Geestelijk herstel – Les 2b Laat je vormen naar het plan van God, zoals klei in de hand van de pottenbakker

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Hoe kan de klei worden omgevormd?

God handelt met mensen als de pottenbakker met de klei. In Jesaja 64:8 spreekt de profeet tot God vanuit de ellende van het volk Israël: ‘Maar nu HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn het werk van Uw handen.’ Vanuit de grondtekst zien we dat God hier ook de Formeerder en Maker wordt genoemd, nadat Hij als ‘onze Vader’ is aangeroepen. Onze Schepper kan ons ook vernieuwen. Heb je Hem ook nodig?

 Laat je omvormen naar het plan van God 
Hij kan iets moois van ons maken

Door Jezus Christus, de Heiland, is Hij nog dichterbij gekomen. Hij kan je redden, verlossen en helen. Laat het maar aan je gebeuren! Wil je jezelf laten helen door Jezus Christus? Wil je worden gevormd naar Zijn beeld?

God kan van ons een mooi vat tot Zijn eer maken. We kunnen erover lezen in Jeremia 18:1-6. Jeremia ziet daar dat een pottenbakker de draaischijven bezig is.

In vers 4 lezen we: ‘Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken.’

Zoals in dit voorbeeld voor de Israëlieten, in de tijd van Jeremia, zijn wij als klei in de hand van God. Hij kan met ons handelen zoals de pottenbakker. Hij kan de modder van de zonde, de verbrokkelde harde onderdelen in ons geestelijk leven, het slijk van twijfel en de misvormde klei omvormen tot het mooie vat dat Hij van ons wil maken!

Hieronder kun je aanklikken op de PowerPoint over de klei in de hand van de pottenbakker. Hoe God als de hemelse Pottenbakker iets moois van ons kan maken, en zelfs een gebroken pot kan vernieuwen:

Klei in de hand van de hand van de pottenbakker

en de gebroken vaas

Wat een prachtig toekomstperspectief houdt Hij ons daarin voor ogen. We kunnen er samen over nadenken, hoe Hij dit doet. Zoals de pottenbakker kan Hij zelfs de fijngemaakte scherven gebruiken voor een nieuwe pot, waardoor deze sterker wordt. Hij vormt ons leven dan naar Zijn plan, terwijl hij daarin de scherven van ons oude leven gebruikt tot een beter doel.

Het handelen van God en de gelovige overgave van Hem komt naar voren in de volgende liederen. Zie dat in het volgende lied van Elly & Rikkert Zuiderveld:

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer

Kneed mij, Heere God
Ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij, Heere God
U weet precies hoe ik zijn moet

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer

Kneed mij, Heere God
‘k Wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij, Heere God
U maakt iets moois van mijn leven

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben ik in Uw handen, O Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer

Kun je het volgende lied uit Opwekking 598 meebidden en meezingen?

Uw sterke hand

Machtige Heer, grote Verlosser,

iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei.

Zo vormt U mij naar Uw plan.

 

U roept mij zacht in Uw nabijheid; daar vind ik kracht,

Uw Geest omgeeft mij.

Leer mij, o Heer, hoe is steeds meer leef als U.


 

U riep mij om voor U te leven, aan U alleen wil ik mij geven.

Trek mij o Heer, dichter naar U toe.

 

U roept mij zacht in Uw nabijheid; daar vind ik kracht,

Uw Geest omgeeft mij.

Leer mij, o Heer, hoe is steeds meer leef als U.

 

U riep mij om voor U te leven, aan U alleen wil ik mij geven.

Trek mij o Heer, dichter naar U toe.

 

Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

***

YouTube-video Alpha-cursus 2012

opwekking 598 – Uw sterke hand 

The Potter’s hand is van Darlene Zschech. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart.

 ***

Kom dan maar tot de volgende overgave van je hart en leven aan God en de Heiland Jezus Christus, die je kan redden, verlossen en helen:

Jezus, alles geef ik U

Om jezelf weer toe te wijden:

 Jezus, alles geef ik U 
wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. 

Al mijn hoop,  mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand,  vertrouw ze aan U toe.  

Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn.  

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.

YouTube-video Alpha-cursus 2012 – opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U

 YouTube-video – opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U.

Tekst en muziek Robin Mark en Jennifer Atkinson. Ned. vert. Elly Zuiderveld-Nieman

Hieronder kun je aanklikken op het word document van de pastorale cursus Geestelijk herstel over dit onderwerp:

Laat je vormen naar het plan van God,

zoals klei in de hand van de pottenbakker

opdrachtenblad

 ***

Opdrachten

1a. Lees en bespreek de volgende teksten:

In Jesaja 64:8 spreekt de profeet: ‘Maar nu HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn het werk van Uw handen.’

In Jeremia 18:1-6 lezen we: ‘Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal Ik u Mijn woorden doen horen. Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijven een werkstuk aan het maken. Mislukt de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. 

Toen kwam het woord van de HEERE tot mij: Zou ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, huis van Israël? spreekt de HEERE. Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand, huis van Israël.’

1b. Hoe zie jij jezelf in de hand van jouw Maker, Die jou heeft gevormd,

       maar ook kan hervormen en iets moois van jouw leven kan maken?

2. Herken je de zuigkracht van de modder van de zonde in je?

     Hoe ben je uit de overheersende kracht hiervan gehaald?

3. Waarom veroorzaken de modder van de zonde en het slijk van de twijfel verdeeldheid, onzekerheid en besluiteloosheid in je? Hoe verkeerd is dat en waar kan het toe leiden?

Zie hierbij Jakobus 1:5-8, waarin ons wordt voorgehouden: ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.’

4. Waardoor kun je loskomen van zonde en twijfel en vaste grond vinden bij God?

Betrek hierbij Hebr. 11:1: ‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.’ En ook Hebr. 11:6: ‘Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’

5. Denk na over de volgende tekst: ‘Zoals de pottenbakker kan God ook de fijngemaakte scherven gebruiken voor een nieuwe pot, waardoor deze sterker wordt. Hij vormt ons leven dan naar Zijn plan, terwijl hij daarin de scherven van ons oude leven gebruikt tot een beter doel. God kan weer iets moois van ons maken!’

6. Van welke verharde brokstukken in je geestelijk leven heb je nog last? Weet je van innerlijk herstel van deze pijnlijke zaken?

7. In hoeverre heeft God je al omgevormd tot nut voor anderen en eer van Hem?

8. Wat spreekt je aan in het hierboven aangehaalde lied van Elly & Rikkert Zuiderveld ‘Zoals klei in de hand van de pottenbakker’?

9. Wat herken je en verlang je in het lied ‘Uw sterke hand’.

10. Wat kun je leren van Opwekking 582 en spreekt je aan in dit lied?

       Wil je jezelf ook toewijden aan God met het lied ‘Jezus, alles geef ik U’?

       Waarom is dat zo voordelig en goed?

***

Geef je leven over in de hand van God

De gelovige is ‘werk in uitvoering’. Er wordt dan aan je gewerkt door de Heilige Geest van God. Het vraagt van ons gelovige overgave om de Heilige Geest in ons te laten werken. Ben je bereid om het ‘aan je te laten gebeuren’?

Het komt terug in het aangehaalde lied ‘Uw sterke hand’ in de woorden: ‘Machtige Heer, grote Verlosser, iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei. Zo vormt U mij naar Uw plan. U roept mij zacht in Uw nabijheid; daar vind ik kracht, Uw Geest omgeeft mij.’

In antwoord op het handelen van God klinkt het ook in dit lied: ‘U riep mij om voor U te even, aan U alleen wil ik mij geven. Trek mij o Heer, dichter naar U toe. Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij: ik leg mijn leven in uw sterke hand.’

Voor proclamatie en toewijding is Opwekking 697 een toepasselijk lied. Je kunt de inhoud hieronder lezen en het lied beluisteren:

Al wat ik ben, leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn vertroost U mij.
En ik vertrouw op wat U belooft,
uw woord staat vast voor eeuwig.

Ik aanbid U, ik aanbid u, Heer.
Ik vertrouw U, ik vertrouw op U.

***

Hieronder kun je aanklikken op de link:

YouTube-video Opw 697 Jezus ik geloof in U

Het lied van Reuben Morgan is vertaald door Harold ten Cate.

Wil je het geschenk van God ook ontvangen als een kind? Maak jezelf dan ook klein voor je Maker en belijd Hem alles wat je verkeerd hebt gedaan. Door je zonden heb je het doel gemist. Kom nu gelovig tot Jezus voor vergeving en vernieuwing. Jouw Schepper kan je hervormen naar het beeld van Zijn Zoon.

Word je ook gevormd naar het beeld van Jezus?

Kunnen we onszelf overgeven aan de behandelingen en operaties van God in ons leven? Hij is als de hemelse Chirurg bezig om ons te vormen naar het beeld van Zijn Zoon. Dat gaat over de vorming van ons geestelijk karakter.

De schat in aarden kruiken

Als we een bruikbaar vat tot eer van God willen zijn, dan kan dat in navolging van Jezus ook lijden en gebrokenheid met zich meebrengen. Als gelovige draagt je ook een kruis en breng je ook offers. In de kwetsbare kruik draag je dan wel de schat van het Evangelie met je mee. Daarbij woont de Heilige Geest in een gelovige. Als het goed is heb je jezelf dan laten kneden als een bruikbaar vat in de handen van je Maker.

Als we Jezus willen volgen, zal God aan ons blijven werken met Zijn kracht in onze zwakheid. Hij heeft onze gebrokenheid geheeld, maar we kunnen weer verbroken worden voor Hem. Je kunt dan weer zingend vragen: ‘Kneed mij, Heere God, ‘k wil mij opnieuw aan U geven. Kneed mij, Heere God. U maakt iets moois van mijn leven.’

In 2 Kor. 4:7 schrijft Paulus over het uitdragen van de schat van het Evangelie: ‘Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.’ Het zijn vanuit het Grieks ‘aardewerken vaten’. Het is een beeld van menselijke vergankelijkheid en breekbaarheid.

De kracht van Christus kan  in onze zwakheid juist werken, waardoor de eer aan God toekomt. Dat zie je in 2 Kor. 12:9. De Heere had tegen Paulus gezegd: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’  Paulus roemde in zijn zwakheden en geeft aan in vers 9: ‘Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.’

Jos Douma verklaart ons over wat God ons leert in 2 Kor. 4:7: ‘Wij hebben de schat in aarden vaten.’ Waarom aarden vaten, onooglijk om te zien? Zodat de aandacht daarvan wordt afgeleid naar waar het werkelijk om gaat: om de Schat, Jezus Christus!’

Jos gaat verder: ‘En de geestelijke les die we samen moeten leren aan de hand van dat beeld van de aarden vaten zou ik zo willen samenvatten:

We zijn breekbaar en toch bruikbaar!

Aardewerk zijn we. Kwetsbaar, vergankelijk, breekbaar. Mensen vallen altijd tegen. En ik zeg er direct bij: Christus valt nooit tegen! Het vat wel, de Schat niet. Christus, die Sterke God, heeft Zichzelf wel laten breken aan het kruishout, voor onze zonden. Een gebroken Man van Smarten. Maar juist in die zwakheid van Christus werd Gods kracht volbracht. Nog een keer: een aarden vat valt altijd tegen. Maar Christus is een Schat die nooit tegenvalt.’

Een schat in aarden vaten

Dit lied van Elly & Rikkert Zuiderveld staat op de CD: Alles in alles. Het is gemaakt naar aanleiding van 2 Kor. 4. Het luidt als volgt: 

Al zijn we vervolgd, we zijn niet verlaten.

Al dragen we boeien, toch zijn we vrij.

Zowaar als ik leef, ik sterf alle dagen,

want Jezus wil groeien in mij.

En we hebben een schat in aarden vaten.

Een mens is zo breekbaar, hij is zo kapot.

Maar die heerlijke kracht, die alles te boven gaat

is niet van ons maar van God. (2x)

 

 

Al weet je geen raad, Jezus is zeker.

Steeds in de druk, maar nooit in het nauw.

Ga je met Jezus, dan drink je Zijn beker,

want Hij wil groeien in jou.

 

 

En we hebben een schat in aarden vaten.

Verbroken te worden gaat niet zonder pijn,

maar de schat blijft bewaard en in onze zwakheid

kan Hij juist machtig zijn. (2x)

 

 

We hebben een schat in aarden vaten.

Als alles vervalt dan breekt ook het vat,

maar we willen voor Hem ons leven hier laten.

’t Gaat Hem alleen om de schat. (2x)

***

Je kunt het hieronder beluisteren:

***

Een verbroken kruikje zalfolie voor Jezus

In Bethanië heeft een vrouw haar Verlosser Jezus voor Zijn lijden en sterven gezalfd met kostbare nardusolie. We lezen in Mark. 14:3: ‘En toen Hij in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam er, toen Hij aanlag, een vrouw met een albasten kruikje met zuivere, kostbare narduszalf en nadat zij het albasten kruikje gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd.’

Het offer van liefde van deze vrouw had wel de waarde van een jaarloon. De olie werd gewonnen uit een Indische plant en was één van de fijne bestanddelen van het heilige reukwerk in de tempeldienst. Ze heeft hiervoor de smalle hals van de kruik gebroken.

Denk eens na over een symbolische betekenis voor onze overgave aan God en onze liefde tot Jezus. Ben je wel eens verbroken geweest voor Jezus? Welk offer van liefde en dankbaarheid willen wij voor Jezus brengen? Waaruit blijkt onze toewijding in de dienst van God?

Zijn de volgende woorden uit Opwekking 598 ook jouw verlangen? We zingen daarin: ‘U roept mij zacht in Uw nabijheid; daar vind ik kracht, Uw Geest omgeeft mij. Leer mij, o Heer, hoe is steeds meer leef als U. U riep mij om voor U te leven, aan U alleen wil ik mij geven. Trek mij, o Heer, dichter naar U toe.’

Opwekking 582 is een lied om jezelf weer toe te wijden. Daarin zie je dat de hals van je kruikje van overgave en toewijding wordt gebroken voor Jezus. Ben je er al toe bereid?Je mag dan delen in Zijn verzoenend lijden en overwinning, terwijl je zingt:

Jezus, alles geef ik U, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. 

Al mijn hoop,  mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand,  vertrouw ze aan U toe.  

Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn.  

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.

Als je de liefde van Jezus wilt laten uitvloeien voor anderen, is het een liefelijk offer vanuit het hart. Het vereist overgave van jezelf aan de wil van God, zoals ook Jezus Zichzelf en Zijn bloed heeft gegeven als een reddend offer voor de gelovigen.

Zoals hierboven verhaald kwam een vrouw met een albasten kruikje met zuivere, kostbare narduszalf) bij Jezus, toen Hij aanlag in het huis van Simon de Melaatse. Zij brak de hals van de kruik en goot de zalf uit op het hoofd van Jezus. Gebroken voor Jezus, als een offer van liefde, als een goed werk voor Jezus. Zij zalfde Hem tevoren voor de begrafenis. Wat een geloof, wat een offer! (Zie verder Mark. 14:3-9.)

De gelijkenis van de gebroken bamboe

Als het de wil van God is, wil je dan ook hartelijk gebroken worden voor Jezus en de mensen, om het levend water van Hem te kunnen laten stromen in Zijn oogst?

Daar gaat het ook over in de bekende gelijkenis van de gebroken bamboe, die door zijn meester werd gebruikt tot een rijke zegen voor het droge land. In de mooie tuin van de meester groeide een mooie bamboe tot een prachtige hoogte. Op een dag sprak de meester: ‘Bamboe, bamboe, ik wil je gebruiken.’ De bamboe antwoordde: ‘Meester, ik ben er gereed voor. Gebruik mij zoals u wilt.’ De meester ging verder: ‘Bamboe ik zal je moeten nemen en omhakken. De bamboe reageerde geschrokken en wilde eerst niet. De meester vervolgde: ‘Geliefde bamboe, als ik je niet omhak, kan ik je niet gebruiken.’ De bamboe stemde toen in: ‘Meester, als u me niet anders kunt gebruiken dan door mij om te hakken, doe dan uw wil en hak mij om.’

Daarna gaf de meester aan dat hij ook de bladeren en takken zou afhakken. Weer stemde de bamboe in. Daarna kwam het volgende offer. De meester sprak tot de gebroken bamboe: ‘Ik wil je in tweeën splitsen en je hart eruit halen, want anders kan ik je niet gebruiken.’ De bamboe boog voor hem en gaf toe: ‘Meester, meester, splits mij maar in tweeën.’

De meester nam de bamboe, deed wat hij wilde, en haalde ook het hart uit de bamboe, zodat deze geheel was uitgehold. Daarna droeg hij de lange, gebroken en uitgeholde bamboe naar een bron van stromend (levend) water. Daar stroomde het water vanuit de bron naar een waterkanaal dat leidde naar uitgedroogde rijstakkers. De rijst werd in het water geplant en uiteindelijk kwam er een prachtige oogst.

Bamboeverhaal

De bamboe die eerst zo prachtig stond in de tuin van de meester werd hierdoor nog glorieuzer en tot een rijke zegen in zijn gebrokenheid en nederigheid. Hij mocht dienstbaar zijn in de oogst van zijn meester… door het levende water door te geven.

Als het de wil van God is,

wil je dan ook hartelijk gebroken worden

voor Jezus en de mensen,

om het levend water van Hem te kunnen laten stromen

in Zijn oogst?

***

De oude gebarsten emmer

In een mooi gelijkenisverhaal gaat het over een Oosterse man, die met twee emmers water steeds weer opnieuw de heuvel opklom om zijn rijstakker te bewateren. Dat ging zo vele jaren door. In één van de emmers ontstonden na verloop van tijd barsten en scheuren. Daardoor verloor deze emmer het grootste deel van zijn water onderweg. Deze oude emmer vond dit erg, omdat hij dacht dat hij zijn meester zodoende niet meer goed kon dienen.

Hij gaf aan bij zijn drager, dat hij zo weinig betekende in de zijn dienst, omdat hij zo weinig water meer kon brengen naar de rijstakker. Kon hij hem dan maar beter niet vervangen voor een andere emmer?

Zijn meester voegde hem toe, dat hij dit niet wilde na al deze dienstjaren. ‘Maar meester,’ reageerde de oude emmer, ik ben toch niet meer tot nut, want ik lek volop en verlies het meeste water onderweg.’

Toen nam zijn heer hem weer mee, en vroeg hem op de tocht naar omhoog eens opzij te kijken. Daar zag de emmer allemaal mooie bloemen in bloei staan, die hij al lekkende heeft kunnen bevochtigen. Zijn meester gaf aan, dat hij deze bloemen daar juist voor had geplaatst en dat hij daar onderweg zo van kon genieten.

De lekkende oude emmer mocht blijven dienen en gaf zijn meester daardoor vreugde op de weg die ze samen gingen.

Zo zie je maar dat je door God ook kunt worden gebruikt in gebrokenheid en barsten, in ‘al je lek en gebrek’. Hij kan wegen vinden die jij kunt gaan… om Hem te blijven dienen. 

***

Verdere verdieping van het onderwerp

Hoe word je uit de klei gehaald?

Waar komt het ongevormde klei van de pottenbakker vandaan? Waar komen we zelf vandaan? Een mens is door God gemaakt ‘uit het stof van de aarde’.  In Jes. 64:8 spreekt de profeet tot God: ‘Maar nu HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn het werk van Uw handen.’

Je kunt nog vastzitten in de modder van de zonde, of in het slijk van de twijfel.  We lezen in Jes. 57:20-21: ‘Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen zegt mijn God, hebben geen vrede.’

Het slijk van de twijfel

Hieronder ga ik verder op door op het slijk van de twijfel en de innerlijke verdeeldheid en onrust in het hart. Daarbij ga we kijken hoe je tot rust kunt komen bij God en door het geloof vaste grond onder je voeten kunt krijgen. Je kunt steeds dieper wegzakken in de twijfel, maar je staat vast op de Rots der eeuwen. Op het Woord van God en op Jezus Christus kun je vertrouwen. Daar heb je houvast en vind je rust.

Geloven en niet twijfelen

Geloven is niet twijfelachtig of moerassig. Het is geen drassige klei. Het is ook geen stuifzand met losse, onsamenhangende gedachten. Geloven is lopen op vaste grond, waar je niet in wegzakt.

Twijfel, onzekerheid en besluiteloosheid staan tegenover geloof en hoop. Twijfel wordt gevoed door misleiding en leugens. Geloof steunt op de vaststaande feiten van het Woord en de beloften van God. De waarheid verdrijft de leugen.

Twijfel biedt ons geen hoop

We lezen ervan in Hebr. 11:1: ‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.’ Vanuit het Grieks zien we in dit vers dat het geloof een verwezenlijking (verwerkelijking) is van wat wij hopen. Het woord ‘hupostasis’ betekent ook ‘grondslag’. In het Grieks staat letterlijk dat het een demonstratie (elegchos) en overtuigend bewijs is van de zaken die niet gezien worden.

Door het geloof staan we op vaste grond

In de Studiebijbel wordt verklaard: ‘Zo is het geloof de grondslag, het fundament van de dingen die gehoopt worden en het overtuigend bewijs van de zaken die niet gezien worden.’

Zonder oprecht geloof gaat het niet

Geloof is noodzakelijk voor het kennen van God en het ontvangen van het eeuwige geluk. In Hebr. 11:6 wordt duidelijk gesteld:‘ Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ De Studiebijbel merkt erbij op dat God ‘een beloner is van wie Hem ernstig zoeken’ (in het Engels: ‘who diligently seek Him’).

Het is daarom ook verkeerd als we God met twijfel, dubbelhartigheid en besluiteloosheid zoeken. Daardoor kunnen we Hem juist niet vinden. Dit komt helaas veel voor, zeker bij mensen die werken vanuit het negatieve denkveld. Daarom is het zo moeilijk voor geestelijk afgewezen en beschadigde mensen om zich in vertrouwen en geloof over te geven aan God. Hun vertrouwen kan zijn geschaad. Ze leven vaak in angst en onzekerheid, met weinig wilskracht. Onzekerheid, doelloosheid en besluiteloosheid veroorzaken stress en vermoeidheid. Ze weten het dan niet meer, en zien het niet meer zitten. Het zijn zware beproevingen. Is het herkenbaar?

Onzekerheid, dubbelhartigheid, besluiteloosheid en twijfel

staan tegenover geloof

Lezen Jakobus 1

We hebben wijsheid nodig!

Gelovigen kennen ook beproevingen. Als zij denken en werken vanuit het positieve, vernieuwde denkveld, kunnen geloofsbeproevingen hen geestelijk rijker en sterker maken. Het kan hen zelfs vreugde en volharding geven. We lezen erover in Jakobus 1. Daarbij hebben ze de wijsheid nodig, die God hen wil geven.

In Jak. 1:5-8 wordt ons voorgehouden: ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neer geworpen wordt.

Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.’

We leren in deze teksten opmerkelijke dingen over God en onszelf. Wie is God? Wie is Hij voor ons? God geeft mild, overvloedig, eenvoudigweg, zonder verwijt, als wij de nodige wijsheid gelovig van hem begeren. Aan Hem hoeven wij dus niet te twijfelen! In de Studiebijbel wordt erbij gesteld: ‘Hij is de ideale Gever, op wie zij in dat opzicht volledig kunnen vertrouwen.’

Op God en Zijn Woord kun je aan!

Als je op Hem vertrouwt,

kun je de twijfel, angst en onzekerheid overboord gooien

Bovendien geef je God de eer als je niet twijfelt door ongeloof, zoals we lezen van Abraham in Romeinen 4:20: ‘En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf.’

In deze teksten uit Jakobus 1 worden er ook dingen over onszelf gezegd. Vragen we het wel in geloof? Vragen we het wel met een onverdeeld hart? Of doen we het ‘al twijfelende’? Het Grieks ‘diakrinomai’ betekent hier: ‘met zichzelf in strijd zijn, innerlijk verdeeld zijn.’ Zo’n weifelende bidder wordt als een golf van de zee heen en weer bewogen, en verkeerd in de branding. Zo iemand wordt heen en weer geslingerd tussen vertrouwen en wantrouwen tegenover God. Het gaat hierbij om een verkeerde innerlijke houding.

Het gebed van een innerlijk verdeeld mens

vindt daardoor geen verhoring

Zo iemand is volgens de grondtekst ‘twee-zielig’ bezig. Hij is onoprecht en komt niet tot een volledige overgave aan God. De GNB vertaalt: ‘Onzeker als hij is in al zijn doen en laten.’ HV: ‘ wankelmoedig en onberekenbaar’, in het Engels: ‘He is double-minded’.

Wees niet innerlijk verdeeld, maar oprecht

Kom tot volledige overgave aan God

Dit is allemaal een duidelijk analyse voor mensen die in onkunde nog bezig zijn met de zaken van het grijze denkveld: afwijzing, afgunst, twijfel, angst en boosheid.

Word vernieuwd in je gezindheid en denken

Als het herkenbaar is in  je eigen leven, dan wordt het tijd om het roer van je denken om te gooien! Streef biddend naar een geestelijk vernieuwd, positief denken, waarin geloof, hoop. liefde en kennis een belangrijke rol spelen. Paulus roept ons op in Rom. 12:2: ‘En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd in de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’ (NBG: ‘Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.’)

De vernieuwing van ons denken wordt bewerkt door de Heilige Geest, die ons inspireert via het positieve denkveld. We gaan dan bedenken de dingen die van de Geest zijn.

Volgens Efeze 4:22 moeten we de oude mens afleggen, ‘die te gronde gaat door de misleidende begeerten’. Daarbij moeten we ons bekleden met de nieuwe mens. Vers 23 gaat verder: ‘En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken.’ Vanaf vers 24 gaat het over ‘het bekleden van de nieuwe mens’. Wat moet je daarvoor doen?

Als je denken is vernieuwd,

kan je leven van binnenuit veranderen

***

Ontdek en volg het plan van God

De gedachten en plannen van God stijgen ver uit boven ons denken en beseffen. We lezen in Jeremia 29:11 over Zijn gedachten: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’

Kies ook voor een hoopvolle toekomst! 

 ***

Verdiepingsopdrachten over het slijk van de twijfel

1. Waarom is slijk dat aanslibt in een bron een goed beeld van twijfel in ons hart?

2. Waar heb jij je twijfels over?

3. Wat doet dat met je?

Beantwoord de volgende meerkeuzevragen

(Je kunt hierbij meerdere antwoorden omcirkelen):

4. Heb je last van het slijk van de twijfel?

    A. Het overvalt me regelmatig.

    B. Ik heb er veel mee te strijden.

    C. Gelukkig heb ik weinig last van twijfel.

    D. Ik twijfel nogal eens aan mezelf.

    E. Ik heb mijn twijfels over de weg die God met me houdt.

    F. Ik word in twijfel gebracht door uitleg over het geloofsleven.

   G. Ik ga twijfelen door innerlijke tegenstrijdigheden.

   H. Ik blijf twijfelen door zonden die in mijn leven blijven.

    I.  Door tegenslagen ben ik gaan twijfelen.

   J. Ik twijfel aan de uitkomst van sommige beloften.

   K. Ik twijfel regelmatig omdat bepaalde gebeden niet worden verhoord.

5. Praat samen over de uitkomsten.

  

6. Noem onopgeloste vragen over persoonlijke twijfel.

7. Ben je zelf wel eens verlost van het slijk van de twijfel? Hoe dan wel?

Hardnekkige klei in je leven

Wij zijn vanuit onszelf moeilijk in staat om het slijk of de klei in ons hart te verwijderen. Kleverige klei hecht zich stevig vast. Zware klei is is hardnekkig. Het is zoals slechte gewoontes, trauma’s, depressies en verslavingen, waar je aan vast blijft zitten. Geestelijke problemen en hardnekkige zonden hebben een enorme zuigkracht. Je komt er moeilijk vanaf. Je hebt dan hulp nodig.

8. Herken je iets van deze kleverige klei in je leven? Waarom is deze zo hardnekkig?

9. Heb je geprobeerd om er van af te komen? Hoe is het niet of wel gelukt?

Ik heb gezien hoe mensen vast kwamen te zitten in de klei van het verdronken land van Saeftinghe, in Zeeuws Vlaanderen. Hieronder zie je het gebied waar ik deze foto nam. Wij hadden een gids en kwamen er samen uit.

Je kunt er in gevaarlijke gedeelten tot boven je knieën inzakken, en je laarzen wel vergeten. Met hulp van anderen kun je er dan worden uitgetrokken. Je kunt er zelfs in omkomen, als het water stijgt, en je er nog in vast zit. Daardoor zijn er in de vorige eeuw ook mensen omgekomen. Hadden ze maar een gids genomen!

Ik heb gehoord dat er eens drie mensen zonder gids in de problemen kwamen in dat gebied met moerassig slijk en diepere geulen. Eén van hen zat in een rolstoel. Toen het water steeg, zijn er twee om hulp gegaan. Ze lieten de persoon in de rolstoel achter in het gebied, op een iets hoger gedeelte. De twee lopers zijn uiteindelijk verdronken, terwijl de persoon in de rolstoel is gered. Er worden daar mensen van bovenaf door een helikopter uit het verraderlijke slijkgebied gered.

We hebben een gids en hulp nodig

Er zitten lessen in voor ons geestelijk leven. Vroeger of later komen er problemen in ons leven. Als je erin vast komt te zitten, ga je meestal vechten om los te komen. We zien dan dat velen het alleen niet redden. We hebben hulp van Bovenaf nodig!

Ga niet je eigen gang op de weg naar de ondergang

Alleen kun je het niet redden

 

Denk na over het bekende lied van J.H. Gunning:

‘Ga niet alleen door ‘t leven, die last is u te zwaar.

Laat Eén je sterkte geven, ga tot de Middelaar.

Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween

en zoveel leed te dragen; ga niet alleen. ( 2x )

 

Ga niet alleen, uw Koning wil komen in uw hart.

Ach, geef het Hem ter woning, hoe stilt Hij dan uw smart.

Wie kan er tranen drogen als Jezus, immers geen!

Richt dan de treurend’ ogen naar Jezus heen. ( 2x )

 

Welzalig die ‘t ervaren, dat Hij hun alles is.

Dan kennen z’in gevaren bezorgdheid nog gemis.

Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen.

Wie steunt op Zijn ontfermen is nooit alleen! ( 2x )

10. Hoe kan Jezus jouw gids en helper zijn?

11. Heb je het ervaren dat God je heeft gedragen, toen je het zelf niet meer kon?

12. Bespreek samen de tekst van het volgende bekende gezang:

       ‘Daar zijn geen grenzen aan Jezus’macht’.

Wat herken je erin? en wat spreekt je wel aan in het oude lied?

Via deze link kun je het lied beluisteren:

Hieronder volgt een tekst van het lied :

Is hier een hart, door vrees benard,
vermoeid door ‘s levens strijd?
Twijfel drukt u neer,
gij struikelt telkens weer.
O, vat weer moed, want God is goed
en steeds tot hulp bereid:
Zo gij slechts kunt geloven,
ziet gij zijn heerlijkheid.

Refrein:
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
voor elk die wonderen van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
Leg dan uw lasten neer!
Tob niet langer voort,
vertrouw op ‘s Heeren woord.
Hij hoort uw bede en schenkt u vrede
in liefde eindeloos teer.
Zo gij slechts kunt geloven,
niets is onmogelijk meer!

Refrein:
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
voor elk die wonderen van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

Tekst (iets aangepast): Stuart Hamblen – Opwekking 218

13. In welke zinnen van het lied wordt aangegeven hoe je van twijfel wordt verlost en hoe je nieuwe moed krijgt in moeite en geestelijke strijd?

14. Hoe kun je vaste grond vinden in het Woord van God?

15. Kun je vertellen hoe je het handelen van God hebt toegelaten in je leven?

16. Waarom heb je vaste grond onder je als je gelooft in het bevrijdend werk en het offer van Jezus voor jou? Betrek hierbij de tekst van het bekende oude gezang ‘Ik heb de vaste grond gevonden’. Je ziet de coupletten 1 en 4 hieronder:

Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht:

de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd.

Die grond zal onverwrikt bestaan, als aard’ en hemel ondergaan.

 

Daarop wil ik gelovig bouwen, getroost, wat mij ook wedervaart;

mij aan Gods vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart.

Steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid.

***

De Duitse tekst is van Johann Andreas Rothe (1688-1758). De Nederlandse vertaling van deze twee coupletten is van Johannes Decker Zimmerman (1758-1867)

Onderling gebed

***

Liederen bij het onderwerp

Wil je Hem bij de rivier ontmoeten?

Kom tot een voortdurende overgave en verfrissing door het volgende lied ‘De Rivier’ van Brain Doerksen (vertaling Maarten Wassink):

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Heere Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

***

Als een hert

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild;
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U bent mij tot Heer en Heiland,
ja, U bent de vredevorst!
‘k Heb U lief meer dan enig ander,
Heer mijn God, U stilt mijn dorst.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild;
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

(Tekst en muziek: M. Nystrom.) EO Nederland Zingt Dag 2015:

YouTube-video Als een hert 

***

Geef mij kracht en geef mij moed

Als het nacht is in mijn leven, als het donker is en koud.

Als het lijkt of er geen hoop is, en er niemand van mij houdt.

Als het leven veel te zwaar is, en ik voel me zo alleen.

Vader, wilt U mij dan troosten, leg Uw armen om mij heen.

 ***

Neem mij in Uw vaderarmen. Laat Uw liefde mij verwarmen.

Mag het wolkendek verdwijnen, en Uw licht weer voor mij schijnen.

Wilt U altijd naast me staan. Geef mij moed om door te gaan.

***

Trouwe Vader in de hemel, wees bij mij in mijn verdriet.

Wilt U zelf mijn tranen drogen, lieve Heer, vergeet mij niet.

Als het moeilijk lijkt en zinloos, alsof niets er nog toe doet,

wilt U dan heel dicht bij mij zijn, geef mij kracht en geef mij moed.

***

Neem mij in Uw vaderarmen … (2x)

***

(Tekst: Marianne Busser & Ron Schröder. Muziek: Lydia Zimmer)

YouTube-video Geef mij moed en geef mij kracht

***

Hij roept ons

God komt in Zijn Woord met Zijn uitnodigende liefde tot ons. Het is Zijn genade dat Hij dorstige en onrustige mensen tot de wateren van Zijn heil roept. Door Zijn Woord en Geest raakt Hij ook ons hart in liefde aan, zodat wij Hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. Ook hierin is Hij de eerste.

Door Jezus is Hij onze Redder. Jezus is de Zaligmaker en grote Vriend van zondaren. Hij roept ons tot geloof en raakt ons aan. Zie en hoor dat in opwekking 562:

U noemde mij bij mijn naam

U noemde mij bij mijn naam, Uw liefde raakte mij aan;
Nu ben ik vrij en in uw hand geborgen.
Door uw genade gekocht, vond ik de rust die ik zocht;
heel dicht bij U ben ik niet bang voor morgen.

Refrein:
Jezus, mijn redder, U bent voor altijd mijn vriend
En door Uw liefde leer ik nu om te leven met U

En door Uw liefde leer ik nu om te leven met U.

U bent mijn schild en mijn kracht, een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een held, Die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn, maakt dat ik bij U wil zijn;
bij heel dicht bij U, want U bent zo bijzonder.

(Refrein)

Tekst en muziek: Peter van Essen.)

YouTube-video OPWEKKING 562 Voor altijd mijn vriend

***

Heer, ik kom tot U

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

***

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,

nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

***

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.

O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

 ***

Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

***

YouTube-video Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed

***

Kom Zie

Kom zie, kom zie wat hier gebeurt. Kom zie, de deur is open.

Kom leef in vrijheid hier. Kom leef in de overwinning.

 

Kom, rust nu maar eens uit, Kom rust maar in Zijn armen.

Kom nu, Jezus wacht op jou,

Kom nu maar in Zijn armen, Zijn armen open.

 

Kom leef en geef je last aan Hem.

Kom leef in overwinning. Kom hoop en geef jezelf aan Hem.

Kom, hoop op het woord gesproken.

 Een lied van Annemieke Koelewijn

YouTube-video Kom zie

***

Vrede van God

Hier volgt het lied Vrede van God, gezongen door Suzanne van der Velde:

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou.

***

In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,  in Jezus’ naam geef ik jou:

Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

***

Heilige Geest, de Heilige Geest, de Heilige Geest zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

***

 YouTube-video Nederland Zingt – Vrede van God 

***

Met het volgende lied mag je jouw toewijding aan God uiten:

Abba, Vader

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn  slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij d’ uwe en anders geen.

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

(Engelse tekst: D. Bilbrough.)

 YouTube-video opwekking 136 Abba, Vader 

***

Zoals Klei In De Hand Van De Pottenbakker

Refrein:

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer.

 

Kneed mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet.

Kneed mij, Heere God, U weet precies hoe ik zijn moet. 

Refrein: … 

Kneed mij, Heere God. ‘k Wil mij opnieuw aan U geven.

Kneed mij, Heere God. U maakt iets moois van mijn leven. 

Refrein: …

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

YouTube-video Zoals klei in de hand van de pottenbakker

***

Uw sterke hand

Machtige Heer, grote Verlosser,

iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei.

Zo vormt U mij naar Uw plan.

 

U roept mij zacht in Uw nabijheid; daar vind ik kracht,

Uw geest omgeeft mij.

Leer mij, o Heer, hoe is steeds meer leef als U.

 

U riep mij om voor U te leven, aan U alleen wil ik mij geven.

Trek mij o Heer, dichter naar U toe.

 

U roept mij zacht in Uw nabijheid; daar vind ik kracht,

Uw geest omgeeft mij.

Leer mij, o Heer, hoe is steeds meer leef als U.

 

U riep mij om voor U te leven, aan U alleen wil ik mij geven.

Trek mij o Heer, dichter naar U toe.

 

Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

***

YouTube-video Alpha-cursus 2012

opwekking 598 – Uw sterke hand 

The Potter’s hand is van Darlene Zschech. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart.

 ***

Jezus, alles geef ik U

Om jezelf weer toe te wijden:

 Jezus, alles geef ik U 
wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. 

Al mijn hoop,  mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand,  vertrouw ze aan U toe.  

Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn.  

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.

YouTube-video Alpha-cursus 2012 – opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U

 YouTube-video – opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U.

Tekst en muziek Robin Mark en Jennifer Atkinson. Ned. vert. Elly Zuiderveld-Nieman

***

Al wat ik ben, leg ik in Uw hand

Voor proclamatie en toewijding is Opwekking 697 een toepasselijk lied. Je kunt de inhoud hieronder lezen en het lied beluisteren:

Al wat ik ben, leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn vertroost U mij.
En ik vertrouw op wat U belooft,
uw woord staat vast voor eeuwig.

Ik aanbid U, ik aanbid u, Heer.
Ik vertrouw U, ik vertrouw op U.

***

Hieronder kun je aanklikken op de link:

YouTube-video Opw 697 Jezus ik geloof in U

Het lied van Reuben Morgan is vertaald door Harold ten Cate.

***

Afsluitend lied en proclamatie

Wil je met het volgende lied samen met ons Jezus (weer) belijden als jouw Heer?

Belijdenis – U bent de God Die roept

U bent de God Die roept, mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft; het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer; dan kniel ik voor U neer.

***

Ik heb jou gekozen, opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer.

***

Mijn Jezus, geef mij kracht, als ik uw hulp verwacht;
voltooi in mij uw werk en maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd,
houd ik gelovig stand; Heer, neem me bij de hand.

***

Blijf in mijn liefde, alle dagen; in liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen, vraag het in mijn Naam.

***

Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer.

Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer.
Belijden onze Heer, Jezus onze Heer, Jezus, amen.

 YouTube – Sela U bent de God, Die roept

(De tekst van het lied van Sela is van Hans Maat.)