Geestelijke opwekking

 Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

De boeken ‘Ontwaakt!’ en ‘Opwekking tot reformatie’, met een voorwoord van ds. W. van Vlastuin en de inhoudsopgaven     

                     BOEK: ONTWAAKT! 

Jan A. Baaijens, op www.pastoralehulpverleningjongeren.nl   

Uitgeverij P. Boekhout, Scherpenisse 1997

     

Een vervolg op het boek Ontwaakt! is het boek:     

Jan A. Baaijens, Opwekking tot reformatie, op www.pastoralehulpverleningjongeren.nl

 OPWEKKING TOT REFORMATIE

 

 

 Opwekking tot reformatie, uitgeverij Groen, Heerenveen 1999

__________________________________________________

Woord vooraf door ds. W. van Vlastuin

in het door P. Boekhout uitgegeven boek Ontwaakt!:

Het voor u liggende boek heeft mij geraakt. Tijdens het lezen kwam de vraag indringend naar mij toe of ik wel een levend christen ben. Wat gaat er van mij uit? Is er bewogenheid en zelfverloochening in mijn leven? Probeer ik toch niet op heel slinkse wijze mijn eigen leven te handhaven? Leef ik niet te karig uit de volheid van Gods genade? Het lezen verootmoedigde mij, maar gaf tegelijk ook een nieuw verlangen om mijn leven in de dienst van de Heere te besteden.

Om deze reden beveel ik dit boek bij u aan. De auteur stelt onthutsende vragen, maar geeft ook bemoedigende opwekkingen. Hij schrijft pijnlijk ontdekkend over de kwalen in de kerk en het persoonlijk christenleven. Hij geeft ook hoog op van de rijkdom van Gods genade. We proeven in de schrijftrant profetische bezieling en priesterlijke bewogenheid. Er spreekt een diep verlangen uit naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk, zowel in de breedte als in de diepte. Eenzijdigheden zijn daarbij niet te voorkomen. Als u de profeten uit het Oude testament leest, treft u geen evenwichtige theologische verhandelingen aan, maar scherpe pijlen die doel moeten treffen. Zo is ook dit geschrift gericht op bepaalde misstanden in de (rechterflank van de) gereformeerde gezindte. Zonder af te doen van het almachtige en onweerstaanbare werk van Gods Geest in het geestelijk leven, signaleert de schrijver verontrustende lijdelijkheid, gepaard gaande met verschrikkelijke wereldgelijkvormigheid. Dat is de spits van dit werk. Ontvang en overweeg het als zodanig. Dit kan alleen biddend voor Gods aangezicht.

Van de Heere is veel verwachting. We lezen in Zijn Woord over een vallei vol dorre doodsbeenderen. Nog minder dan een kerkhof. Wat is het dwaas om hier te gaan spreken. De Heere roept Ezechiel hiertoe. En ziedaar! De beenderen komen niet alleeen tot elkaar, er ontstaan niet slechts dode lichamen, maar de Heere geeft Zijn Geest in het binnenste van hen. De gloed van Pinksteren doorstraalt het leven. Zo wordt het persoonlijk leven, de plaatselijke gemeente en de landelijke kerk een stad op een berg. Zou dat niet ons verlangen mogen en moeten zijn? De Heere is machtig om meer dan overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken!

Opheusden, december 1996  

Introductie

In dit boek wordt de geestelijke, godsdienstige toestand binnen de reformato­rische gezindte beschreven.

We komen hierin de volgende reformatorischen tegen:

–       de onbekeerden, die in ongeloof slapen

–       de ingezonken gelovigen

–       zij die wakker, actief en waakzaam zijn

In de Bijbel wordt ons voorgehouden hoe de gelovigen behoren te leven en welke goede geestelijke vruchten ze moeten dragen, tot eer van God en tot nut van de naaste. Men wordt in dit boek op een dringende wijze aange­spoord om veel blijvende vrucht te dragen. Belemmerende faktoren worden aangetoond en bijbelse middelen tot opwekking, herstel en geestelijke groei worden voorgesteld.

INHOUDSOPGAVE                                                 

INLEIDING

GOEDE VRUCHTEN VOORTBRENGEN

TWEE VRUCHTBOMEN

EEN ONNUTTE VRUCHTBOOM

HOGE BOMEN

NAAR DE NORM VAN GODS WOORD

REFORMATORISCHE CHRISTENEN

ER IS HOOP

EEN INDELING VAN REFORMATORISCHE CHRISTENEN

VERSCHILLENDE REFORMATORISCHE CHRISTENEN:

1. DE ONBEKEERDEN, DIE IN ONGELOOF SLAPEN

2. DE INGEZONKEN GELOVIGEN

3. WAKKERE GELOVIGEN

DRAGEN WE VEEL VRUCHT?!

WELKE VRUCHTEN?

 WAAROM DOEN WE HET?

UIT LIEFDE EN GELOOF?

ZO NIET? DAN ZONDE!

EEN BEPERKT GEZICHTSVELD BIJ SLAPENDE MENSEN

WORD HERVORMD IN JE DENKEN!

HET NADEEL VAN DE TWIJFEL

VAN HET GROOTSTE BELANG

ONZE VERANTWOORDELIJKE POSITIE

WEIGEREN OF GEHOORZAMEN?!

DE WAARHEID MAAKT VRIJ

ONZE REFORMATORISCHE ARMOEDE

WIJ, REFORMATORISCHE ZONDAREN

MIDDELEN TOT HERSTELOPWEKKING 

GENADEMIDDELEN

MIDDELEN EN DOEL

STREEF NAAR HET GOEDE DOEL

GEBRUIK DE JUISTE MIDDELEN

GEBRUIK DE MIDDELEN TOT EEN BEPAALD DOEL

WEIGER NIET!

OPWEKKENDE MIDDELEN VOOR ONBEKEERDE CHRISTENEN

HET MIDDEL VAN DE VERKONDIGING

GEEF DUIDELIJKE RICHTLIJNEN

EEN KRACHTIG GETUIGENIS

MENSELIJKE REDENERINGEN

DE NOOD DRINGT!

WIJS HEN DUIDELIJK DE WEG

GODS REDDINGSPLAN VOORHOUDEN

CHRISTUS VERKONDIGEN!

DE WEG NAAR HET KONINKRIJK DER HEMELEN

DE SCHAT IN DE AKKER

EEN EIGENWIJZE LERAAR

EEN EENZIJDIGE PREDIKING

OVERSTROMINGSGEVAAR!

EEN EVENWICHTIGE VERKONDIGING

DE UITVERKIEZING

WAAR BEHOORT HET KABINET TE STAAN?

HOE “RUIM” IS DE NODIGING?

EEN VN-HOSPITAAL IN BOSNIë

VERBORGEN EN GEOPENBAARDE DINGEN

WAT DE HEERE BEHAAGT

DE HAVENMEESTER EN DE ROEKELOZE ZWEMMERS

LAAT JE REDDEN!

WEIGEREN OF AANVAARDEN

DOOR GENADE ALLEEN!

GENODIGD TOT HET GROTE AVONDMAAL

ALS ZE NIET OP JOUW FEEST KOMEN

HOE WORDT ER GENODIGD?

NIET AFWACHTEN, MAAR KOMEN!

EEN RUIM, ONVOORWAARDELIJK AANBOD VAN GENADE

INVLOEDEN VAN “THE MARROW-MEN”

RUIM ZAAIEN… OOK OP ONVRUCHTBARE PLAATSEN

HET NET RUIM UITWERPEN

BIJBELSE CONDITIES

O ALLE GIJ DORSTIGEN

ALLEN DIE VERMOEID EN BELAST ZIJT

BLIJDSCHAP IS GEZOND

EEN MARKTKOOPMAN MET NIEUWE VRUCHTEN

HEB JE GENEZING NODIG?

SLAPERIGE REFORMATORISCHE CHRISTE­NEN

SLAPERIG OF WAKKER?

DE ONDERGRONDSE KERK

WAT WAKKERE GELOOFSGETUIGEN HEBBEN ERVAREN

GELOVIGEN MOETEN GETUIGEN (ZIJN)!

DE EERSTE CHRISTENEN

EN WIJ?

EEN GETUIGENIS VAN DS.WURMBRAND

ZIJN WE ZIELENWINNERS VOOR CHRISTUS?

ZIJN WE NUTTIGE GETUIGEN?

WEES WAAKZAAM!

DOE HET SAMEN

LAAT UW LICHT SCHIJNEN 

VERKONDIGT HET EVANGELIE!

HET AMBT VAN ALLE GELOVIGEN

EEN OVERVLOEIENDE BRON

VERKONDIGING IN GEZIN EN OMGEVING

OPWEKKENDE WOORDEN VAN AUGUSTINUS

VOORAL OOK IN EIGEN GEZIN

EEN EVANGELISERENDE GEMEENTE

ONZE DANKBARE PLICHT 

VRUCHTEN IN DE WIJNGAARD

EEN ONVRUCHTBARE GEMEENTE

EEN VRUCHTBARE GEMEENTE

EEN LES VOOR ONS

WILHELMUS à BRAKEL OVER “LIEFDELOOSHEID”

BRENGT DAN VRUCHTEN VOORT! 

ONDERLINGE LIEFDE

LEDEN VAN ééN LICHAAM

DE EERSTE CHRISTENEN

LIEFDEMAALTIJDEN

ONDERLINGE BIJEENKOMSTEN

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VAN THOMAS BOSTON

GEZAMENLIJK GEBED VOOR OPWEKKING

HET VERENIGINGSLEVEN

ZOEKT ELKAAR OP!

OOK ONZE JONGEREN 

AFBREKENDE KRITIEK

“DE LIEFDE VAN VELEN ZAL VERKOUDEN”

VERDEELDHEID OF EENSGEZINDHEID?

KWAADSPREKERIJ

KRITIEK OP DE PREDIKING

SPURGEON EN DE “KRITISCHE” DIAKEN

OORDEELT NIET!

DE SLEUTELEN VAN HET KONINKRIJK

WILHELMUS à BRAKEL OVER HET (VER)OORDELEN

KEN JEZELF!

OOTMOED

EEN ONVRUCHTBAAR WERK

NIET TE VEEL EN NIET TE WEINIG 

DE OPWEKKING 

WAKKERE CHRISTENEN 

STREVEN NAAR EEN IDEAALBEELD

VOORWAARTS, CHRISTENSTRIJDERS!

EEN BRON VAN LEVEND WATER

REINIGING

DE WARE WIJNSTOK EN DE RANKEN

IN DE SMELTKROES

WORDT VERVULD!

GROEI NAAR DE VOLWASSENHEID

GROEIEN IN GENADE EN KENNIS

OM VRUCHTEN VOORT TE BRENGEN

GELOOF EN LIEFDE

SCHULDBELIJDENIS

VEROOTMOEDIGING

NEDERIGHEID 

KENMERKEN VAN WAKKERE CHRISTENEN 

BLIJFT WAKKER EN WAAKZAAM!

BLIJFT IN CHRISTUS!

WAAROM DEZE DRINGENDE OPROEP?

EN DAT ALLES TOT GODS EER!

 

 

Het boek

Opwekking tot reformatie

Introductie

De reformatorische kerken moeten zich altijd blijven reforme­ren. Dit boek roept hiertoe op. Vanuit de beginselen van de (Nade­re) Reformatie wordt verder gezocht naar een aansluiting met onze postmoderne tijd. Het is een posi­tief vervolg op het boek “Ontwaakt!”. Het “naar-binnen-gekeerde christendom” moet naar-buiten-toe vruchten gaan dragen! Door middel van opwekkende voor­beelden uit de kerkge­schie­denis wordt ons ter navolging een getuigend ge­loofsle­ven voorge­houden. Dit boek laat zien hoe kloven kunnen worden overbrugd door “een oorlog van liefde”. 

In de “historische vonken” komen we een wonderlijke ontwik­ke­ling vanuit het Duitse piëtisme tegen, waaruit opwek­kin­gen zijn voortgeko­men tot in Engeland en Rus­land.  

Laten we in biddend opzien tot de Heere zoeken naar een nieuw reveil… Bij Hem is de Levensbron. Hij laat de stromen van zegen neerdalen!

 Inhoudsopgave

  1.  EEN OPROEP TOT EEN

    NIEUWE REFOR­MA­TIE!

 1.1    Inleiding en doelstelling         

1.1.1  Voortgaan op de oude paden…

1.1.2  Een nieuwe uitdaging

1.1.3  Overbrug de kloof!

1.1.4  Door een oorlog van liefde

1.1.5  Onze roe­ping!

1.1.6  Onze hoop op God stellen!

 1.2    Een voortgaande reformatie is nodig

1.2.1  Welke geestelijke ervaringen?

1.2.2  Waarom niet blijvend gerefor­meerd?

1.2.3  De gemiste aansluiting

1.3    Belemmeringen voor een nieuwe reformatie

1.3.1  Het ongelovig verwerpen

1.3.2  Specifieke belemmeringen

1.3.3  Reiniging door genademiddelen 

1.3.4  Theorie of praktijk?

1.3.5  Twijfel of zeker­heid?

1.3.6  Bij de roomsen en protestanten

1.4   Historische vonken 1

1.4.1  De piëtistische hervorming                

1.4.2  Ds. Spener

1.4.3  De piëtistische gezel­schappen

1.4.4  Ds. Francke

1.4.5  Een vernieuwende stroming

2.  DE KRACHT OM TE OVERWINNEN

2.1    Een hemelse krachtbron is nodig 

2.1.1  De wereld in de kerk

2.1.2  Welke krachtbron?

2.2    Ikabod

2.2.1  Ikabod-tijden

2.3    Wat moet er gebeuren?                              

2.3.1  Als schapen achter de goede Herder aan

2.3.2  Gehoorzamen

2.3.3  Verliezen van eigen leven

2.3.4  Gods eer zoeken

2.3.5  Geestelijk vrucht dragen

2.3.6  Reiniging

2.3.7  Toewijding

2.4   Historische vonken 2

2.4.1  Graaf Von Zinzendorf (1700-1760)

2.4.2  De school der verbrijzeling

2.4.3  Verdere ontwikkelingen

2.4.4  Door genade alleen!

2.4.5  De weg naar een getuigend leven…                    

2.4.6  Bedelaar en overwinnaar                        

2.5    Nieuwe wijn en oude wijn                              

3.  CHRISTUS NAVOLGEN…  

3.1    Door in Christus te blijven

3.1.1  In het kruisdragen

3.1.2  In opoffe­ring

3.1.3  In daden

3.1.4  In de levenswandel

3.1.5  In het getui­gen

3.2   Historische vonken 3

3.2.1  De Moravische Broeders                

3.2.2  Het verborgen zaad

3.2.3  Christiaan David en het toevluchtsoord

3.3    Een strijdende zendingskerk                            

3.4   Historische vonken 4

3.4.1  Strijd en overwinning in Herrnhut                

4.  EFFECTIEVE MIDDELEN                      

4.1    De verkondiging

4.1.1  Radicale confrontatie

4.1.2  De opwekkingsrede van Calvijn

4.1.3  Zoeken naar aanslui­ting

4.1.4  Tijdens opwekkingen

4.1.5  Op welk spoor zetten we onze jonge­ren?!

4.1.6  Maak het zicht­baar!

4.1.7  Als een bron van levend water

4.1.8  Let op de uitstraling!

4.1.9  Een goede evange­list

4.2    Opzoekende liefde

4.2.1  Het koninkrijk van God is nabij gekomen

4.2.2  Het bekennen van de bezoeking

4.2.3  Christus en Zacheüs

4.2.4  Christus en de Sama­ri­taanse vrouw

4.2.5  Het niet bekennen van de bezoeking

4.2.6  Christus als een “open­baar persoon”

4.3   Historische vonken 5

4.3.1  Het begin van de methodistische hervorming

4.3.2  De “holy club”

4.3.3  De Moravische Broeders en John Wesley

4.4    Persoonlijke opwekking

4.4.1  De kracht van de Heilige Geest

4.4.2  Opwekkende geestelijke ervaringen

4.4.3  Andrew Murray

4.5    Gaan op de beloften    

4.5.1  Het zeil ophouden

4.5.2  Grachten graven

4.5.3  Lege vaten gereedzetten

4.5.4  Genademiddelen gebruiken!

5.  STROMEN VAN ZEGEN                         

5.1   Historische vonken 6

5.1.1  Opwekking in Engeland

5.1.2  Tijden van opwekking 

5.2    Zo spoedig mogelijk naar Christus!  

5.3    Het werk van de Heilige Geest             

5.4    Stromen voor droge gebie­den

5.4.1  Een rijke zegen voor Rusland

5.4.2  Stundisten

5.4.3  Gods leiding

5.4.4  Evangeliserend zingen

5.4.5  Iedere baptist een zendeling

5.5   Historische vonken 7

5.5.1  Evangelisatie en opwekking in Rusland

5.5.2  De opwekking in Wald­heim

5.5.3  Reizende evangelisten

5.5.4  Groeien in de verdrukking

5.5.5  Vindingrijke evangelisten

5.6    Een voorbeeld om na te volgen…                     

5.7    De christelijke loopbaan                             

Bronvermelding en literatuur