Geestelijk herstel – Les 2b Liederen. Leg je leven in de hand van God

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Liederen bij de sessie

om of te spelen via YouTube:

Als een hert

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild;
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U bent mij tot Heer en Heiland,
ja, U bent de vredevorst!
‘k Heb U lief meer dan enig ander,
Heer mijn God, U stilt mijn dorst.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild;
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

(Tekst en muziek: M. Nystrom.) EO Nederland Zingt Dag 2015:

YouTube-video Als een hert 

***

Geef mij kracht en geef mij moed

Als het nacht is in mijn leven, als het donker is en koud.

Als het lijkt of er geen hoop is, en er niemand van mij houdt.

Als het leven veel te zwaar is, en ik voel me zo alleen.

Vader, wilt U mij dan troosten, leg Uw armen om mij heen.

 ***

Neem mij in Uw vaderarmen. Laat Uw liefde mij verwarmen.

Mag het wolkendek verdwijnen, en Uw licht weer voor mij schijnen.

Wilt U altijd naast me staan. Geef mij moed om door te gaan.

***

Trouwe Vader in de hemel, wees bij mij in mijn verdriet.

Wilt U zelf mijn tranen drogen, lieve Heer, vergeet mij niet.

Als het moeilijk lijkt en zinloos, alsof niets er nog toe doet,

wilt U dan heel dicht bij mij zijn, geef mij kracht en geef mij moed.

***

Neem mij in Uw vaderarmen … (2x)

***

(Tekst: Marianne Busser & Ron Schröder. Muziek: Lydia Zimmer)

YouTube-video Geef mij moed en geef mij kracht

***

Hij roept ons

God komt in Zijn Woord met Zijn uitnodigende liefde tot ons. Het is Zijn genade dat Hij dorstige en onrustige mensen tot de wateren van Zijn heil roept. Door Zijn Woord en Geest raakt Hij ook ons hart in liefde aan, zodat wij Hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. Ook hierin is Hij de eerste.

Door Jezus is Hij onze Redder. Jezus is de Zaligmaker en grote Vriend van zondaren. Hij roept ons tot geloof en raakt ons aan. Zie en hoor dat in opwekking 562:

U noemde mij bij mijn naam

U noemde mij bij mijn naam, Uw liefde raakte mij aan;
Nu ben ik vrij en in uw hand geborgen.
Door uw genade gekocht, vond ik de rust die ik zocht;
heel dicht bij U ben ik niet bang voor morgen.

Refrein:
Jezus, mijn redder, U bent voor altijd mijn vriend
En door Uw liefde leer ik nu om te leven met U

En door Uw liefde leer ik nu om te leven met U.

U bent mijn schild en mijn kracht, een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een held, Die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn, maakt dat ik bij U wil zijn;
bij heel dicht bij U, want U bent zo bijzonder.

(Refrein)

Tekst en muziek: Peter van Essen.)

YouTube-video OPWEKKING 562 Voor altijd mijn vriend

***

Heer, ik kom tot U

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

***

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,

nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

***

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.

O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

 ***

Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

***

YouTube-video Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed

***

Kom Zie

Kom zie, kom zie wat hier gebeurt. Kom zie, de deur is open.

Kom leef in vrijheid hier. Kom leef in de overwinning.

 

Kom, rust nu maar eens uit, Kom rust maar in Zijn armen.

Kom nu, Jezus wacht op jou,

Kom nu maar in Zijn armen, Zijn armen open.

 

Kom leef en geef je last aan Hem.

Kom leef in overwinning. Kom hoop en geef jezelf aan Hem.

Kom, hoop op het woord gesproken.

 

 Een lied van Annemieke Koelewijn

YouTube-video pasen 2009 Kruiskerk Huizen

***

Vrede van God

Hier volgt het lied Vrede van God, gezongen door Suzanne van der Velde:

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou.

***

In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,  in Jezus’ naam geef ik jou:

Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

***

Heilige Geest, de Heilige Geest, de Heilige Geest zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

***

 YouTube-video Nederland Zingt – Vrede van God 

***

Met het volgende lied mag je jouw toewijding aan God uiten:

Abba, Vader

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn  slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij d’ uwe en anders geen.

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

(Engelse tekst: D. Bilbrough.)

 YouTube-video opwekking 136 Abba, Vader 

***

Zoals Klei In De Hand Van De Pottenbakker

Refrein:

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer.

 

Kneed mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet.

Kneed mij, Heere God, U weet precies hoe ik zijn moet. 

Refrein: … 

Kneed mij, Heere God. ‘k Wil mij opnieuw aan U geven.

Kneed mij, Heere God. U maakt iets moois van mijn leven. 

Refrein: …

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

YouTube-video Zoals klei in de hand van de pottenbakker

***

Uw sterke hand

Machtige Heer, grote Verlosser,

iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei.

Zo vormt U mij naar Uw plan.

 

U roept mij zacht in Uw nabijheid; daar vind ik kracht,

Uw geest omgeeft mij.

Leer mij, o Heer, hoe is steeds meer leef als U.

 

U riep mij om voor U te leven, aan U alleen wil ik mij geven.

Trek mij o Heer, dichter naar U toe.

 

U roept mij zacht in Uw nabijheid; daar vind ik kracht,

Uw geest omgeeft mij.

Leer mij, o Heer, hoe is steeds meer leef als U.

 

U riep mij om voor U te leven, aan U alleen wil ik mij geven.

Trek mij o Heer, dichter naar U toe.

 

Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

***

YouTube-video Alpha-cursus 2012

opwekking 598 – Uw sterke hand 

The Potter’s hand is van Darlene Zschech. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart.

 ***

Jezus, alles geef ik U

Om jezelf weer toe te wijden:

 Jezus, alles geef ik U 
wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. 

Al mijn hoop,  mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand,  vertrouw ze aan U toe.  

Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn.  

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.

YouTube-video Alpha-cursus 2012 – opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U

 YouTube-video – opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U.

Tekst en muziek Robin Mark en Jennifer Atkinson. Ned. vert. Elly Zuiderveld-Nieman

***

Al wat ik ben, leg ik in Uw hand

Voor proclamatie en toewijding is Opwekking 697 een toepasselijk lied. Je kunt de inhoud hieronder lezen en het lied beluisteren:

Al wat ik ben, leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn vertroost U mij.
En ik vertrouw op wat U belooft,
uw woord staat vast voor eeuwig.

Ik aanbid U, ik aanbid u, Heer.
Ik vertrouw U, ik vertrouw op U.

***

Hieronder kun je aanklikken op de link:

YouTube-video Opw 697 Jezus ik geloof in U

Het lied van Reuben Morgan is vertaald door Harold ten Cate.

***

Afsluitend lied en proclamatie

Wil je met het volgende lied samen met ons Jezus (weer) belijden als jouw Heer?

Belijdenis – U bent de God Die roept

U bent de God Die roept, mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft; het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer; dan kniel ik voor U neer.

***

Ik heb jou gekozen, opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer.

***

Mijn Jezus, geef mij kracht, als ik uw hulp verwacht;
voltooi in mij uw werk en maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd,
houd ik gelovig stand; Heer, neem me bij de hand.

***

Blijf in mijn liefde, alle dagen; in liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen, vraag het in mijn Naam.

***

Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer.

Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer.
Belijden onze Heer, Jezus onze Heer, Jezus, amen.

 YouTube – Sela U bent de God, Die roept

(De tekst van het lied van Sela is van Hans Maat.)