Geestelijke groei en herstel bij de Levensbron

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Wil je geestelijk gezond opgroeien?

In onze kinderjaren kunnen we gevormd en ondersteund zijn door ouders en opvoeders. Gelovigen helpen ons om geestelijk gezond op te groeien. Ze beschermen ons tegen knagend ongedierte en harde stormen. Je ziet hieronder hoe een klein boompje veilig in de wind kan staan, door de steun van de palen.

Een jonge gelovige heeft nog wel ondersteuning en houvast nodig om stormen te kunnen doorstaan.

Een jonge gelovige heeft nog wel ondersteuning en houvast nodig om stormen te kunnen doorstaan.

Als de boom groot en sterk genoeg is, kunnen de steunpalen worden weggehaald. Boompjes die al jong beschadigd of geknakt zijn, zijn hier meestal in de latere jaren nog door getekend. Iemand heeft eens opgemerkt:

‘Wat met zwakheid geplant is,

kan met kracht opgroeien.’

Het gaat om het leven en de groeikracht die nog aanwezig is in een boom. Geestelijke beschadigingen hebben gezonde geestelijke voeding nodig. En wat denk je van de nodige toevoer aan gezond hemelwater? Kun je ook nog herstellen van vroege wonden? Ik denk dat er door een gezond geestelijk leven nog veel mogelijk is. Jezus is immers de Heler! Hij heeft bewezen vele ziekten te kunnen genezen. Door het geloof in Hem zien we nog wereldwijd wonderen en tekenen van Zijn genezende kracht.

Laat me in U groeien en bloeien

Door het geloof in Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest kom je geestelijk tot groei en bloei. Wil je ook dat jouw levensboom doet groei en bloei komt? Wortel dan dieper door het geloof in Jezus, Die je het levende water geeft. Je leest de uitnodiging van Jezus in Joh. 7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Dat gebeurt door de Heilige Geest (vers 39).

Bij God is de bron van het leven. Hij is de Levensbron. David geeft aan in Psalm 36:10: ‘Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.’ Het volgende lied dat door LEV wordt gezongen, vertolkt het verlangen van een gelovige:

YouTube-video Laat me in U groeien en bloeien

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of ‘k ben een wis verderf gewijd.

Doorstroom, beziel en zegen mij,

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

***

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:

niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven

en levensvolheid meer en meer!

Uw Geest moet in mij uitgestort:

de rank die U ontvalt, verdort.

***

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,

dan wint mijn ziel door U in kracht!

Het werk in nederigheid begonnen,

wordt dan in heerlijkheid volbracht!

Wat in de windselen sliep, ontbot,

en komt in ’t licht en rijpt voor God.

Hieronder kun je aanklikken op een PowerPoint over dit artikel. Het zijn 19 afbeeldingen met tekst, die je kunt gebruiken voor een presentatie over dit onderwerp:

Geestelijke groei en herstel van je levensboom bij de Levensbron

***

Verkeerde keuzes in je jeugd

Veel mensen gebruiken de eerste helft van hun leven om de tweede helft ongelukkig te maken. Een prediker heeft eens opgemerkt, dat de zonden van de jeugd vaak de kwellingen van de ouderdom zijn.

De zonden van de jeugd

kunnen de kwellingen van de ouderdom worden

De keuzes die je maakt in je jonge jaren zijn erg belangrijk voor het vervolg van je leven. Dit heeft te maken met de geestelijke voeding die vanaf je vroege jeugd voortdurend tot je neemt.

Salomo wist van verkeerde keuzes in zijn leven. Door schade en schande is hij wijzer geworden. Hij had in zijn jeugd al heel veel wijsheid, maar zondigde tegen beter weten in. Hij kwam er later achter en geeft ons verstandige levenslessen in de Spreuken en het boek Prediker. Lees Prediker 11 en 12 maar eens goed door, en je ziet hoe het leven verloopt en hoe belangrijk de keuzes in je jeugd zijn. Daarom adviseert hij je in Prediker 12:1, dat je moet denken aan je Schepper in de dagen van je jeugd.

Ondanks beschadigingen kunnen bepaalde bomen toch nog opgroeien. Dat ligt vooral ook aan de hoeveelheid goed bast en de gezonde voedingsbodem.

Weardoor zal deze beschadigde boom staande kunnen blijven?

Waardoor zal deze beschadigde boom staande kunnen blijven?

 Zoals je hieronder ziet, is de boom ook beschadigd door woorden die in de bast zijn ingekerfd. Op geestelijk gebied worden veel mensen beschadigd door scherpe en harde woorden van afwijzing en veroordeling. Ze krijgen heel wat op hun ‘bast’. Ze lijden onder onrecht en vernedering.

Negatieve woorden kunnen je diep verwonden... zeker als ze voortdurend op je huid zitten te kerven.

Negatieve woorden kunnen je diep verwonden… zeker als ze voortdurend op je huid zitten te kerven.

Er zijn mooie bomen gesneuveld doordat ze kapot zijn gekerfd. Zo zijn ook veel slachtoffers getekend voor hun leven. Zij hebben hulp, geloof en liefde nodig!

Beschadigde mensen kunnen zich met negatieve gevoelens keren naar de duisternis. Ze accepteren dan de kwade woorden die over hen zijn uitgesproken. Ze gaan deze leugens geloven en overnemen. Dan komen ze in een negatieve spiraal terecht. Hun boom kan dan naar het noorden omvallen…

In Prediker 11:3 lezen we dat een boom naar het zuiden of naar het noorden kan vallen. Dit kan een beschadigde of verdorde boom zijn geweest. Een gezonde boom kan heel wat stormen overleven, maar een verzwakte boom zal eerder vallen. Het kan zijn dat je door beschadigingen, een wanhopige gedachten en ondoordachte keuzes de verkeerde kant uitgroeit, zeg maar: naar het koude noorden.

De kant waar je naartoe groeit,

bepaalt jouw (eeuwige) toekomst

Als je voor de afgang en ondergang kiest, zul je daar dus ook terechtkomen – tenzij je tot inkeer komt. Wil je dat jouw levensboom er gaat uitzien als de volgende boom?beschadigde-boom

Deze uitgedroogde boom heeft lange tijd geen voeding meer kunnen halen uit de grond. De wegkwijnende boom heeft de wortels niet ver genoeg uitgebreid naar een vochtige bron of ader van levend (stromend) water.

Een zwak begin

kan een slap einde geven

Waar ben jij jezelf aan het wortelen? Waar haal je jouw levensmineralen (geestelijke vitaminen) vandaan? Heb je de weg naar de Levensbron al gevonden?

Wees niet trots en eigenwijs

Trots en eigenwijsheid kun je zien in een grote boom die van geen wijken weet. Deze blijft fier overeind staan, om alle stormen te kunnen trotseren.

Ik zal hieronder een verhaal als leervoorbeeld inlassen. Het gaat over een eigenwijze, trotse landbouwer, die niet wil wijken en zich eigenwijs blijft handhaven. Denk hierbij aan ongelovige, trotse mensen, die niet voor God willen buigen en Zijn redding door Jezus Christus niet willen aanvaarden.

De eigenwijze landbouwer

In een dal staat op een hoger gedeelte de boerderij van een landbouwer. Deze is veilig omringt met oude beuken. Het lijkt wel een trotse vestingplaats.

Hij kijkt uit over het uitgestrekte grondgebied dat hij bezit. Het is familiebezit, wat door verschillende generaties steeds meer is uitgebreid. Door het dal loopt een riviertje. Voor het opwekken van elektriciteit besluit de regering echter om hierin een grote stuwdam aan te leggen aan het einde van het dal. Het dal zal dan onder water komen te staan. Het dal is uitgekozen vanwege de goede ligging en omdat er maar één boer moet worden onteigend. Verder wonen er geen mensen.

Er wordt en procedure opgestart om de landbouwer te onteigenen. De boer heeft wel geruchten gehoord over een te bouwen stuwdam, maar hij heeft voor zichzelf al besloten dat hij z’n eigendommen niet zal verla­ten of opgeven. Hij weigert om mee te werken of om ook maar te reageren op enig verzoek. 

De regering stuurt hem bemiddelaars en brieven, maar hij wil niets daarover horen en niemand daarover spreken. Sommigen brieven opent hij niet en andere legt hij hoogmoedig naast zich neer. Hem wordt op den duur zelfs een verdubbeling van land op een andere plaats aangeboden.

Hij wil er echter niets van weten en reageert verder niet op brieven met belof­ten, beloningen en bedreigingen. Hij blijft vastberaden op zijn standpunt staan. Zo blijft hij in blinde dwaasheid en diepgewortelde tegenstand volharden.

Twee jaar later loopt het dal onder water en verliest hij zijn boerderij en landerijen. Vanwege zijn hardnekkige tegen­stand ontvangt hij er niets voor terug. Uiteindelijk heeft hij het dus toch moeten verliezen.

Zo zullen hardnekkige zondaren en weigeraars het uiteindelijk toch van een almachtig God moeten verliezen. Vroeger of later zullen ze door eigen schuld voor eeuwig moeten ondergaan. Wat heeft het voor zin om te blijven volharden in ongeloof en tegen­stand? Wil je in geloofsgehoorzaamheid God dienen? of blijf je liever een ongelovige dienstweigeraar?

Omdat God in Zijn Woord met een genadig aanbod komt, worden wij voor een keuze gesteld. Jezus wordt ons als Redder aangeboden! Als je er niet op in gaat, weiger je dit aanbod te aanvaarden. Dat heeft catastrofale gevolgen! In Joh. 3:36 wordt duidelijk gesteld: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’

In Job 22:21-23 leert Elifaz: ‘Gewen je toch aan Hem en heb vrede; daardoor zal het goede over je komen. Ontvang toch het onderricht uit Zijn mond, en leg Zijn woorden in je hart. Als je je bekeert tot de Almachtige, zul je gebouwd worden.’

Vertrouw niet op een mens, maar wel op God

Als je vertrouwt op een mens, dan vertrouw je op zijn woorden en onderliggende gedachten. Dat kan gevaarlijk zijn, en ernstige gevolgen hebben.

Wat gebeurt er als mensen je op de huid zitten en negatieve woorden inkerven?

Wat gebeurt er als je vertrouwd op mensen die je ten diepste beschadigen en laten vallen? We lezen in Jeremia 17:5-6: ‘Zo zegt de HEERE: ‘Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land.’

Op menselijke woorden kun je niet steunen. Met mensen kun je omvallen.

Op menselijke woorden kun je niet steunen.  Met mensen kun je omvallen.

Hier tegenover rust er een zegen op je als je op God vertrouwt, Die altijd de waarheid spreekt. Hij maakt waar wat Hij zegt. Zie wat er met je gebeurt als je op Zijn Woord vertrouwt en Hem gehoorzaamt. We lezen dat in Jeremia 17:7-8: ‘Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een  boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.’

Op menselijke woorden kun je niet steunen. Met mensen kun je omvallen.

Het vertrouwen op God wordt mooi verwoord en bezongen in Opwekking 735, een lied van Christian Verwoerd. Hieronder volgt de tekst:

Wie vertrouwen op de Heer zijn als de berg Sion

die niet wankelt, maar voor altijd blijft.

Dus Israël, richt je op de Heer en verwacht het goede van Hem;

leg je lasten en je noden voor de Koning neer

en leer maar vertrouwen op zijn stem.

Er is dan nog strijd en geweld en de vijanden vallen steeds aan;

maar wie eenvoudig zijn vertrouwen op de Heere stelt,

die zal in de overwinning staan.

Als een huis dat op de rots staat, zo onwankelbaar,

zo beschermt Hij heel ons leven tegen elk gevaar.

Hieronder kun je aanklikken op het lied vanuit Opwekking 735, met ondertiteling:

YouTube-video Opwekking 735 – Als de berg Sion

Via de volgende link naar YouTube kun je het lied van de auteur zelf beluisteren:

Ben je door het geloof in Jezus stevig gehecht aan de Rots der eeuwen?

Ben je door het geloof in Jezus stevig gehecht aan de Rots der eeuwen? Klem je vast aan het betrouwbare Woord van God.

Het Woord van God is een persoonlijke boodschap aan ons. Het is eigenlijk een brief van God aan ons adres. Daarop wordt een antwoord verwacht. God verplicht ons zelfs hiertoe. Hij is onze Schepper en heeft dus volledig recht op Zijn schepsel. Hij heeft recht op onze liefde tot Hem. Wij dienen Hem dankbaar te vrezen en te eren vanuit de liefde van ons hart, met een oprecht geloof en voortdurende toewijzing.

Zeggen en doen

Wij behoren ons uit te spreken naar God toe. Hij vraagt naar ons en roept ons. Wat is hierop je antwoord? God houdt ons ook verantwoordelijk voor wat wij zeggen te zullen doen. Wat wij zeggen, moeten wij dus ook doen!

Wat je zegt,

moet je ook doen

Het Hebreeuwse woord ‘dabar’ betekent zowel ‘woord’ als ‘daad’. Jouw woord moet daarom ook jouw daad zijn. Als iemand iets openlijk verkondigde tegenover de Joden, konden ze reageren: ‘Laat je dabar zien!’ Dat betekent dus: ‘Bewijs het met je daden.’ Velen kunnen hun uitgesproken woorden en toezeggingen niet waarmaken.

Jezus heeft Zijn woorden bewezen door Zijn daden. Hij zegt van Zichzelf in Joh. 10:11: ‘Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ Dat heeft Hij dus ook bewezen en waargemaakt aan het kruis.

Jezus verkondigt in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Dat heeft Hij bewezen en dat bewijst Hij nog steeds. Hij is betrouwbaar, op Hem kun je aan, en met Hem kun je gelovig vertrouwen. Hem moet je ook gelovig gehoorzamen.

Geloof in de betrouwbare

en vaststaande feiten van de Bijbel

Gehoorzaam daarbij aan de opdrachten die ons brengen tot de vervulling van de betrouwbare beloften van God. Door het groeizame geloof kan jouw geestelijke levensboom dan voorspoedig opgroeien.

Een stevig geworteld geloof groeit door goede voeding vanuit het Woord van God

Een stevig geworteld geloof groeit door goede voeding vanuit het Woord van God

We lezen in Psalm 92:13-16: ‘De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.’

Wat is onze geestelijke voedingsbron?

Waar halen we onze levensmineralen (geestelijke vitaminen) vandaan? Het Woord van God en de woorden van Jezus geven ons het geestelijk voedsel dat we nodig hebben om geestelijk gezond te kunnen opgroeien.

Is je geloof goed geworteld, zodat mensen je niet kunnen ompraten?

Is je geloof goed geworteld, zodat mensen je niet kunnen ompraten?

Paulus stimuleert ons in Kol. 2:6-7: ‘Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig, met dankzegging.’ Hierdoor wordt je beschermt tegenover de mooiklinkende redeneringen en dwalingen van mensen, waardoor je kunt worden meegesleept. Je wordt dan weggesleurd vanaf de vaste grond en voedende bron van het geloof in Jezus Christus. Dan verdort je geestelijk leven. hier kunnen voor in de plaats verbittering, vervuiling, twijfel, angst en boosheid komen.

De standvastige boom van het geloof laat zich niet omduwen... en houdt zelfs stand in verdrukking.

 

De standvastige boom van het geloof laat zich niet omduwen… en houdt zelfs stand in verdrukking.

Houdt elkaar vast bij de gezonde bron van het Woord van God. In Hebr. 12:15 worden we aangespoord: ‘Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden.’

Lezen Efeze 3:14-21

Waar zijn we onszelf aan het wortelen? Houd je jezelf nog vast aan de waarheid van het Woord van God? In Efeze 3:14-21 bidt Paulus om verdieping in het geloof voor de gemeenteleden. In  de verzen 16-19 lezen we dat je door het geloof in Christus ook in de liefde geworteld kunt zijn, waardoor je ook vervuld kunt worden tot heel de volheid van God.

Lees deze kernachtige voorbede van Paulus maar eens voor jezelf. Wil je ook met kracht gesterkt worden door de Heilige Geest in de innerlijke mens? (vers 16). Woont Christus door het geloof in je hart? Ken je de liefde van Christus? Ben je in Zijn liefde geworteld en gefundeerd?

Positieve planten groeien op de bodem van het hart

Hoe blijven we hecht bij elkaar rondom de Waarheid en de liefde van Jezus Christus? Wijs elkaar steeds weer naar de Bron van Leven!

Heb je de weg naar de Levensbron al gevonden?

Op de afbeelding zie je dat de boom gezond is doordat deze voeding krijgt vanuit een verborgen waterstroom. Zo is het ook als je op de Levensbron bent aangesloten.

Een gezonde gelovige is als een boom die geplant is aan een waterstroom. Hij heeft een verborgen bron in zijn leven.

Jezus is de Levensbron

Als we door het geloof voortdurend geestelijke voeding van Hem ontvangen en er geen beschadigingen of gebreken zijn, blijven wij geestelijk gezond. Zelfs al zijn we beschadigd, dan kunnen we nog herstellen en overleven door het levende water uit de Bron. Al kunnen er innerlijke beschadigingen blijven en zijn de littekens nog zichtbaar als de volgende boom.

Samen lezen Psalm 1

We lezen in Psalm 1 van de man die gedurig zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE: ‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken’(Psalm 1:3). Deze man overdenkt met vreugde dag en nacht de wet of de wil van God (vers 2).

Hieronder volgt een PowerPoint voor een presentatie over geestelijke voeding  en vruchtdragen. (Deze hoort eigenlijk bij sessie 13 van de Sta op cursus Geestelijk herstel, waar dit onderdeel wordt behandeld). Je kunt er hieronder op aanklikken:

PowerPoint sessie 13 Geestelijke voeding en vruchtdragen

 

Let op de geestelijke voeding!

We zoeken in de komende sessies naar antwoorden op de volgende vragen:

– Waardoor laten we ons geestelijk voeden?
– Waarom is goede geestelijke voeding zo belangrijk?
– Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie plaats?
– Hoe ontvangen we inspiratie via ons positieve denkveld?

– Waardoor zullen we kunnen groeien in geloof, hoop, liefde, geestelijke rust en innerlijke vreugde?

Haal dan je voeding uit de goede bron

Een gezonde gelovige is dus als een boom die geplant is aan een waterstroom. Hij heeft een verborgen bron in zijn leven. Jezus is de Levensbron. Als we door het geloof voortdurend geestelijke voeding van Hem ontvangen en er geen beschadigingen of gebreken zijn, blijven wij geestelijk gezond.

Op de volgende afbeelding zie je dat de boom gezond is door de voeding vanuit een verborgen waterstroom. Zo is het ook als je op de Levensbron bent aangesloten.bij-de-bronWil je op deze wijze ook geestelijk gezond opgroeien? Dan moet je dagelijks voor goede voeding zorgen, en zijn er rijke beloften voor je in Gods Woord.

Op de afbeelding zie je de geestelijke vrucht, die we vanuit het werk en leven van Jezus kunnen ontvangen. In deze vrucht dienen we overvloedig te zijn tot eer van God.  Zie op Jezus en leer van Hem! (Lees: Spr.11:30, Matth.11:28 en Gal.5:22.)

De levensboom van een gelovige

 

Hoe worden we geestelijke gevoed?

In de levensboom van de gelovige zie je op de afbeeldingen de verschillende vrucht uit Jezus, die we door inspiratie en instructies van de Heilige Geest ontvangen.

Zoek naar de Levensbron!

Je wordt uitgenodigd tot het heil, vanuit Jesaja 55:1-2: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’

 Er is een Bron van leven

Nu komt het nog aan op de aansluiting

Sla de wortels uit naar deze Levensbron!

Van deze heerlijke voeding zul je nooit genoeg krijgen

Opdrachten

1. Waardoor laten we ons geestelijk voeden?

2. Waardoor raken jongeren geestelijk en emotioneel beschadigd?

3. Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie via onze gedachten plaats?

4. Waarom zijn goede voeding en bescherming van levensbelang?

5 . Denk eerst voor jezelf na over de verschillende vrucht die je ziet in de boom.

5a. Noem daarna om de beurt één of twee van de genoemde zaken die je het meeste mist in je leven, en waar je dus meer van wilt hebben.

5b. Probeer ook te zeggen ‘waarom je dit zo ervaart’. (Is het vroeger anders geweest?)