen het volgende gedeelte en de Bijbelteksten:

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14).

Jezus kan ons pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’

7. Kun je vertellen hoe je levend water van Jezus ontvangt en ervaart?

Word vervuld met de Geest

8. Lees samen Efeze 5:14-21. Bespreek het daarna.

We hebben de vervulling met de Heilige Geest nodig! In Efeze 5:18 worden we opgeroepen: ‘Word vervuld met de Geest.’ In het Grieks is de werkwoordsvorm passief en preasens. Dit betekent dat ‘vervuld worden’ om een daad van God gaat, maar dat het voor de gelovigen ook een blijvende opdracht is om voortdurend vervuld te worden.

We hebben geestelijk een voortdurende opwekking nodig!

9. Hoe worden we vervuld met de Geest?

Word een overvloeiende bron

Jezus leert ons in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ (In vers 39 lezen we dat Jezus dat zei over de Heilige Geest, die gelovigen ontvangen.)

Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook voor van anderen. Zijn we al een overvloeiende bron?

We behoren te leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een uitgedroogde toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland.

10. Hoe kun je een overvloeiende bron worden?

Sluit af met onderling gebed

***

Afsluiting samenkomst met zang en proclamatie

Hieronder volgt het mooie lied van Sela over de doop. Het is een teken van de liefde en trouw van God tot Zijn gedoopte kinderen, de gelovigen. Het roept ons ook op tot blijvende reiniging en heiliging.

Doop

In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.

Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

 ***

Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.

Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.

 ***

Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

***

In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.

Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

***

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

***

Prijs de Vader, prijs de Zoon en Heilige Geest!

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.

***

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. Een lied van Sela

***

Ontvang Zijn liefde…

Wil je Zijn liefde ontvangen? Lied 596 van Opwekking is een mooi antwoord op het voorgaande lied. De liefde van Jezus wordt vergeleken met de krachtige elementen van de natuur. Laat het op je inwerken: ‘Uw liefde, stralend als de zon’. Hieronder zie je de tekst:

Uw liefde, stralend als de zon,
sterker dan de wind,
zuiver als een bron,
waar ik verfrissing vind.
Oh, ik ontvang Uw liefde.

Genadig droeg U elke last,
mijn zonde en mijn pijn.
Nu heelt U mijn hart
en mag ik bij U zijn.
Oh, ik ontvang uw liefde.

Refrein:
Doordrenk mij Heer, o schenk mij meer
van Uw liefde in mijn dorstig hart.
Doorstroom mij nu, ik dorst naar U.
Doordrenk mij Heer.

Ik kom en leg nu elke last
dankbaar voor U neer.
Ik geef U heel mijn hart
en voel Uw vrede weer.
Oh, ik ontvang Uw liefde.

Your love (pour over me): Stuart Townend. Ned. tekst: Peter van Essen

YouTube-video Opwekking 596 – Uw Liefde

***