Overwinning in de geestelijke strijd

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

We leven op een geestelijk slagveld

Er is een geestelijke strijd gaande achter de schermen.

 Lezen: Openbaring 12

Openbaring 12 t/m 14 laat ons iets zien van het eeuwenlange conflict tussen God en de satan. Het wereldgebeuren wordt in deze hoofdstukken als het ware ‘geprojecteerd op het hemeldoek’. Johannes heeft dit hemels visioen mogen doorgeven, als een cruciaal intermezzo (midden in het boek), als ‘de openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten’ (Openb.1:1). God laat ons het enorm grote belang van het geweldige gebeuren zien. Er volgt eerst een globaal overzicht van de geestelijke strijd buiten ons en in ons. Daarna wordt er intensiever gekeken naar Openbaring 12 en verder naar de geestelijke strijd buiten ons en in ons. Hoe zijn gelovigen betrokken in deze strijd? Hoe kun je overwinnen door Jezus Christus? Het komt in dit artikel aan de orde.

Openbaring 12: Een blik achter de schermen

In het boek Openbaring wordt ons als het ware een blik achter de schermen getoond. In Openbaring 12 zien we de geestelijke strijd van de duivelen tegen God en de gelovigen. De satan wordt daar de draak genoemd.

In Openb. 12:4 lezen we van de draak: ‘En zijn staart trok het derde deel van de sterren van de hemel, en wierp die op de aarde…’ Als dat de gevallen engelen zijn, betekent het dat een derde deel demonen zijn geworden, onderdanen van de satan. Deze gevallen hoofdengel heette oorspronkelijk Lucifer.

Satan kan sinds de overwinning van Jezus Christus aan het kruis niet meer in de hemel komen. Hij is volgens Openb.12:9 op de aarde geworpen, waar hij zijn satanische activiteiten op een zeer agressieve en listige wijze voortzet. Satan wordt ook ‘duivel’ genoemd. Het wezen van de duivel is leugen en zonde (Joh. 8:44).

Het doel van de duivel is mensen te vervreemden van God en te vernietigen. Het Hebreeuwse sātān betekent ‘tegenstander, aanklager’. In het Grieks wordt deze naam ook vertaald met diabolos. Deze heeft als gewoonte om mensen in diskrediet te brengen of verdacht te maken; hij is kwaadsprekend. Diabolos is ook de persoon die uiteenwerpt. Overal waar dus onenigheid, verdeeldheid en scheiding ontstaat, is deze diabolos actief aan het werk; daar is de duisternis aanwezig.

De rode draad die door de wereldgeschiedenis loopt, is de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Het ging de satan om het ombrengen van het levende Kind (Openb. 12:4). Hij wil nog steeds het geestelijk zaad van Gods kinderen verwoesten.

We leven op een geestelijk slagveld

In Openb. 12:7-9 zien we een korte samenvatting van de strijd in de hemelse gewesten: de draak en zijn engelen moesten en moeten het onderspit delven. Michaël en zijn strijdengelen hebben de draak en zijn onderdanen al uit de hemel mogen werpen. Denk hierbij vooral ook aan de overwinning van Jezus Christus aan het kruis.

Hij is er ook nu nog met zijn vele demonen op uit om te verleiden, te kwellen, te beschadigen en zoveel mogelijk mensen te gronde te richten. Demonen zijn steeds weer op zoek naar een nieuwe prooi. Zodra er maar een opening of een zwakte is bij een mens, zullen de demonen dit aangrijpen. Zoals spinnen zetten zij overal hun netwerken op. Ze infiltreren ook in andere netwerken, zoals het world wide web. Voor je het in de gaten hebt, zit je erin verstikt. Zodra je op iets verkeerds aanklikt, zit je er aan vast. De schadelijke virussen kunnen dan ongehinderd infiltreren in je bestand.

Raak niet verstrikt in het netwerk van het world wide web.

Raak niet verstrikt in het netwerk van het world wide web.

Zodra er maar een kuil of een dieptepunt in onze levensweg is ontstaan, zal het vuile water van boze erin stromen. De demonische kwellers zoeken hun prooi in de gekwetsten en gewonden. Ze zijn als roofdieren en parasieten.

We leven geestelijk op het slagveld.

De strijd wordt niet alleen boven ons hoofd uitgevochten, maar ook in ons leven en in ons hart.

We worden geestelijk omringd door engelen en demonen.

***

Insecten en vlinders worden verleid door kleuren en geuren

Er zijn insecten en vlinders die worden aangelokt door de kleur en geur van vleesetende planten. Hoe dichter ze bij de kelken komen, hoe meer ze in een bedwelmende roes geraken. Ze worden er ‘high’ van. Uiteindelijk storten ze ‘swingend en genietend’ in het verderf.

Dit zien we gebeuren met druggebruikers, popmuziekliefhebbers, alcoholisten en veel (jonge) levensgenieters die ‘uit hun dak’ willen gaan. Satan wil als de listige slang juist ook de christenen meesleuren in zijn verleidende rivier (Openb. 12:15).

Pas op voor de verborgen misleider!

Satan en zijn demonen gaan meestal op een occulte wijze te werk. Dat betekent: het is er wel, maar je ziet het niet (op het eerste gezicht).

Satan werkt door vervolging, maar het sluwste en meest succesvolle wapen van satan is ‘verleiding’. Volgens Openb. 12:9 is de grote rode draak ‘de oude slang, de duivel en de satan, de misleider van heel de wereld’. In dit vers wordt de activiteit van satan ontmaskerd: ‘die de gehele wereld verleidt’. Dit hoort bij zijn identiteit. Hij heeft verleid, hij verleidt en hij zal zolang mogelijk blijven verleiden.

In de hoofdstukken 12 en 13 van de Openbaring worden ook de occulte invloeden en tactieken van satan aan het licht gebracht. In het wereldgebeuren zit de vorst der duisternis achter het toetsenbord van de massamedia. Satan verbergt dingen, maakt zaken occult, duister en mystiek, wekt de nieuwsgierigheid op. Herkennen wij de werken van de vorst der duisternis?

Wanneer ben je in het zicht van de slang?

Je bent binnen het gezichtsveld van de slang als je op de plaatsen van wereldse verleiding komt. Ik denk hierbij aan bars, disco’s en houseparty’s. Hij komt je ook tegemoet in het beeldscherm. Satan lokt zijn prooi eerst naar zijn (speel)hol en daar begint hij soms langzaam, maar toch zeker aan het slopen en verwoesten van zijn slachtoffer. Hierin werken hij en zijn demonen ook zoals de spinnen.

Twee vleugels om te ontsnappen

In Openbaring 12:14 zien we dat de gelovigen twee vleugels van een grote arend hebben gekregen, om daarmee buiten het gezicht van de slang te kunnen vluchten.

De gelovigen of de kerk van God worden daar ‘de vrouw’ genoemd. Er wordt verklaard dat deze twee vleugels het geloof en het gebed zijn. We weten dat een christen gelovig en biddend kan vluchten tot de schuilplaats van de Allerhoogste (Psalm 91). We lezen in Openb. 12:14: ‘En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.’

Gebruik de vleugels van geloof en gebed! 

Hier kunnen we het ook weer doortrekken naar de vlinder, die kan wegvliegen, en buiten het gevaar kan worden gevoed in het licht. We eindigen dit artikel ook met een tekst over ‘vleugels als arenden’ en vernieuwing van kracht (Jesaja 40:31).

Ga zo hoog mogelijk vliegen

Iemand vertelde tijdens een samenkomst een voorbeeld over een rat in een zendingsvliegtuigje. Hij vloog op een bepaald moment boven een oerwoud, waarin hij niet kon landen. Bij het vervoeren van voedsel en drinken was er door de tijd heen af en toe wel wat gemorst op de vloer en de bedrading. Iedere draad en stroomkabel was van belang om het toestel veilig in de lucht te houden.

Tijdens de vlucht kwam de rat tussen de bagage vandaan en begon aan bedrading te knagen. De piloot zag geen kans de rat weg te jagen bij de bedrading. Hij zou dan de stuurknuppel los moeten laten, waardoor het vliegtuig omlaag zou storten. Als de rat een kabel zou doorknagen was de kans ook groot dat het vliegtuigje zou neerstorten.

Wat kon de piloot nu nog doen? Opeens kreeg hij een helder idee. Hij zette zijn luchtmasker op en ging zo hoog mogelijk vliegen! Uiteindelijk ging de rat dood door zuurstofgebrek. Het voorbeeld is duidelijk.

Wij moeten ook zorgen zo hoog mogelijk te vliegen, zodat de satan zijn schadelijke activiteiten zal moeten staken. Hij kan en mag niet zo dicht in de nabijheid van God komen, waar de gelovigen door de vleugels van geloof en gebed wel mogen en kunnen komen.

***

Doe de wapenrusting van God aan

Efeze 6:11 roept ons op: ‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.’ 

vli 30t

Waarom moeten wij de gehele wapenrusting van God aandoen? Dit kunnen we lezen in Efeze 6:12: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’

Demonen en engelen

In Openb. 12:4 lezen we van de draak: ‘En zijn staart trok het derde deel van de sterren van de hemel, en wierp die op de aarde…’ Als dat de gevallen engelen zijn, betekent het dat een derde deel demonen zijn geworden, onderdanen van de satan. Deze gevallen hoofdengel heette oorspronkelijk Lucifer. Hoofdengel Michaël en zijn onderdanen zijn strijdengelen van God. Hoofdengel Gabriël en zijn onderdanen prijzen God en zijn boodschappers vanuit de hemel. Dat zijn dus de drie (oorspronkelijke) hoofdengelen die we vanuit de Bijbel kennen.

Bescherming door engelen

Ik denk dat er ook een derde van de oorspronkelijke engelen strijdengelen zijn. In dat geval betekent het dat er tegenover iedere kwade demon een goede strijdengel kan zijn. Tegenover elke kwade infiltratie kan er dus een verdediger en overwinnaar vanuit de engelen de gelovigen bijstaan. Over de engelen wordt gesproken in Hebreeën 1:4-7 en 13-14. Volgens vers 14 zijn engelen ‘allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven’.  Jezus laat ons weten in Matth. 18:10: ‘Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Als we een schuilplaats hebben gevonden bij God, zal Hij voor ons Zijn engelen bevel geven dat zij ons bewaren op al onze wegen (zie Psalm 91:9-12).

Over bescherming door engelen kun je lezen in het artikel ‘Levensverhalen over bescherming’ op deze website. (Het staat als subtitel onder de hoofdtitel ‘Levensverhalen over geestelijke bevrijding’.)

Door het geloof in Jezus wandelen we in het licht

Wij kunnen door het geloof in Jezus Christus de waarheid verstaan en deze de waarheid zal ons vrijmaken (Joh.8:31-32).

In Joh.1:5 lezen we: ‘En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.’ Als iemand de werkelijkheid en de waarheid van de geestelijke wereld niet onder ogen wil zien, zal hij in de duisternis blijven.

Als we door het geloof Jezus mogen zien, worden onze ogen ook geopend voor de hemelse Vader. Jezus verklaart in Joh.12:45: ‘En die Mij ziet, die ziet Hem, Die Mij gezonden heeft. In vers 46 gaat Hij verder: ‘Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.

In de Studiebijbel wordt bij Joh.12:35 verklaard, dat de duisternis een vijandige macht tegenover God is, die mensen overvalt. ‘Hier wordt de duisternis gezien als een vijandig machtsgebied, waarin mensen voortdurend ronddwalen. Zij kunnen eruit bevrijd worden door het licht te volgen.’ Als we door het geloof in het licht wandelen, laten we ons leven door Jezus Christus bepalen.

Elisa in Dothan: Hij zag wat zijn knecht nog niet zag

Een profeet in Israël wordt ook een ziener genoemd. Een ziener is iemand die dingen ziet die met de ogen van het lichaam niet gezien, maar met de ogen van de geest worden waargenomen.

Je ziet bij de profeet Elisa dat hij dingen zag die hem werden geopenbaard door God, zoals in 2 Kon. 6:8-23. Je kunt de verborgen werkelijkheid in de geestelijke wereld zien, die een krachtige uitwerking hebben in de zichtbare wereld. Elisa kon tegen zijn knecht zeggen: ‘Ik zie wat jij (nog) niet ziet.

De knecht zag het leger van de HEERE en de Syriërs werden met blindheid geslagen. Toen een legerbende van de Syriërs de stad omsingeld had, zag de dienaar hen en zei hij tegen Elisa: ‘Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? (vers 15).

Elisa reageerde: ‘Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn.’ Vervolgens werden de Syriërs werden door God met blindheid geslagen. Ze herkenden Elisa niet, die ze wilden vangen.

Jezus is de goede Herder, die Zijn schapen (de gelovigen) veilig leidt op de weg achter Hem aan. Hij leert ons in Joh. 10:10: ‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.’

De Syriërs kwamen om te roven (te stelen) en te doden. Zij werden echter met blindheid geslagen en volgden Elisa op de weg.

Elisa bracht ze naar Samaria, waar ze in de hand van de koning van Israël waren. Hij vroeg aan Elisa: ‘Zal ik heb doden, mijn vader?’ Maar Elisa had een betere oplossing: hij vergold goed voor kwaad, gaf aan, hen te eten en te drinken te geven en terug te laten gaan naar hun heer in Syrië. De vijanden kregen een grote maaltijd in Samaria en kwamen niet meer roven in Israël (zie 2 Kon. 6:20-23).

Demonische machten werken occult (verborgen). Zij houden de geestelijke werkelijkheid verborgen als ze mensen misleiden. God openbaart juist verborgen zaken aan Zijn kinderen. Door het geloof kun je het dan (in)zien. God openbaart door Jezus Christus de waarheid. Satan en zijn demonen werken met leugens en bedrog. Door is er de onderscheiding van geesten nodig (1 Kor. 12:10), als gave van de Heilige Geest.  De natuurlijke, ongelovige mensen kan ten diepste de geestelijke werkelijkheid en dingen van God niet begrijpen (zie hierover 1 Kor. 2:7-16).

Het is een opmerkelijke tekst die we lezen in Spr. 20:27: ‘De geest van een mens is een lamp van de HEERE, die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt.’ Als we door de Heilige Geest worden verlicht, leren we ook innerlijk leven ontdekken. We kunnen dan onze motivaties en drijfveren plaatsen en begrijpen. Heb je jezelf al bekeken vanuit het perspectief van God. Hij doorziet ons volkomen. Hoe ziet God ons? Jezus wist op aarde ook wat in de mens was (Joh. 2:25).

Bij zien en niet zien, zie ook Hebr. 11. En 1 Joh. 4:4: ‘Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.’

Inspiratie en bescherming

Volgens Psalm 91 ben je veilig in de schuilplaats van de Allerhoogst. In de verzen 3 en 4 lezen we: ‘Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen.’ Je mag naar God vluchten met de vleugels van geloof en gebed. In Maleachi 4:2 maakt de HEERE bekend: ‘Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn…’ Dat ziet op de heling door de Jezus Christus, de Heiland. Vlucht gelovig tot Hem om liefde, acceptatie, vergeving, kennis, hoop en veiligheid.

De gelovigen mogen zich veilig weten door de bescherming van God en de ‘beschermengelen’ die altijd voor hen beschikbaar zijn. Blijf daarom dicht bij God. Dat kan dus door de vleugels van gebed en geloof.

***

De strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad

De rode draad die door de wereldgeschiedenis loopt, is de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Het ging de satan om het ombrengen van het levende Kind (Openb.12:4). Hij wil nog steeds het geestelijk zaad van Gods kerk verwoesten. Het zaad van het Evangelie is echter niet te vernietigen. Het Evangelie is namelijk een kracht van Gods tot Zaligheid (tot behoud).

Eigenlijk draait alles om deze ontzettende werkelijkheid. Ons leven en onze eeuwige toekomst staat hierbij op het spel. Als we de geopenbaarde waarheid eerlijk onder ogen zien, zullen we kunnen door genade en geloof kunnen ontsnappen aan de occulte leugens van de satan. De boze tegenstander wil de werkelijkheid occult (= verborgen) houden, zodat hij ongemerkt kan infiltreren en verleiden. We dienen daarom ook de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen te ontdekken, zodat we staande kunnen blijven in de geestelijke strijd.

We volgen Openb.12 hieronder wat intensiever, om zodoende meer te weten te komen over de machtsstrijd achter de schermen. Wij leven in de eindtijd – dit is ook de tijd van de eindstrijd… We leven dus op een geestelijk slagveld. De strijd wordt niet alleen boven ons hoofd uitgevochten, maar ook in ons leven en in ons hart. We worden geestelijk omringd door engelen en demonen.

In het tweede deel van Openb.12:12 lezen we: ‘Wee hun, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft.’ In de Willibrord vertaling lezen we: ‘Wee u, aarde en zee: de duivel is ziedend van woede naar u afgedaald, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn.’ Dit is een zeer ernstige zaak voor de mensen van nu, die in de eindtijd op het slagveld leven.

Waarom wordt er in het boek Openbaring door God zoveel nadruk op gelegd, terwijl wij er over het algemeen zo weinig rekening mee houden? Houden we zoveel van onze rust en welvaart, dat we niet opgeschrikt willen worden door de werkelijkheid?

We lezen in Luk. 11:21: ‘Als een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede.’ Met deze ‘sterke gewapende’ wordt satan bedoeld. In een rustig, geordend kerkelijk leven kan er dus ook een gevaarlijke rust zijn. Het is een ongunstig teken als je geen geestelijke strijd kent.

In Openb.12:1 wordt een vrouw genoemd, met de kroon van twaalf sterren. Zij was eerst is de belichaming van Israël, Gods volk, waaruit de Messias is geboren. In vers 5 zie je dat het ook Maria, de moeder van Jezus is (Die naar de hemel is gevaren). Vanaf vers 6 zie je dat de vrouw op de aarde blijft, terwijl ze door satan wordt vervolgd in de ‘1260 dagen’. Nu betreft het de nieuwtestamentische gemeente van God. Deze 1260 dagen (of 42 maanden en ‘een tijd, en tijden en een halve tijd’), totaal zo’n drieënhalf jaar; ziet op de tijd waarin Elia door de HEERE werd onderhouden tijdens zijn vlucht voor Achab. (Let hierbij ook op Dan. 7:25; 12:7.) Het kan duiden op de eindtijd na de hemelvaart, of op een situatie in deze eindtijd. Het is een actueel blijvende situatie, waar wij dus ook nu mee te maken hebben. 

Ontdek de identiteit van satan en zijn demonen

We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen ontdekken, om de boze geesten te kunnen beproeven en bestrijden. In Openb.12 wordt ons een blik achter de schermen gegeven betreffende de geschiedenis en de toekomst van het wereldgebeuren en de rol van satan hierin. In het conflict tussen God en satan zien we, vooral ook in de volgende hoofdstukken, het overwinnend handelen van God in Jezus Christus. Gods Zoon heeft hem al eenmaal overwonnen en zijn kop vermorzeld, toen Hij zei: ‘Het is volbracht!’ Niettemin heeft hij met behulp van zijn demonen op aarde nog genoeg mogelijkheden om de mensen te verleiden en vooral de gelovigen te bestrijden. De geestelijke strijd wordt boven ons en in ons gestreden.

In Openb.12:3 gaat het over een grote rode draak. Een ‘hoorn’ is het symbool van kracht; tien hoornen laat zien dat satan een buitengewoon sterk en agressief wezen is, die niemand en niets ontziet. De zeven hoofden met Koninklijke hoeden (diademen) duiden hem aan als een machthebber met een groot gezag op aarde. Satan eist de macht voor zich op aarde. De wereldse mensen hebben hem moedwillig gekozen als hun heer. Helaas zijn wij van nature de satan toegevallen en hij zal zijn prooi niet zomaar loslaten. De sterk gewapende Held Jezus Christus moet hem de vaten en de vangst ontnemen. In het Evangelie en het bloed van Jezus is genoeg kracht om zondaren te overwinnen en te reinigen!

Satan wordt onder meer ‘de overste der wereld’ genoemd (in het Engels: the ruler of this World). Het Griekse ‘archon’ wijst erop dat het een politieke leider is. Hij wordt in de Bijbel ook genoemd ‘de overste van de macht der lucht’. De derde titel van satan is ‘de god van deze eeuw’ (zie 2 Kor. 4:4). Het Griekse woord ‘aion’ betekent vaak: de gedachte, die in een bepaald tijdperk op de voorgrond treedt.

We lezen in 2 Kor. 4:3-4: ‘Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in hen, die verloren gaan. In wie de god van deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk van de ongelovigen, opdat hen niet zou bestralen de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld van God is.’

Satan is erop uit om de gedachten van de ongelovigen te verblinden. Er is genoeg kracht in het Evangelie om een zondaar te redden, maar hij is het meeste doof en blind die niet wil horen en zien. Ongeloof en ongehoorzaamheid sluiten de ogen voor Christus en openen het hart voor satan. En als iemand demonische invloeden toelaat in zijn hart, heeft de duivel vrij spel…

Satan wordt ook ‘duivel’ genoemd. Het wezen van de duivel is leugen en zonde (Joh.8:44). Het doel van de duivel is mensen te vervreemden van God en te vernietigen.  Het Hebreeuwse sātān betekent ‘tegenstander, aanklager’. In het Grieks wordt deze naam ook vertaald met diabolos. Deze heeft als gewoonte om mensen in diskrediet te brengen of verdacht te maken; hij is kwaadsprekend. Dit zie je ook in de geschiedenis van Job. Hij suggereerde dat Job vanuit verkeerde motieven en uit eigenbelang God diende. Diabolos is ook de persoon die uiteenwerpt. Overal waar dus onenigheid, verdeeldheid en scheiding ontstaat, is deze diabolos actief aan het werk; daar is de duisternis aanwezig.

In Openb.12:4 lezen we van de draak: ‘En zijn staart trok het derde deel van de sterren van de hemel, en wierp die op de aarde’. Het gaat hier waarschijnlijkheid over een bedekte beschrijving van de oorspronkelijk (eerste) val van de engelen. Als we dit verder uitwerken, kunnen we stellen dat van de oorspronkelijke engelen een derde deel onderdaan van (de oorspronkelijke hoofdengel) satan is geworden. Dat zijn dus de demonen.

De aartsengel Lucifer of de ‘zoon van de dageraad’ (Morgenster) is met zijn engelen (de morgensterren) uit de hemel geworpen. Dit zijn satan en zijn demonen, die ons bestrijden, trachten te verleiden en voor eeuwig ten onder willen brengen. Het onheil van lucifer gaat als een lopend vuur over de aarde. Hij maakt dat de vlam overal in de pan slaat… zet alles in vuur en vlam. Hij laat een oorlog ontbranden. Hij laat iemand in woede ontsteken. Hij geeft brandende begeerten om te zondigen. Hij maakt alles kapot was mooi is. Hij spuwt als de vlammende draak dood en verderf uit op aarde.

In Jes.14:12 lees ik in mijn Engelse Bijbel: ‘How are you fallen from heaven, o Lucifer, son of the morning (of: Daystar)…’ In Jes.14:12-15 wordt satans afval en nog diepere val beschreven. In Job 38:7 lezen we hoe goed Lucifer en zijn engelen het hadden in de hemel: ‘Toen de morgensterren te samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten.’ Met de kinderen van God (‘the sons of God’) worden de engelen bedoeld, zoals je dit ziet in Job.1:6 en 2:1.

Lucifer, de muzikale misleider

Er wordt verondersteld dat aartsengel Lucifer (= de glanzende, de lichtdrager) de leider van de aanbidding van God door muziek is geweest. Dit is te herleiden uit Jes.14:11-15 en Ezech.28:11-19. De bijbelse profetie openbaart toekomstige zaken, maar ook verborgen zaken uit het verleden.

Satan en zijn demonen hebben dus eens tot eer van God gezongen. In Jes.14:11 wordt al aangegeven over de koning van Babel: ‘Uw hovaardij is in de hel neergestort, met het geklank van uw luiten…’ In vers 12 zie je al duidelijk dat het in de allegorische zin ook gaat over de val van Lucifer. Hetzelfde is het geval met het klaaglied over de koning van Tyrus in Ezech.28:11-19. Het gaat erover dat satan de onzichtbare inspirator was achter de goddeloze koningen van Babel en Tyrus, in hun arrogantie en zelfvergoddelijking.

Jes.14:12 geeft ons te kennen: ‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon van de dageraad! Hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenkte!’ (In het Engels: ‘You who weakened the nations!’ – hierin zien we trouwens ook al een activiteit van satan: hij, die de volken verzwakt!)

Van deze gevallen aartsengel Lucifer wordt in de Engelse Bijbel gezegd in Ezech.28:12: ‘You were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty.’    Verderop in vers 13 lezen we: ‘The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created.’ Deze muziekinstrumenten waren dus bereid voor Lucifer. In vers14 gaat het verder in het Engels: ‘You were the anointed cherub who covers…’ In het Nederlands lezen we in de verzen 14 en 15: ‘U was een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; u was op Gods heilige berg; u wandelde in het midden van de vurige stenen. U was volkomen in uw wegen, van de dag af, dat u geschapen bent, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.’

In de genoemde bijbelgedeelten worden de positieve eigenschappen van Lucifer beschreven. Door zijn (af)val zijn deze negatief geworden. Hij gebruikt zijn sterke kanten nu dus negatief. De goedheid en wijsheid van Lucifer zijn in slechtheid en sluwheid veranderd. Hij zal dus zijn leidende functie van vroeger gebruiken om te misleiden. De oorspronkelijk voor hem toebereide muziekinstrumenten zal hij negatief inzetten om God te onteren en te bestrijden. Je ziet duidelijk dat dit wereldwijd gebeurt!

In de popwereld is er de ‘worship’, de aanbiddingmuziek voor satan, die achter de schermen de aanbiddingleider is en zichzelf promoot. Hoe dit zichtbaar is geworden in onze samenleving, wordt nu eerst aangetoond.

Satanisme in de popmuziekwereld

Het pure heidendom is in de Westerse wereld weer teruggekeerd in de heksenkringen en de satanaanbidders. Het occultisme heeft nogal wat connecties met de popwereld.

Sommige popgroepen houden zwarte missen en doen aan satanverheerlijking in hun gebeden en liederen. Er zijn nog heel wat cd’s die de 5-puntige satansster dragen. De platen van de popgroep Led Zeppelin hoorden indertijd bij de meest verkochte ter wereld. De leadgitarist  Jimmy Page was toen een devoot discipel van satanist Aleister Crowley. Page is ook hogepriesters van de satanskerk in Engeland geweest.

Aleister Crowley (1875-1947) wordt gezien als de grondlegger van het moderne satanisme. Hij werd in de pers in zijn tijd ‘de slechtste mens ter wereld’ genoemd. Hij beweerde dat satan hem in 1904 het boek ‘The Book of the Law’ heeft gedicteerd. ‘Het ‘boek van de wet’ stelt dat er juist geen wet is boven de bewering ‘doe wat je wilt’ (dit zou volgens hem het geheel en de vervulling van de wet zijn). In de popwereld heeft men zijn motto overgenomen, terwijl er later van werd gemaakt: ‘doe je eigen dingen’. In dit boek stelde Crowley de menselijke wil tegenover de Goddelijke wil. Hij wilde hiermee ‘een eind maken aan het christendom en een nieuwe hemel en aarde creëren. Dit ziet al op de New Age-beweging, die later in de 20e eeuw gestalte heeft gekregen in het Westen. In zijn ‘Book of the Law’ heeft Crowley het plan van satan voor de moderne mensheid uitgestippeld; dit betreft de vestiging van de ‘Nieuwe Orde’ op aarde. Satan heeft deze Nieuwe Orde inderdaad kunnen vestigen in de moderne samenleving. Dit is gebeurd door verschillende revoluties. Vooral na de dood van Crowley is zijn satanische gedachtegoed door de popwereld tot stand gebracht.

Pas op voor de geest van deze eeuw!

Satan is ook ‘de god van deze eeuw’ (zie 2 Kor. 4:4). Het Griekse woord voor eeuw is ‘aion’ en  betekent vaak: de gedachte, die in een bepaald tijdperk op de voorgrond treedt. De god van deze eeuw verblind de zinnen van de ongelovigen (2 Kor.4:3-4). Het gaat hierbij dus ook om ‘de geest van deze eeuw’. De wereldse geest van de vorige eeuw was dus ‘doe wat je wilt, doe waar je zin in hebt, doe je eigen ding’ – als jij denkt dat het goed voor jou is, is het gewoon goed. In dat geval is jouw wil ‘wet’ geworden.

Inmiddels is aan het begin van de 21e eeuw de geest van deze eeuw (= gedachte) meer geworden: ‘Als het voor jou goed voelt en klinkt, is het gewoon goed. Jouw gevoel wordt dan ‘wet’. In de laatste decennia met de smartphones en de selfies  draait het veel om het zelfbeeld. De geest van deze laatste tijd is gericht op het egoïstische verlangen: ‘Ben ik in beeld?’ Men wil op allerlei manieren in beeld komen: als je maar opvalt. Dat staat tegenover de vrucht van de Geest van God. Onder de werken van het vlees komen we tegen in Galaten 5:20; ‘zelfzucht’ (in de Engelse Bijbel: ‘selfish ambitions’).

Als je gelukkig wilt zijn:

zie dan op Jezus en niet op jezelf!

Laat je niet inspireren in de leugen van satan, die een leugenaar is vanaf het begin. Jongeren die zich laten beïnvloeden door de geest van deze eeuw, gedragen zich dan als de kinderen van de vader van de leugens.

In de jaren zestig zagen de popzangers en hun aanhangers kans om een seksuele revolutie op gang te brengen. Hierbij kwam ook de drugsrevolutie, waardoor vooral jonge mensen werden opengesteld voor de occulte geestenwereld. Drugs zijn immers geestverruimende of psychedelische middelen. Crowley leefde overigens zijn standpunten zelf voor in een zedeloos leven. Hij verklaarde zelfs geïnteresseerd te zijn in het gangbaar maken van homoseksuele afwijkingen en kindermisbruik. Hij heeft dus duidelijk grote invloed gehad op het satanisme, de popmuziek, drugs en de (homo)seksualiteit. Hij verkondigde dat de jeugd zou kunnen worden ingepalmd door de drugs, de vrije seks en het gebruik van de ‘tamtam’ (beat) in de muziek. In ‘Het domein van de slang’ van dr. Ouweneel wordt in 1978 aangegeven: ‘De seksuele ervaringen, de drughallucinaties en de tranceachtige belevenissen die de rock, de beat, de pop en de punk teweegbrengen, zijn duivels subtiele en geniale voorbereidingen om de jeugd thans mee te slepen in de oosterse mystiek en het occultisme.’

Op de site van de stichting Naar House wordt verklaard: ‘Muziek wordt gebruikt om de satanische boodschap ‘doe wat je wilt’ te verspreiden, karakters te misvormen en de menselijke geest te vullen en voor te bereiden op de komst van de antichrist.’

Schrijver Albert Goldman stelt dat de populaire muziek van de jaren zestig ‘de belangrijkste culturele gebeurtenis in de geschiedenis van Amerika was’. Hij vervolgt: ‘Het was net een aardbeving, het zorgde voor opschudding in het hele land en brokkelde muren af van de samenleving zoals we die kenden.’

Het heeft allemaal wereldwijde gevolgen gehad, die zich als in een stroomversnelling zijn blijven voortzetten. De heidense, satanische modernisering van de wereldwijde samenleving kan duiden op het herstel van het heidense antichristelijke rijk.

In Openb.13:3 lezen we over het wereldse beest: ‘En ik zag één van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.’ In het vervolg van hoofdstuk 13 lees je welk een wereldwijde macht dit lasterende beest in de eindtijd zal krijgen.

De afvallige Crowley is duidelijk een middel in de klauwen van satan geweest om ‘de grote afval’ in gang te zetten. Er zijn opmerkelijk veel rocksterren die getuigen van de invloed van het gedachtegoed Crowley op hun denken en leven. In hun muziek komt dit ook duidelijk naar voren. Bekende popsterren en –groepen zijn Ozzy Osbourne, , The Doors, Led Zeppelin, The Beatles, The Rolling Sones, Sting, David Bowie, Iron Maiden en Marilyn Manson. Ozzy Osbourne heeft zelfs het lied ‘Mr. Crowley’ geschreven. Crowley is te zien op de hoes van een LP van The Beatles en The Doors. In de satanische filosofie van veel popgroepen staat centraal: ‘Do what thou wilt’ van Crowley.

De voorgestelde drie methoden van Crowley om de Westerse jeugd onder occulte invloed te krijgen, namelijk de ‘tamtam’ (beat van de drum), seks en drugs, zijn belangrijke middelen van satan geworden om veel mensen in zijn greep te krijgen. Hierdoor zijn veel jongeren in de macht van het demonische gekomen. Discotheken, popfestivals en houseparty’s zijn bij uitstek gelegenheden om occult belast te raken. Keiharde rock- of housemuziek in combinaties met drugs geven psychedelische effecten, waardoor men open gaat staan voor demonische invloeden.

Crowley (van christelijke afkomst) werd in zijn tijd ‘het beest’ (666) genoemd en deed aan zwarte magie. Hij heeft verschillende magische orden opgericht. De beide ouders van Aleister waren ‘Exclusive Brethren’, een meer conservatieve richting van ‘the Plymouth Brethren’ (de Vergadering der gelovigen). Aleister mocht als kleine jongen alleen spelen met kinderen van gezinnen van hetzelfde geloof. Zijn vader was een ijverig rondtrekkend prediker door Engeland, terwijl hij ook pamfletten maakte. Dagelijkse bijbelstudie en een strenge godsdienstige opvoeding waren praktijk in hun huisgezin.

Na de dood van zijn vader in 1887 kwam er een negatief keerpunt in zijn leven. Hij was erg gehecht aan zijn vader. Hij verzette zich daarna tegen de christelijke opvoeding door zijn moeder. Hij vertoonde zo’n volhardend opstandig gedrag als kind dat zijn moeder hem zelfs ‘het beest’ (uit het boek Openbaring) noemde.  Later nam de goddeloze Aleister deze naam over.

In zijn boek ‘Magie’ propageert Crowley occulte praktijken: onder meer hoe je achterstevoren kunt praten, schrijven en muziekplaten draaien. Een aantal popsterren heeft dit in praktijk gebracht met de ‘omkeermuziek’.

Mick Jagger van de Rolling Stones heeft eens gezegd: ‘Er zijn zwarte magiërs die er van overtuigd zijn dat wij handelen als geheime agenten van Lucifer.’ Hij zei ook dat Anton La Vey hen geholpen heeft hun muziek te inspireren, zoals hij dat deed met het lied ‘satanic majesties request’ (‘verzoek van de satanische majesteiten’), de onofficiële lofzang voor alle satanskerken. De Rolling Stones werkten mee aan de film ‘Envocation of my demon brother’, waarin reclame werd gemaakt voor Crowley’s satanisme. En wat te denken van hun beruchte hit ‘Sympathy for the devil’. Omdat de Rolling Stones heel wat hits hebben gescoord, stonden ze hoog op de hitlijsten en op de top 40, zodat deze songs veel werden gedraaid op de Radio. Heel wat reformatorische jongeren luisterden daarom ook wekelijks naar dit soort satanische liederen.

Het blijkt duidelijk dat satan als de ‘verborgen inspireerder’ zit achter het toetsenbord van bepaalde harde vormen van popmuziek. De popster David Bowie zei in een interview: ‘Rock & roll is altijd al de muziek van de duivel geweest. Het is heel goed in staat om heel boosaardige emoties in het Westen op te roepen…’ De vroegere rockster Little Richard, die daarna ook het Evangelie heeft gepredikt, verklaarde, dat sommige rock & roll groepen neerknielen en bidden tot de duivel. Hij zei verder: ‘Rock & roll hypnotiseert ons en beheerst onze zintuigen.’ De modernere vormen van popmuziek, zoals hardcore, rapmuziek, heavy metal en death metal zijn vervuld met agressie, geweld en occultisme.

De koophandel van satan

We zien in de genoemde Bijbelteksten dat satan een manipulerende handelsgeest is, die op een negatieve wijze een koophandel maakt met mensenzielen. Door zijn zondige handelswijze, ‘door de veelheid van zijn koophandel’, heeft hij gezondigd en geweld, onrecht en ontheiliging aangebracht (Ezech.28:16 en18). Je ziet dat ‘de koophandel’ van satan duidelijk aanwezig is in de popwereld. Vanaf de zestiger jaren konden jongeren steeds meer geld besteden aan muziek en welvaartsartikelen. Voor de verleidelijke boze koophandel is er een goede markt ontstaan bij de jeugd. Jongeren hebben nog te weinig onderscheidingsvermogen om de listige bedoelingen van satan te onderkennen. Zij zijn gemakkelijker in te palmen dan de oudere generaties. Daarbij sluit het vrijheidsdenken en het revolutionaire denken aan bij de denk- en belevingswereld van de jongeren. Er is een neiging om tegen de voor hen ‘ouderwetse’ waarden en normen aan te schoppen. De revolutiegedachte van vrijheid, blijheid en het ongebonden bij elkaar zijn, spreekt de meeste jongeren wel aan. De motto’s ‘doe wat je wilt’ en ‘doe lekker waar je zin in hebt’ vinden zeker aansluiting bij hun gevoelens en wensen.

In de popwereld bedrijft men door middel van manipulatie en leugens koophandel met de gevoelens van de jeugd. Jongeren zijn ‘handelswaar’ voor satan. Als je jezelf begeeft op het handelsterrein van satan, heb je kans dat je wordt verhandeld.

Vlucht buiten het gezicht van de slang

Vraag en antwoord 95 van de Heidelbergse Catechismus is nog steeds actueel. De vraag luidt: ‘Wat is afgoderij?’ Het antwoord leert ons: ‘Afgoderij is, in de plaats van de enige ware God, Die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, of naast Hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet.’

Daar komt dus ook nog bij dat je dan plaats kunt bieden aan demonische infiltratie. Je begeeft je dan op een onveilig gebied, het machtsgebied van satan.

In de Romeinse oudheid was de apologeet Tertullianus (ca. 160-222 na Chr.) was een ijverig verdediger van de christelijke leer en het christelijke leven. Zijn boek ‘De openbare spelen’ (De Spectaculis) is weer een bijzonder actueel boek geworden. De meer oppervlakkige, wereldse christenen in zijn dagen zagen niet zoveel kwaad in het bezoeken van de spelen. Zij verdedigden zich door te zeggen: ‘In de Bijbel staat nergens: gij zult niet naar het circus gaan, noch naar het theater; gij zult geen toeschouwer zijn bij een atletenwedstrijd, noch bij een gladiatorenspel.’

Tertullianus verklaarde, dat ‘de begeerlijkheden van de wereld’ in de Bijbel veroordeeld worden. Als één van de sterkste argumenten tegen het gaan naar de spelen, voerde hij aan ‘het gevaar van besmetting’. De beïnvloeding door de spelen was bijzonder groot. En zo is het ook bij de beïnvloeding door de media in onze dagen!

Tertullianus leerde: ‘De gehele wereld is van satan en zijn engelen vervuld. Wij zijn niet afvallig van God door het feit, dat wij in de wereld leven, maar slechts dan wanneer wij ons in enigerlei opzicht ophouden met de zonden van de wereld.’ De schouwburg beschouwde hij in letterlijke zin de privaatwoning van de duivel. Hij verhaalt ons, dat een boze geest op een keer in een christen was gevaren, toen deze per ongeluk (?) de spelen bijwoonde. Toen de duivelbanner (exorcist) aan de boze geest vroeg, welk recht hij had om zich te permitteren in het lichaam van een dienaar van God te kruipen, antwoordde de geest: ‘Ik heb hem in mijn eigen huis ontmoet!’

De apologeet en redenaar Tertullianus was van mening dat elk heidens kind vanaf de geboorte al een demon had. Dit is wellicht overdreven, maar we mogen wel aannemen dat kinderen van afgodendienaars al spoedig een demonische belasting met zich meedragen. De verdediger van het christendom zag magie, astrologie en spiritisme duidelijk als demonenwerk.

Door iets of iemand te verafgoden geef je een demonische macht een belangrijke, overheersende plaats in je leven. Demonen maken zoveel mogelijk gebruik van de gelegenheden die je ze geeft. Ze zijn als het vuile water dat iedere opening zal benutten om binnen te stromen.

Vermijd zoveel mogelijk het machtsgebied van satan

De grote verleider

In Openb.12:9 wordt van de duivel gezegd, dat hij de gehele wereld verleidt. Vanuit het Grieks kunnen we vertalen: ‘misleidende de hele bewoonde wereld’. In vers 12 lezen we vervolgens: ‘Wee hun, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft.’ Hij zoekt daar koortsachtig wraak te nemen, voordat hij definitief zal worden uitgeschakeld. Niemand hoeft bij hem op medelijden te rekenen. Als je in zijn machtsgebied of gezichtsveld bent, verkeer je dus in groot gevaar! De boze geesten staan dan dreigend en verleidend om je heen, zoekend naar een kans om toe te slaan.

Met de vrouw in Openb.12 wordt Gods kerk bedoeld. De gelovigen zijn vooral het mikpunt van de satanische wraak. Je kunt dit duidelijk lezen in Openb.12:13-17.

De middelen die boze geesten gebruiken om zondaren in zijn machtsgebied te sleuren zijn ‘vervolging en verleiding’. Bij ons in het vrije Westen werken de demonen succesvol met de moderne verleidingen. In openb.12:15 wordt aangegeven, dat de slang water als een rivier uit haar mond wierp, ‘opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren’. Hij wil de mensen dus meesleuren in zijn maalstroom. Dit gebeurt dus ook met verleiding. Je hoeft maar even met de wereldse massa mee te lopen en de verleidende invloed is al merkbaar.

Ik zal nu een voorbeeld gebruiken, om de zuigkracht van de wereld duidelijk te maken: Stel je voor dat iemand in een rubberboot een eindje van het strand is geroeid, om er vervolgens heerlijk in te gaan liggen, lekker in de zon… Hij ziet dat de golven de richting van het strand opgaan. Zelfs de wind gaat die richting uit. Hij is daarom in de veronderstelling dat de rubberboot na verloop van tijd toch wel weer op het strand zal belanden, en besluit daarom om maar een heerlijk dutje te gaan doen.

Na twee uur wordt badgast wakker. Denk je dat hij nu met zijn boot op het strand ligt? Vergeet het maar! Hij is zelfs veel verder van het strand afgedreven. Hoe is dit nu mogelijk? Het heeft te maken met de zwaardere onderstroming. Al het water dat op het strand spoelt, stroomt ook weer onderlangs op zuigende wijze terug, terwijl er ook wel zand mee kan gaan. Zo werkt ook de verleidende satanische zuigkracht in onze samenleving. Als je niet tegen de stroom in roeit, word je gewoon met de massa meegezogen.

Heb je al geleerd om tegen de wereldse stroom

in te zwemmen en te roeien?

Dode vissen drijven met de stroom mee. Ik heb in Schotland gezien hoe grote vissen tegen de stroom van een bruisende rivier in zwommen. Ze worstelden zich zelfs tegen een waterval in. Af en toe zwaaiden ze daarbij uit het water, terug in de diepte. Dan probeerden ze het weer opnieuw, net zolang totdat ze er overheen kwamen en verder konden… zo hoog mogelijk. En bovenin konden ze daarna kuit schieten. De gedragen vrucht kwam daar tevoorschijn.

Zo dienen de gelovigen tegen de stroom in te strijden om hogerop te komen, om daar veel vrucht te mogen dragen. Jezus leert ons in Joh. 15:8: ‘Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.’  Als je de intentie niet hebt om veel vrucht voor Hem te dragen, ben je dan wel een echte discipel (leerling en volgeling) van de Heere Jezus? Denk hier goed over na. Strijd daarom ook tegen de machtige (occulte) verleidingen! Zonder strijd zal er geen overwinning zijn.

In Openbaring 12 en 13 worden ook de occulte invloeden en tactieken van satan aan het licht gebracht. In het wereldgebeuren zit de vorst der duisternis achter het toetsenbord van de massamedia. Hij komt tot ons in ‘de geest van deze eeuw’.

Occult betekent ‘verborgen’. Satan verbergt dingen, maakt zaken duister en mystiek, wekt de nieuwsgierigheid van de mens op door zich te verbergen in een listige slang of draak. Wij moeten ervoor zorgen dat we bekend zijn met de listige activiteiten van de vorst der duisternis en zijn misleidende demonen.

Pas op voor de verborgen (occulte) misleiders

Het sluwste en meest succesvolle wapen van satan is ‘verleiding’. Hij werkt ook wel door vervolging, maar daar zijn veel gelovigen sterk en standvastig van geworden (door de ondersteunde kracht van God). Occulte verleidingen zijn gevaarlijker. Door de liefde tot ‘de tegenwoordige wereld’ zijn al veel christenen gevallen. De duivel beheerst deze moderne wereld (2 Kor.4:4). We weten niet of Demas door zijn liefde tot de tegenwoordige wereld (2 Kor.4:10) zijn geloof kwijt is geraakt. Paulus verloor daardoor wel zijn medewerker.

Volgens Openb.12:9 is de grote rode draak ‘de oude slang, de duivel en de satan, de misleider van heel de wereld’. In dit vers wordt de activiteit van satan ontmaskerd: ‘die de gehele wereld verleidt’. Dit hoort bij zijn identiteit. Hij heeft verleid, hij verleidt en hij zal zolang mogelijk blijven verleiden.

Het World Wide Web van satan

Ik denk dat de demonische communicatie vergelijkbaar is met het World Wide Web, zoals het bij internet werkt. Satan heeft eeuwenlange ervaring met het opzetten en uitbouwen van een communicatief netwerk, met miljoenen en miljoenen verbindingen. Zijn engelen of demonen voeren zijn kwaadaardige opdrachten wel uit. Hij infiltreert, indoctrineert en manipuleert en maakt gebruik van allerlei occulte tactieken. Hij maakt ook gebruik van de goddeloze mensen, die hun hart hebben opengesteld voor zijn ingevingen en invloeden. Hij maakt bij voorkeur gebruik van wereldheersers en als het hem lukt ook van kerkleiders. Hij laat wereldsystemen en filosofieën uitdenken, zoals het communisme, maar werkt ook in misleidende wereldgodsdiensten, zoals de islam.

Achter de schermen van het wereldgebeuren is er een satanische organisatie actief, die werkt volgens hiërarchische principes (zie dit in Ef.6:12). In de Bijbel neemt de geestelijke strijd (achter de schermen) een zeer belangrijke plaats in. Als de Heere God er (volgens Zijn openbaring) een uitermate groot belang in stelt, dienen wij dit ook te doen! Satan zit als een overkoepelde spin boven een occult wereldwijd netwerk.

Occulte geesten zijn als roofzuchtige spinnen bezig om in de gedachten van mensen te infiltreren. Zij spannen hun wereldwijde netwerk. Pas dus op voor de misleidende gedachte van deze tegenwoordige tijd. Raak niet verstrikt in het netwerk van de moderne gedachtespinsels.

Occulte geesten zijn als roofzuchtige spinnen bezig om in de gedachten van mensen te infiltreren. Zij spannen hun wereldwijde netwerk.

De illustratie hierboven laat zien hoe satan als de overkoepelende spin de heerser en bestuurder van het boze wereldwijde netwerk is. De demonische spinnen worden door hem geïnspireerd en aangestuurd. De mensen houden het wereldgebeuren in de gaten. Zij worden voorgelicht, geïndoctrineerd en gemanipuleerd door de hooggeplaatste medewerkers van satan. In het vervolg zullen we zien dat dit de overheden, de machten en de geweldhebbers van deze eeuw zijn (volgens Efeze 6:10). Daar hebben wij tegen te strijden. Met de twee grote spinnen naast de spin satan worden het eerste wereldse beest 666 en het tweede antichristelijke beest (de valse profeet) bedoeld (uit Openb.13). De tien kleinere spinnen zien op de tien antichristelijke koningen (Openb.17:17). Samen vormen zij in de eindtijd een antichristelijk complot. Het is een vast en aaneengesloten machtsblok op politiek, economisch en religieus gebied. Zij zullen tot een ongekende macht komen in de nieuwe digitaal gestuurde wereldstad Babylon.

De kleine spinnen aan de onderkant van de wereldbol zijn de demonen: de geestelijke boosheden in de lucht (Efeze 6:10). Zij vervullen op een occulte wijze de wereld. Ze zijn dus ook aanwezig onder, om en in de mensen. Al de spinnen zijn aan elkaar verbonden door het World Wide Web van satan. Zij hebben occulte digitaal contact met elkaar. De mensen worden door hen beïnvloed, belast en soms ook bezet.

We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn handlangers leren ontdekken, zodat we in de wapenrusting Gods stand kunnen houden in onze positie in Christus. Door Jezus Christus kunnen wij in Zijn overwinning blijven staan. 

Let op de kwade geesten en hun gedachtespinsels

In de Statenvertaling lezen we dat we de strijd hebben: ‘… tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.’ Dat zijn dus de demonen die in de gedachten van mensen infiltreren. Als we gehoor geven aan hun gedachtespinsels en influisteringen, en ons laten misleiden, raken we verstrikt in hun netwerk.

Volgens Efeze 2:2 wandelen ongelovigen ‘overeenkomstig  het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid’. Het woord ‘geest’ komt van in het Grieks woord ‘pneuma’. Dat is in Efeze 2:2 ‘een aan de duivel ondergeschikte geest’, die dus werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid.

Herken de misleidende geesten

en onderken de geest van deze eeuw

Ongelovigen leven overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Je leeft dan in de invloedssfeer van deze eeuw. Het Griekse woord ‘aion’ voor wereld kun je in dit verband uitleggen als de heersende gedachte van dit tijdperk. Mensen gaan dan hetzelfde denken, krijgen dan enerlei mening (Zie Openb. 17:17). In de vorige eeuw was dit: ‘Doe wat je wilt, dan is het goed’, terwijl het de laatste tijd is: ‘Als het goed voelt, is het goed.’ Het gaat dan niet meer om de wil van God in je leven.

Hoe kunnen we ons afschermen?

Boze geesten of demonen zijn actief zoals virussen in computersystemen. Zij willen onze denksystemen infiltreren en ons besmetten met negatieve denkbeelden, angsten en boosheden. Open deze besmette mails niet! Welke negatieve gedachte, angst of boosheid dan ook naar jou wordt gekopieerd, zorg dat je het niet accepteert of plakt. Houd je geestelijke software zoveel mogelijk vrij van boze infiltratie. Geef de duivel geen opening en geen plaats in je leven!

Accepteer geen boze infiltratie in je geestelijke software

Als jij een opening geeft, zal een demon van de gelegenheid gebruik maken. De vijand zal in zijn aanvallen kijken naar onbeschermde plaatsen; daarom moet een christen op zijn post blijven staan en steeds weer zijn wapenrusting aandoen en gebruiken.

In de digitale wereld wordt zichtbaar hoe het waarschijnlijk gaat in de geestelijke wereld. In de computerwereld kan de software worden verplaatst en verzonden. Als iemand besmette mail naar een adres verzendt, kan deze persoon nog niet zien welke software dit bestand bevat. Hij wacht op een reactie. Demonische infiltratie moet het ook hebben van een antwoord.

Satan en zijn demonen kunnen niet de gedachten van mensen lezen, als ze deze niet uiten. Zij letten op de menselijke uitingen, reacties en houdingen. Het is daarom belangrijk dat je jouw gedachten en geloof helder naar buiten brengt en belijdt, zodat het voor mensen en (gevallen) engelen duidelijk wordt. Ze moeten weten aan welke kant je staat, welke positie je inneemt en hoe je over de geestelijke zaken denkt. Als wij ons geloof in Jezus Christus duidelijk uitspreken, kan het ons beschermen tegen verdere demonische infiltratie. Jezus verklaart ons in Matth.10:32: ‘Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is’. Om veilig en getroost te zijn moeten Jezus openbaar erkennen als onze Heiland, Heere, Meester en Beschermer. Dit wordt ook zo verwoord in zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. In antwoord 1 wordt ook beleden we door Jezus Christus uit alle heerschappij van de duivel verlost zijn en door Hem worden bewaard. Voortdurende openbare belijdenis van het geloof is belangrijk. Gelovige, laat zien aan welke kant je staat en Wie je toebehoort!

Belijd openlijk het geloof in Jezus Christus

Geloof, bid en waak!

Laat je niet verrassen en meeslepen door demonische en magische invloeden! Doe de wapenrusting Gods steeds weer opnieuw aan! Neem ter harte wat we lezen over de geestelijke wapenrusting in Efeze 6:10-13: ‘Voorts mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.’

Als het gaat over occulte machten zijn er twee belangrijke zaken waar we over moeten waken: Volgens de bekende schrijver C.S. Lewis kunnen wij aangaand de duivelen twee ernstige vergissingen maken: door niet aan ze te geloven of door wel aan ze te geloven, maar een buitensporige en ongezonde belangstelling voor ze te koesteren.

Er is, volgens mij, het gevaar de onkunde, dat we  te weinig van occulte machten weten (zodat we te gemakkelijk kunnen worden verleid) en aan de andere kant kunnen we er ook te veel van willen weten, zodat we er door worden gepakt en geboeid.

Als je de strijd moet aanbinden tegen de occulte machten, moet je ook weten waar je zoal tegen dient te strijden. Vergeet in ieder geval niet de geestelijke wapenrusting aan te doen. En zonder hulp van de krachtige Held, de Heer der heerscharen, kan het zeker niet! Leer in de geestelijke wapenrusting biddend te geloven!

Gebruik de vleugels van geloof en gebed

In Openb.12:14 zien we dat deze vrouw ‘twee vleugels van een grote arend zijn gegeven, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang’. Dit ziet op de onderhouding en bescherming door God in de eindtijd (zoals dit dus ook het geval was bij Elia, in de drieënhalf jaar droogte in de tijd van de goddeloze Achab).

Ik denk dat deze twee vleugels ‘het geloof en het gebed’ kunnen zijn. We weten dat een christen gelovig en biddend kan vluchten tot de schuilplaats van de Allerhoogste (Ps. 91). Door de vleugels van geloof en gebed te gebruiken kunnen we buiten het gezicht van de slang komen en blijven.

De kracht van het gelovig gebed

Wij weten dat God de grote Verhoorder van de gebeden is. Veel aangevochten gelovigen weten van geloofsbeproevingen en gebedsworstelingen. Zij hebben de vleugels van geloof en gebed gebruikt.

Waar zijn de bewogen, biddende gelovigen gebleven, die blijven bidden voor hen die niet meer bidden? Draag de afgedwaalde jongeren op de vleugelen van het gebed!  Red hen die ter doding wankelen, want zij wankelen ter doding, als jij je onthoudt (volgens Spr. 24:11). De verlamde man werd door het dak heen aan de voeten van Jezus gelegd. En Jezus zag het geloof van de dragers. Gebruik maar veel de vleugels van geloof en gebed!

Een persoonlijke test voor Jim Cymbala

Jim Cymbala heeft als voorganger van de Brooklyn Tabernakel in New York het boek ‘Frisse Wind, Nieuw Vuur’ geschreven. Zijn gemeente groeide in vijfentwintig jaar van nog geen 20 mensen tot meer dan 6000 leden. Hij heeft heel wat geloofsbeproevingen moeten doorstaan. Daar tegenover heeft God hem ook opmerkelijke gebedsverhoringen gegeven en wonderlijke uitreddingen. Onder het kopje ‘Een persoonlijke test’ verhaalt hij de beproevingen rondom zijn dochter Chrissy. Hij heeft samen met zijn vrouw Carol tweeënhalf jaar lang ‘een onvoorstelbaar donkere periode’ moeten doormaken.

Hij schrijft erover: ‘Onze oudste dochter Chrissy was altijd en voorbeeldig kind geweest. Toen ze ongeveer zestien jaar was, begon ze echter af te dwalen.’ Jim had het eigenlijk te laat in de gaten. Hij werd te veel in beslag genomen door het kerkelijk werk.

Chrissy verwijderde zich steeds verder van het gezin, de kerk en God. Ze ging op den duur het huis uit. Jim en Carol wisten vaak niet waar ze ’s nachts was. Alles wat ze deden om haar terug te winnen, mislukte… Ze werd steeds harder. Jim: ‘Ze kreeg een vriend die alles was wat wij niet wilden voor ons kind.’

Het gebeurde in die tijd vaak dat Jim de autorit van 25 minuten naar de Tabernakel huilde. Hij bad daarbij: ‘God, hoe moet ik drie diensten doorkomen vandaag? Ik wil niet in het middelpunt van de belangstelling staan. De mensen hebben zelf ook moeilijkheden – ze komen om hulp en bemoediging te ontvangen. Maar ikzelf dan? Ik kan het bijna niet meer aan. O, God, alstublieft… mijn oudste dochter, mijn Chrissy.’

Voor Carol was het ook een uiterst moeilijke periode. Toen ze bericht kreeg dat ze geopereerd moest worden, viel de duivel haar aan met zijn boze ingevingen: ‘Jij hebt een groot koor, je maakt albums, geeft concerten in de Radio City Music Hall en nog veel meer. Blijf jij maar lekker samen met je man de mensen winnen voor Christus – maar je kinderen zijn voor mij. De eerste heb ik al. De volgende twee kom ik ook halen.’

Op een dag zei ze wanhopig tegen Jim: ‘Luister, we moeten weg uit New York. Ik meen het. We zijn onze dochter al kwijtgeraakt in deze atmosfeer. We kunnen hier geen kinderen grootbrengen. Als jij wilt blijven, oké – maar ik haal onze andere kinderen hier weg.’ Ze was er depressief van geworden.

Op een dag ging ze toen achter de piano zitten en kreeg ze van God een lied. In het lied gaat het over de blijvende trouw van God. Het eindigt: ‘Hij is trouw, altijd trouw geweest…’

Al de pogingen van Jim om Chrissy weer terug te krijgen mislukten. Op 18-jarige leeftijd zette ze gewoon haar zin door en ging het steeds slechter met haar. Jim kon niet accepteren dat ze zonder God leefde, maar de Heere liet hem duidelijk zien dat hij moest ophouden met huilen en schreeuwen en dat hij niet meer met anderen over haar mocht praten. Hij moest zich alleen op God richten.

Wij moeten leren ons alleen op God te richten

Toen wist hij dat hij geen contact meer zou hebben met Chrissy, totdat God zou ingrijpen.  Voor hem bleef over: ‘Roep Mij aan ten dage der benauwdheid; Ik zal u redden.’ Ondanks de slechte berichten bleef hij tot God bidden en Hem grootmaken om wat Hij zou gaan doen.

Tijdens een bidstond over handelingen 4, kreeg Jim via een zaalwachter een briefje van een jonge gelovige vrouw. Ze had erop geschreven: ‘Dominee Cymbala, ik denk dat we de bijeenkomst moeten onderbreken om voor uw dochter te bidden.’ Nadat het bekend was gemaakt, begon zijn collega dominee Boekstaaf met de mensen voor Chrissy te bidden. De kerk veranderde in een geestelijke verloskamer. Jim verhaalt: ‘De mensen begonnen te kreunen in een wanhopige vastberadenheid, alsof ze wilden zeggen: ‘Satan, je krijgt dit meisje niet. Laat haar los – ze komt terug!’ (…) Ik ging bijna letterlijk onderuit door de kracht van die grote menigte die tot God riep.’

Toen hij weer bij Carol thuis was, zei hij tot haar: ‘Het is voorbij met Chrissy. Je zou bij de bidstond geweest moeten zijn vanavond. Ik zeg je, als er een God in de hemel is, is deze hele nachtmerrie eindelijk voorbij.’

Twee dagen later zat Chrissy op haar knieën op de vloer in de keuken. Ze schokte van het huilen. Jim zei voorzichtig: ‘Chrissy?’ Ze beleed: ‘Papa, papa, ik heb gezondigd tegen God. Ik heb gezondigd tegen mezelf. Ik heb gezondigd tegen u en mama. Vergeef me alstublieft.’

Jim vervolgt: ‘Mijn blik was net zo vertroebeld door tranen als die van haar. Ik trok haar van de vloer omhoog en drukte haar tegen me aan, terwijl we samen huilden. Plotseling rukte ze zich los. ‘Papa,’ vroeg ze dringend, ‘wie heeft er voor me gebeden? Wie heeft er voor me gebeden?’ (…) ‘Wat bedoel je, Chrissy?’

‘Wie heeft er dinsdagavond voor me gebeden?’

Ik zei niets, dus ging ze verder: ‘Midden in de nacht maakte God me wakker en liet me zien dat ik de ondergang tegemoet ging. Het was een bodemloze put – ik was doodsbang. Ik was echt verschrikkelijk bang. Ik besefte hoe hard ik geweest ben, hoe verkeerd, hoe opstandig. Maar tegelijk was het alsof God Zijn armen om me heen sloeg en me tegen Zich aan drukte. Hij zorgde ervoor dat ik niet verder naar beneden kon glijden en zei: ‘Ik houd nog steeds van je.’

Papa, u moet het me vertellen – wie heeft er dinsdagavond voor me gebeden?’Ik keek in haar met bloed doorlopen ogen en herkende weer de dochter die we hadden grootgebracht.’  Jim gaat verder: ‘Uit alles bleek dat Chrissy zich weer tot God gekeerd had.’

Ze ging daarna naar een bijbelschool. Ze ging leiding geven aan verschillende muziekgroepen en een groot koor. Later is ze getrouwd met een voorganger en kregen ze drie schattige kinderen.

Voorganger Jim Cymbala sluit af met de doorleefde woorden: ‘Door dit alles heen hebben Carol en ik als nooit tevoren geleerd dat we elke weerstand van de duivel kunnen breken als we aanhoudend tot God bidden, want voor Hem is niets onmogelijk. Christenen hebben in deze moeilijke tijd gewoon geen andere keus.’

Het geloof maakt een hoge vlucht

We lezen in Zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus, als uitleg bij de bede ‘Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’: Dat is: dewijl wij van onszelf alzo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld, en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van Uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke tegenstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.’

Ik heb al eerder met afbeeldingen het voorbeeld aangehaald over een rat in een zendingsvliegtuigje. Tijdens de vlucht kwam de rat tussen de bagage vandaan en begon aan bedrading te knagen. De piloot zag geen kans de rat weg te jagen bij de bedrading. Hij zou dan de stuurknuppel los moeten laten, waardoor het vliegtuig omlaag zou storten. Als de rat een kabel zou doorknagen was de kans ook groot dat het vliegtuigje zou neerstorten. Wat kon de piloot nu nog doen?

Opeens kreeg hij een helder idee. Hij zette zijn luchtmasker op en ging zo hoog mogelijk vliegen! Uiteindelijk ging de rat dood door zuurstofgebrek.

Het voorbeeld is duidelijk. Wij moeten ook zorgen zo hoog mogelijk te vliegen, zodat de satan zijn schadelijke activiteiten zal moeten staken. Hij kan en mag niet zo dicht in de nabijheid van God komen, waar de gelovigen door de vleugels van geloof en gebed wel mogen en kunnen komen.

Gelukkig hebben de gelovigen de twee vleugels gekregen (Openb.12:14), waardoor ze buiten het gezicht van de slang kunnen komen. Eén van de vleugels kan ook op ‘de hoop’ zien. Bovendien duidt Openb.12:16 op een Goddelijk ingrijpen ter bescherming, waar we zien dat ‘de aarde de rivier verzwolg’.

Strijd en overwinning

In Openb.12:7-9 zien we een korte samenvatting van de strijd in de hemelse gewesten: de draak en zijn engelen moesten en moeten het onderspit delven. Michaël en zijn strijdengelen hebben de draak en zijn onderdanen al uit de hemel mogen werpen. Denk hierbij vooral ook aan de overwinning van Jezus Christus aan het kruis.

Satan heeft zijn activiteit als aanklager in het hemelse gerechtshof moeten opgeven. Je weet misschien wel dat hij in het Oude Testament Job (in Job 1) en Jozua de hogepriester (in Zacharia 3) nog bij God kon aanklagen. Het is opmerkelijk dat de satan te midden van de samengekomen zonen van God kon verschijnen. We lezen in Job 1:6: ‘Er was nu een dag, toen de kinderen Gods kwamen, om zich voor de HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam.’ De zonen van God zijn in deze geschiedenis hemelse wezens. Er wordt in Ps. 82:1 gesproken over ‘de vergadering der goden’. Er is blijkbaar in de hemelse gewesten een hemelse raad of hemels overleg, wat je ook kunt zien in 1 Kon.22:19-22. Een leugengeest stelde zich daar beschikbaar om in de valse profeten te komen, die dan Achab moesten overreden om te strijden en te vallen.

In de geschiedenis in Job komt het naar voren dat satan uit is op de val van de gelovigen, maar niets kan doen buiten de toelating van God. De satan is in de letterlijke betekenis ‘de tegenstander’. De satan zwierf toen al rond op de aarde, om die te doorwandelen (Job 1:7). Hij is er ook nu nog met zijn vele demonen op uit om te verleiden, te kwellen, te beschadigen en zoveel mogelijk mensen te gronde te richten.

Steeds zijn ze weer op zoek naar een nieuwe prooi. Zodra er maar een opening of een zwakte is bij een mens, zullen de demonen dit aangrijpen. Zodra er maar een kuil of een dieptepunt in onze levensweg is ontstaan, zal het vuile water van boze erin stromen. De demonische kwellers zoeken hun prooi in de gekwetsten en gewonden… ze zijn als roofdieren en parasieten.

Satan kan na de overwinning van Jezus Christus aan het kruis niet meer in de hemel  komen. Hij is volgens Openb.12:9 op de aarde geworpen, waar hij zijn satanische activiteiten op een zeer agressieve en listige wijze voortzet.

De Vader en de Zoon en de kracht van de Heilige Geest waarborgen de veiligheid van de gelovigen. En zo mogen wij een veilige basis hebben, om vandaar uit te gaan in de wereld met het Evangelie als een kracht van God tot zaligheid!

De eindstrijd

Voor de eindstrijd zal het satan nog wel gelukken om een enorm groot leger te verzamelen, om tegen God en Jezus Christus te strijden. We lezen hierover in Openb.16:13-16: ‘En ik zag uit de mond van de draak, en uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten gaan, de vorsen gelijk; want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag van de almachtige God.  Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie. En zij hebben zich vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armagéddon’. (In de NBG: ‘Harmagedon’).

De meest aannemelijke verklaring van dit woord is dat het duidt op ‘berg of gebergte van Meggido’. Zij was gelegen aan de noordelijke rand van het Karmelgebergte en zag uit op de vlakte van Jizreël. Daar, en daar in de buurt, zijn in het verleden veel belangrijke veldslagen geweest.

‘Zalig is hij, die waakt…’

In Openb.20:7-9 wordt ons verder geopenbaard: ‘En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg; welker getal is als het zand aan de zee. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringende de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neer van God uit de hemel, en heeft hen verslonden.’ Met de geliefde stad wordt Jeruzalem bedoeld.

Uiteindelijk zie je in vers 10 wat er zal gaan gebeuren: ‘En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en sulfer, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.’

Jezus Christus de overwinning behaald over satan en de demonische machten en Hij zal voor eeuwig Overwinnaar zijn en blijven! Gelovige, als je in Christus bent, mag je met Hem Overwinnen. Onze positie in Hem is veilig. Christus is de Overwinnaar over satan, dood en hel. Als je bent gered en bevrijd door het Lam van God en de Leeuw van de stam van Juda, sta dan in de vrijheid, met welke Christus je vrijgemaakt heeft! (Zie Gal. 5:1).

Hieronder zie je de uiteindelijke overwinning van het Lam van God over het beest en zijn satanische handlangers symbolisch afgebeeld (Openb.17:14).

Jezus Christus is de grote Overwinnaar!

Bij de opening van de eerste zes zegels zag Johannes Hem al zitten op een wit paard. We lezen in Openb.6:2: ‘En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij zal overwinnen!’ Volgens Openb.5:5 is Hij is de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de Wortel Davids. Hij heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.

In Openb.17 zien we dat het beest een bondgenootschap vormt met tien koningen of koninkrijken, vlak vóór de laatste eindstrijd. Het is een vast aaneengesloten, eensgezind machtsblok. We lezen van deze vazalvorsten in vers 13: ‘Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven.’ Het zal hier gaan over de strijd bij Harmagedon. Koning Jezus zal het beest en zijn handlangers overwinnen.

In vers 14 wordt ons zo heerlijk geopenbaard: ‘Deze zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heer der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.’ De geroepen uitverkorenen, de vervolgden en martelaren, allen die standvastig in het geloof gebleven zijn, mogen dan voor eeuwig in Zijn overwinning delen!

Door Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars

Ik wil in dit verband herhalen, wat Paulus schrijft in het zegelied (in Rom. 8:37-39): ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere.’

Opdrachten vanuit Openbaring 12 en de tekst:

Samen lezen: Openbaring 12:1-18.

1. In dit hoofdstuk wordt ons een blik achter de schermen van de wereldgeschiedenis getoond. Je ziet daarin het gebeuren in de geestelijke wereld. Probeer er samen achter te komen wie de vrouw, haar Kind, de draak en de sterren zijn.

2. Wat maken ze allemaal mee in de wereldgeschiedenis: de vrouw, haar kind, de draak en de sterren? Welke strijd hebben ze te strijden? Hoe verloopt deze strijd?

3. Uiteindelijk staat de vrouw symbool voor de gelovigen. Hoe wordt ze bedreigd en hoe kan ze zich in veiligheid brengen? Wat kunnen wij daarvan leren?

6. Met welke verleidingen, geestelijke gevaren en zwakheden heb je te maken, die je verhinderen om rustig bij God te kunnen schuilen?

7. Van welke volgende negatieve gevoelens, gedachten en infiltraties heb je nogal eens last: angst, schuldgevoel, afwijzing, boosheid, afgunst of twijfel? Wat is hierbij het nadeel van onkunde?

8. Probeer elkaar eens aan te moedigen, om het om te zetten in: liefde, vergeving, acceptatie, geloof, hoop, en veiligheid. Welke kennis is hierbij belangrijk?

9. Wat kun je met de vleugels van geloof en gebed bereiken? Betrek hierbij het verhaaltje van de piloot en de rat in het vliegtuigje. Welke positieve ervaring heb je zelf met de vleugels van geloof en gebed?

10. Gebruik nu samen de vleugels van geloof en gebed om met elkaar en voor elkaar te bidden. Ontvlucht daarbij de negatieve gevoelens die er nog zijn. Geef alles maar over aan God. Breng elkaar bij Jezus en in de schuilplaats van de Allerhoogste.

Je kunt bijvoorbeeld hardop (laten) proclameren:

‘Ik laat nu mijn angst, schuldgevoel, boosheid, afgunst, twijfel en gevoel van afwijzing varen. Ik vlucht biddend tot U, o God, om genade, en om bij U te schuilen. Ik heb U nodig.

Ik kom in geloof tot U, Jezus, mijn Heiland. Ik verlang naar acceptatie, vergeving en veiligheid, en meer geloof, hoop, liefde en kennis van U. Ik aanvaard gelovig alles wat U mij geeft. Ik geef mij over aan U, mijn Verlosser en Koning. Ik wil U liefhebben en dienen. Ik schuil bij U.

Dank U, Heere God, voor Johannes 3:16. Dank U wel voor Uw Evangelie: dat U de wereld zo hebt liefgehad, dat U Uw eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik wil in U geloven, Jezus, en ik aanvaard U als mijn Verlosser en Heer. Ik geef mijn leven aan U over.

***

Opdrachten over de geestelijke wapenrusting

1. Bespreek samen Efeze 6:10-18, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting.

2. Wat betekent het dat het de hele wapenrusting van God is?

3. Hoe kunnen we worden gesterkt in de Heere? (Efez. 6:10).

4. Waardoor en hoe kunnen we overwinnen?

5. Welke bolwerken moeten worden afgebroken?

6. Noem eens bolwerken die je bij jezelf hebt ontdekt.

7. Welke functie hebben de onderdelen?

8. Wat hebben we er persoonlijk aan?

9. Hoe kan het gebed ons daarbij helpen?

10. Noem je innerlijke geestelijke strijd.

11. Wat kun je steeds maar niet overwinnen?

12. Breng het in gebed en bid voor elkaar in het groepje.

***

Toepasselijke liederen

Sta op in de kracht en wapenrusting van God

Laat je aanmoedigen door Opwekking 704: ‘O kerk, sta op’. Het lied ‘O, church arise’ is van Stuart Townend & Keith Getty en is vertaald door Harold ten Cate. Hieronder volgt de tekst:

O kerk, sta op, met wapenrusting aan;

stel je op als Christus’ leger.

Wie zwak is, kom en zeg nu: ‘Ik ga staan

in de kracht die God wil geven.’

Omgord met waarheid, in Zijn kracht,

weerstaan wij satans leugenmacht.

Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt

wie gevangen zit in ’t duister.

***

De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees,

maar is tegen duistere machten.

Hanteer het zwaard dat elke wond geneest

en wees moedig en standvastig.

Al dreigt gevaar aan elke kant,

de uitkomst heeft Hij in zijn hand;

want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:

vele volken als zijn erfdeel.

***

Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet,

waar Gods Zoon zich heeft gegeven.

De vijand ligt vertrapt onder zijn voet,

Jezus is als Heer verrezen!

De grote steen is weggedaan,

en Christus, Hij is opgestaan.

Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag

dat elk oog en hart Hem zien zal.

***

Kom, Heilige Geest, geef kracht voor elke stap,

laat ons elke horde nemen.

Dan lopen wij de wedloop om de prijs

te ontvangen in de hemel.

De heiligen uit vroeger tijd

getuigen van zijn majesteit.

En wij zien uit, verlangend naar de dag

dat wij delen in zijn luister.

***

Al dreigt gevaar aan elke kant,

de uitkomst heeft Hij in zijn hand;

want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:

vele volken als zijn erfdeel.  (2x)

Je kunt het lied hieronder beluisteren via de link en de afbeeldingen bekijken:

YouTube-video O kerk sta op

***

Heer, ik kom tot U

Het gaat in dit artikel ook over de twee vleugels als van een arend (geloof en gebed), waarmee we de toevlucht kunnen nemen tot God. We lezen in Openb. 12:14: ‘En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.’

De ‘vleugels als arenden’ en en de vernieuwing van kracht komen we ook tegen in Jesaja 40:31. Er wordt ook mooi en bemoedigend over gezongen in het lied ‘Heer, ik kom tot U’ in Opwekking 488. Onder de afbeelding volgt het bekende lied.

Na de tekst kun je aanklikken op een uitvoering van het lied bij Nederland Zingt:

Heer, ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Opwekking 488

Tekst en muziek: Geoff Bullock. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart

 YouTube-video De kracht van Uw liefde

***

Kies voor Jezus, want anders kies je voor?…

Nog steeds komt Jezus bij ons op bezoek met Zijn reddend en rijk makend Evangelie. Het gaat in het Woord van God over of je voor Hem of tegen Hem kiest. En of je voor de leugen of voor de waarheid kiest. Het gaat erom of je Jezus weigert of binnenlaat in je hart en leven.

Wat denk je van de zinnen uit het lied van Elly & Rikkert ‘Wie niet voor Mij is’, die hieronder volgen? In het refrein klinkt de proclamatie: ‘Hij is de Almachtige.’

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld. Staat op: Alles in alles.

Hij is de Almachtige. Hij is de Waarachtige.

Hij is alles in al, Die was, die is en komen zal.

***

Kies dan vandaag nog wie je dienen wil:

Is het Jezus, of is het de duivel, één van de twee?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Wie zijn vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig,

of wie niet zijn kruis opneemt en achter Mij komt.

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

Kies dan vandaag nog waar je voor leven wilt:

Is het de waarheid, of is het de leugen, die je niet kwijt wil?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Kies dan vandaag nog wie je dienen zult:

De God van Israël, of is het de Mammon, de god van het geld?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Hij is de eerste. Hij is de laatste. Hij is de levende

Want Hij is dood geweest en Hij leeft.

Hij is Jeshua Hamashiach.

Hij is de Almachtige. Hij is de Waarachtige

Hij is alles in al, Die was, die is en komen zal.

***

Elly & Rikkert

YouTube-video Wie Niet Voor Mij Is

***

Psalm 91 The Psalm Project

Als je gelovig uitziet naar Gods bescherming, mag je erop vertrouwen dat je veilig bent in Zijn schuilplaats. Daar gaat de volgende versie van Psalm 91 over:

YouTube-video Nederland Zingt: Psalm 91

U bent mijn schild

Tekst Psalm 91 van The Psalm Project:

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Koning

een schuilplaats waar hij overnacht,

beschutting in Zijn woning.

***

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Heer

een schuilplaats, waar hij overnacht,

beschutting keer op keer.

***

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

***

Ik steun op God, mijn toeverlaat

in angst en in mijn pijn.

Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat.

Hij zal mijn redding zijn.

***

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

(Auteurs: Eelco Vos en Egbert van der Stouw.)

***

Omdat Jezus leeft!

Nederland Zingt Dag 2015: Omdat Hij leeft

Omdat Hij leeft,

ben ik niet bang voor morgen.

Omdat Hij leeft: Mijn angst is weg.

Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst.

En het leven is het leven waard,

omdat Hij leeft.

Jezus is Koning en Overwinnaar

Dat komt naar voren in het volgende lied van Sela:

HIJ IS KONING

Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht;
zijn gezag dat de wereld regeert.
Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht;
in de Zoon overwon, triomfeert.
Zie hoe Jezus met Gods kracht bekleed,
aan het kruis elke duistere macht,
elke keten voor ons, verbroken heeft:
niets of niemand betwijfelt zijn gezag!

Heel de wereld moet weten wie Jezus is,
die de dood onderworpen heeft.
Overweldigend hoe Hij de strijd beslist;
alle machten ontwapend heeft.
Zie hoe Jezus roemrijk zegeviert
en ook ons bekleedt met zijn kracht.
Onaanzienlijk zijn wij, maar Jezus niet:
Halleluja, van Hem is alle macht!

Waar ons leven zijn schoonheid en glans verliest,
als een bloem in het veld verdort,
zijn wij niet zonder hoop; wij vrezen niet:
heel de wereld behoort aan God!
Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!

Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!

***

YouTube-video Sela

Hij is Koning (CD/DVD Live in Groningen)

***

Glorie aan God!

Het lied ‘Glorie aan God’ is een overwinningslied van het Evangelie van Jezus Christus op het rijk van de duisternis. Het lied luidt als volgt:

Refrein:

Glorie aan God! (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer,

Hij is ’t Lam, dat regeert in eeuwigheid.

Zijn Woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is Zijn troon, eeuwig Zijn Kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

***

Refrein: Glorie aan God! (4x)

Kondigt het aan, door de kracht van Zijn Naam:

‘Heel de aard’ wordt vervuld van Zijn glorie!’

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij ’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God! (4x)

***

Eer deze God en geef Hem heel je hart,

Hij geeft schuldigen liefde en genade.

Vertrouw op Hem, lees Zijn Woord, hoor Zijn stem,

Ga terug naar de hemelse Vader.

Hij wacht op jou, groot is Zijn trouw.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God (4x)

***

(Tekst en muziek: M. Williams)

***

Opwekking 818. Op die dag

YouTube-video Opwekking 818 –

Op die dag – CD42 (live video)

***

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.

Eenmaal heelt U iedere wond,

heel de oude wereld verdwijnt; de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.

Eenmaal zal het duidelijk zijn,

alle zorg en wanhoop verdwijnt; de angst voorbij.

***

Refrein:

Op die dag, in de hemel, wat een dag,

wat een vreugde zal dat zijn,

dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied.

***

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,

kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw, op die dag. 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.

Eenmaal is het vechten voorbij,

dan zien we uw macht en uw pracht, op die dag.

(Refrein 2x)

***

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,

kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw.

Ja, U maakt ons anders en nieuw.

U maakt ons anders en nieuw op die dag.

(Refrein)

En klinkt het overwinningslied.

***

2 Thessalonicenzen 4:13-17, 1 Korintiërs 15:50-57

Oorspr. titel: One day (when we all get to heaven)

Eliza Hewitt, Matt Redman e.a. Ned. tekst: Menno van der Beek