Kom tot het Licht van Kerst, zoals de wijzen uit het Oosten

De geschiedenis van de wijzen uit het Oosten lees je in Mattheüs 1:1-12. De verzen volgen tussen de afbeeldingen, die je voor een PowerPoint kunt gebruiken.

Wijze mensen zoeken Jezus

Je bent wijs als Je Jezus zoekt, ook als je uit het Westen komt.

Een wijs man bouwt zijn huis op de rots. Jezus leert ons in Matth. 7:24: ‘Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.’ Als je de woorden van Jezus hoort en ze doet, dan bouw je jouw levenshuis op de veilige rots. Wijze mensen zoeken Jezus, gehoorzamen en volgen Hem. Jij ook?

De geschiedenis wordt als volgt verhaald vanaf Matth. 2:1: ‘Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, 2 en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Volg je ook het Licht?

De wijzen volgden het licht van de ster en kwamen zodoende bij het Kind Jezus terecht. Ben je ook op zoek naar de Koning van de Joden? Hij is het Licht der wereld.

Jezus spreekt tot ons in Joh.12:46: ‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.’
Kom tot Zijn licht en de duisternis in je zal wijken.

Als niemand jouw diepste problemen ziet en je duisternis begrijpt, kom dan tot het licht van Jezus… en je bent bij Hem in beeld.

De geschiedenis in Matth. 2 gaat verder vanaf vers 3: ‘Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. 4 En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. 5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: 6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.’

Het Licht schijnt in een duistere wereld

Het Licht kwam in de duisternis van Bethlehem, verborgen in Maria. Omdat er in de wereld geen  plaats is voor het licht, heeft het Licht voor Zichzelf een plaats gemaakt.

Jezus werd geboren op een vuile, duistere en verachte plaats. Zo kan ook je hart een geschikte plaats zijn om Jezus te ontvangen.
Heb je Zijn licht en een nieuw leven nodig?

Maria heeft Jezus ontvangen in haar hart en lichaam. Het zong in haar, in Luk. 1:46:
‘Mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker.’
Wil je met haar het licht van Jezus uitstralen?

Je leest in verder in Matth. 2:7-8 hoe de duisternis het Licht wilde ombrengen tot list en schijnheilig bedrog. Er wordt aangegeven: ‘Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was; 8 en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden.’

De wijzen gaan tot Jezus om Hem te aanbidden

De wijzen waren Oosterse geleerden, die zich met magie en astrologie bezighielen. Ze zagen de ster van de geboren Koning van de Joden bij hen in het Oosten. Ben je ook zo wijs dat je jezelf laat verlichten door de waarheid van het Woord van God?

Over Jezus wordt verkondigd in Joh. 1:9: ‘Dit was het waarachtige Licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.’ Als je het licht van Zijn Evangelie toelaat in je hart en Jezus aanneemt, ben je uit God geboren en ontvang je eeuwig, zalig leven. Je leest erover in Joh. 1:12: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.’

Bileam, een waarzegger uit Syrië, uit het bergland van het Oosten, heeft eeuwen eerder geprofeteerd, in Numeri 24:17: ‘Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen.’ De wijzen kenden deze openbaring van God. Bileam is ook bekend vanuit een geschrift dat is ontdekt in 1967.

Vanaf Matth. 2:9 gaat het verder over de wijzen: ‘En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. 10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

Vers 11 verhaalt ons de geweldige ontmoeting: ‘En toen zij in het huis kwamen, vonden ( zagen) zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.’ Wil je Jezus ook als jouw Koning aanbidden, dienen en eren?

God heeft in Zijn voorzienigheid de wijzen, Maria, Jozef en het kind Jezus gespaard, zoals je leest in vers 12 En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.’

Door het Evangelie en de Geest van God worden wij verlicht. En als je in liefde en geloof op Jezus ziet, komt het Licht je tegemoet vanuit het Woord.

Ben je al verlicht? Leeft Jezus door Zijn Geest in je hart?

Ga je gelovig mee op weg?

Volg je de wijzen en allen die de eeuwen door Koning Jezus hebben gezocht en gevonden? Het wordt mooi vertolkt in het lied ‘Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem.’ Het volgt hieronder in de uitvoering van Nederland Zingt, 14 december 2017.

YouTube-video Nederland Zingt:

Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem

We zingen in Opwekking 595: ‘Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; Nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
Bij U wil ik zijn elk moment.’ Het Engelstalige lied is van Tim Hughes. De Nederlandse vertaling is van Peter van Essen. Zie de tekst hieronder:

Verlang je met de wijzen uit het Oosten: ‘Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden.’

Zing het mee met Opwekking 595: ‘Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, Bent als een kind naar de wereld gekomen, Legde Uw heerlijkheid af. Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden.’

Wanneer gaat de morgenster voor je op?

In de profetie van Mal. 4:2 spreekt God: ‘Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn.’

2 Petrus 1:19 geeft aan: ‘En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.’

Kom in het licht van Jezus en prijs Hem voor Zijn liefde