Liederen Geestelijk herstel 2b

Dit is de tweede serie liederen die zijn geschikt om te gebruiken voor geestelijk herstel. De liederen zijn laagdrempelig en spreken al snel aan, ook bij deelnemers die nog niet gelovig zijn. Ze zullen zichzelf herkennen in tekstgedeelten, die zijn opgenomen in de afbeeldingen.

Lied 41

Opwekking 702 gaat over Jesaja 40:28-31. Het zijn bemoedigende woorden voor die door Jezus worden uitgenodigd in Mattheüs 11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

In Jesaja 40:28-31 worden ons de volgende woorden van de Allerhoogste doorgegeven:

‘Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen;

maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Het oorspronkelijke lied ‘Everlasting God’ is gemaakt door Brenton Brown en Ken Riley. Het is vertaald door Harold ten Cate. De tekst volgt hieronder. Het is via de link te beluisteren.

Er is kracht voor wie hopen op

de Heer; wij hopen op de Heer,

ja, wij hopen op de Heer.

Nieuwe kracht als wij hopen op

de Heer; wij hopen op de Heer.

ja, wij hopen op de Heer.

De God die troont voor eeuwig;

de hoop die onze redding is.

U bent de God die eeuwig leeft.

De God die eeuwig leeft.

U raakt niet moe of uitgeput,

Heer. U bent de zwakke tot

een schild. U sterkt en troost

wie lijdt. U tilt ons met

arendsvleugels.

YouTube-video Opwekking 702 De God die eeuwig leeft

***

Lied 42

Heb je de goede Herder nodig? In Psalm 23 lezen we erover. In Johannes 10 zegt Jezus dat Hij de goede Herder is. Laat het tot je komen door het mooie lied van Trinity. Weet je het al: ‘U bent de Herder, Die mij leidt.’ Hieronder volgt het lied:

Over mijn dromen waakt mijn Heer.
Veilig ben ik in Zijn hand.
En als ik op weg de moed verlies,
tilt Hij mij op en draagt mij liefdevol.

U bent de Herder, die mij leidt.
Hongerig naar gerechtigheid
ren ik naar U toe, mijn Heer.

In Christus’ liefde leef ik nu;
vrij door Jezus’ lijden aan het kruis.
Zijn levensadem vult mij elke dag
om van Hem te vertellen overal.

***

Lied 43

Als het licht en de liefde van God tot mij komen, dan is er in mijn hart verwondering, nederigheid en dankbaarheid. Dan wordt God pas echt belangrijk in mijn leven. Dan wil ik God en Jezus vurig liefhebben, eren en aanbidden.

Je ziet het in de woorden van opwekking 418 vertaald door Mireille Schaart (Tekst en muziek: Wayne & Cathy Perrin: ‘When I look into Your holiness’.) De tekst volgt hieronder:

Als ik opzie naar Uw heiligheid, 
mij verbaas over Uw lieflijkheid,
dan vervagen de dingen rondom mij 
door Uw helder licht.

Als ik vreugde vind heel dicht bij Uw hart,
als Uw liefde mijn wil heeft omvat,
dan vervagen de dingen rondom mij door Uw helder licht.

Heer ik aanbid U (2x)
U schiep mij om U te aanbidden, Heer.
Heer, ik aanbid U (2x)
Ik leef nu om U te aanbidden, Heer

 Lied 44

De liefde en genade van God in het geven van Zijn Zoon voor onze zonden is onbegrijpelijk groot. Dit dieptepunt van lijden is het hoogtepunt in de wereldgeschiedenis als het gaat om de genade en verzoening van God naar de mens. Dit loopt uit op een eeuwige verwondering en aanbidding. Voor alle gelovigen is de genade van God genoeg.

Heb je deze genade al ervaren? Is deze genade voor jou ook al genoeg?

Zie het in het bekende lied 614 uit opwekking. De tekst en muziek is van Marcel Zimmer. Je kunt het na de liedtekst beluisteren via de links naar YouTube uit opwekking of naar mooie samenzang met instrumenten en een kinderkoor.

 Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
‘Kruisigt Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: ‘Het is volbracht’. 

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

(Refrein)

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.

*** 

Opwekking 614 mooie afbeeldingen en tekst

Lied 45

Kun je het volgende lied met heel je hart meezingen? Je kunt het vinden in Opwekking 639.

Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer,
laat mij zeggen dat ik van U hou.
Heer, laat mij zijn in de schaduw 
van uw schoonheid,
laat mij zien uw grote trouw.
Heel de aarde beeft 
als uw woord weerklinkt,
en de hemel die schudt door uw kracht.
Maar ‘k heb U lief 
met heel mijn hart, Heer, 
o mijn Redder, mijn God en Vriend.

Heer, laat mij horen hoe U fluistert,
als U zachtjes tot mij spreekt.
En toon mij dan uw macht en uw luister
tot ik voel het vuur van uw Geest.
Laat U vinden in de droogte,
maak dit stof tot heilige grond.
En hier ben ik, 
ik geef mij volledig
aan U, mijn God en Vriend.

Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer,
alles in mij roept uit naar U.
En ik verlang U dieper te kennen.
Ik vond vergeving dicht bij U.
Uw genade is zo oneindig groot,
U noemt mij een kind van God.
Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer,
o mijn Redder, mijn God en Vriend.

Uw genade is zo oneindig groot,
U noemt mij een kind van God.
Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer,
o mijn Redder, mijn God en Vriend.

Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer,
o mijn Redder, mijn God en Vriend.

Tekst & muziek: Geoff Bullock.
Ned. tekst: Mireille Schaart.

Lied 46

Hoe kom je tot je doel? Als je in geloof komt tot je Schepper.

Hoe komt je hart tot rust? Als je oprecht komt tot de Herder van je ziel.

Lees en leer het in opwekking 641:

U heeft mij voor Uzelf gemaakt,
en mijn hart is onrustig
tot het rust vindt bij U.
(2x)

Herder van mijn ziel,
die het duister verlicht.
Ik zoek uw aangezicht
tot ik rust vind bij U.
Hoe ik mij ook voel,
U alleen bent mijn doel.
Ik zoek uw aangezicht
tot ik rust vind bij U.

Refrein:
U heeft mij voor Uzelf gemaakt,
en mijn hart is onrustig
tot het rust vindt bij U. 
(2x)

Leid mij door de nacht,
Heer, uw woord geeft mij kracht.
Ik zoek uw aangezicht
tot ik rust vind bij U.
Dan zal ik U zien,
Jezus, Heer die ik dien.
En zie uw aangezicht
waar ik rust vind bij U.

(Refrein)

Herder van mijn ziel,
die het duister verlicht.
Ik zoek uw aangezicht
tot ik rust vind bij U.
Hoe ik mij ook voel,
U alleen bent mijn doel.
Ik zoek uw aangezicht
tot ik rust vind bij U.

Leid mij door de nacht,
Heer, uw woord geeft mij kracht.
Ik zoek uw aangezicht
tot ik rust vind bij U.
Dan zal ik U zien,
Jezus, Heer die ik dien.
En zie uw aangezicht 
waar ik rust vind bij U.

En zie uw aangezicht 
waar ik rust vind bij U.

Tekst & muziek: Peter van Essen.

 Lied 47

God komt in Zijn Woord met Zijn uitnodigende liefde tot ons. Het is Zijn genade dat Hij dorstige en onrustige mensen tot de wateren van Zijn heil roept.

Door Zijn Woord en Geest raakt Hij ook ons hart in liefde aan, zodat wij Hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. Ook hierin is Hij de eerste.

Door Jezus is Hij onze Redder. Jezus is de Zaligmaker en grote Vriend van zondaren. Hij roept ons tot geloof en raakt ons aan. Zie en hoor dat in opwekking 562:

U noemde mij bij mijn naam,
Uw liefde raakte mij aan;
Nu ben ik vrij
en in uw hand geborgen. 
Door uw genade gekocht, 
vond ik de rust die ik zocht; 
heel dicht bij U 
ben ik niet bang voor morgen 

Refrein:
Jezus, mijn redder,
U bent voor altijd mijn vriend
En door Uw liefde leer ik nu
Om te leven met U

En door Uw liefde leer ik nu
Om te leven met U 

U bent mijn schild en mijn kracht,
een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een held 
die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn
maakt dat ik bij U wil zijn;
bij heel dicht bij U,
want U bent zo bijzonder.

(Refrein)

Tekst en muziek: Peter van Essen.)

Lied 48

Luister naar het aangrijpende lied van Sela over het lijden en sterven van Jezus. (Je kunt het vinden in Opwekking 706.) Zie er in wat dit betekent voor ons als we door genade in Hem mogen geloven.

We hebben Jezus als Zaligmaker, Heler en Trooster nodig.

Kom daarom tot Hem met al je gebrek en nood.

Lees en beluister het lied via de link (waarin het in een samenkomst door Sela wordt gezongen):

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt.

Lied 49

Opwekking 714

Uw liefde laat nooit los 

Al laat de zon zich niet meer zien
Aan ‘t einde van de nacht
Al word mijn lichaam niet voorzien
Van levenslust en kracht
Al ga ik door mijn zwaarste strijd
Dan nog zing ik Uw lof
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

Al kom ik in gevangenschap
Omdat ‘k in U geloof
Al neemt men mij het leven af
En word mijn licht gedoofd
Al word ik dag aan dag verleid
U bent en blijft mijn God
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

Al is de dag gevuld met pijn
En brengt de nacht geen rust
Al is aan ‘t einde van de lijn
Mijn heilig vuur geblust
Mijn God ik ben U toegewijd
U bent mijn kracht mijn rots
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

U laat mij nooit meer los

Tekst en muziek: Matthijn Buwalda

Lied 50

Lied 51

Lied 52

Lied 53

Lied 54

Lied 55

Lied 57

Lied 58

Welkom in het inloophuis

Je bent welkom in het inloophuis, zoals in een andere kerk of gebouw waar men God wil dienen. In het inloophuis in Vlissingen wordt de Sta op cursus Geestelijk herstel gegeven. Daarbij worden we geestelijk ook gevoed vanuit het Woord van God. Je bent hier van harte welkom. Je wordt er met open armen ontvangen. Daarom past het volgende lied er goed bij:

Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Tekst: Antonie Fountain, Lee Ann Vermeulen

Lied 59

Lied 60

Lied 61

 Lied 62 

Lied 63

Lied 64

Lied 65

Lied 66 

Lied 67 

Lied 68 

Lied 69 

Lied 70

Lied 71a 

YouTube-video Heer U bent mijn leven + tekst

Lied 71b

YouTube-video heer u bent mijn leven de grond waarop ik sta + subs

Lied 71c

Kun je de volgende geloofsbelijdenis meezingen? Is Jezus door de genade van God en het geloof al je leven geworden. Leef je uit Hem, uit Zijn waarheid en uit Zijn kracht? Het lied wordt gezongen op een Jijdaar samenkomst in Goes. Wat een geweldig getuigenis uit de mond van zoveel reformatorische jongeren! Hier volgt de tekst:

Heer, U bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
U woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
***
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuwige Zoon van God, Die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons.
Een met God de Vader en verenigt met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
***
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd;
en in uw vergeving leef ik nu.
***
Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Ned. Tekst: St. Immanuël, Youth for Christ 62

Hier kun je aanklikken op het lied dat wordt gespeeld en gezongen

in De Levensbron kerk in Goes op een Jijdaar avond in februari 2017:

 ***

Lied 72

Sommige liederen kunnen al eerder voorkomen bij verzamelde liederen 1

Lied 73a 

Lied 74

Lied 75 

Lied 76

Lied 77

Nederland zingt-dag. Met afbeelding kruis en ‘zandtekenaar’ die het uitbeeldt. Kees Kraaijenoord zingt, Arie van der Veer bidt. Opwekking 315. Heer, Uw bloed dat reinigt mij.

YouTube-video Nederland Zingt-dag 2014: Heer, Uw bloed dat reinigt mij

Lied 78

Lied 79

Lied 80

Lied 81

Lied 82

Lied 83

Lied 84

Lied 85

Lied 86

Lied 87

Lied 88

Lied 89

Lied 90

Lied 91

Lied 92

Lied 93

Lied 94

Lied 95

Wanneer vult Uw licht de hele lucht?

Je kunt geestelijk in duisternis en gebrek leven. Je leeft dan als het ware in een land van de schaduwen van de dood. Je wegkwijnende leven is dan vervuld met angstige vragen. Je peinst maar steeds: ‘Waarom, waarom ik toch? Waarom moet mij dat steeds weer overkomen?’ Je smacht naar vervulling van je geestelijke dorst en honger. Verlangen blijf je uitzien, met de herhaaldelijk vraag: ‘Wanneer, wanneer, wanneer…’

Het wordt vertolkt in Opwekking 716, het oorspronkelijke lied ‘How long’ van Stuart Townend. Het is gemaakt vanuit woorden uit Jesaja 35. De tekst en het lied volgen hieronder:

Heer, wij kwamen voor U juichen,
vroegen regen uit uw hand,
kwamen om uw medelijden
en om vrede voor ons land.

In het licht van uw genade
ziet U ons hier voor U staan:
onze honger wordt steeds groter,
dus wij kloppen bij U aan.

refrein:

Wanneer – zegent U het droge land?
Wanneer – zien wij alles in uw hand?
Wanneer – krijgt uw naam de ereplaats?
Wanneer – wordt ons huilen dan een blij gezang?

Heer, uw hart moet zijn gebroken
want het onrecht gaat maar door.
U blijft wachten met het oordeel
want uw vredesplan gaat voor.

En het land is nog steeds donker,
wij zijn doof en wij zijn blind.
Niemand komt het leven redden
van het ongehoorde kind.

Maar ik weet dat ooit die dag komt:
zelfs de dove hoort uw stem,
en de blinde ziet zijn Redder
en de lamme danst voor Hem.

Als de weduwe een man vindt,
en voor altijd liefde krijgt,
vindt het weeskind weer een Vader,
die voor altijd bij haar blijft.

refrein 2:

Wanneer – vult uw licht de hele lucht?
Wanneer – komt U schitterend terug?
Wanneer – waait uw liefde door ons heen?
Wanneer – zingt de hele wereld (met ons) mee?

Lied 96

YouTube-video Sela | Wij volgen U Heer (CD/DVD Live in Groningen)

WIJ VOLGEN U HEER

De Heer op wie mijn hart vertrouwt,

bent U die zoveel van mij houdt.

Ik ben verwonderd, sprakeloos,

dat U mij kent, dat U mij koos.

Uw kostbaar bloed verloste mij;

eens was ik slaaf, nu ben ik vrij.

O, ik was blind tot U liet zien:

het is genade, onverdiend!

Wij volgen U Heer, overal,

waarheen U ons ook brengen zal.

Dwars door beproeving, door de strijd,

bouwt U het hemels koninkrijk.

Ons hele leven, hier en nu,

blijft U in ons, en wij in U.

O Jezus in uw grote kracht,

wordt alles wat U wilt, volbracht!

 

Wij gaan op weg met goede moed,

vol van uw Geest die ons behoedt.

De vreugde die nog voor ons ligt,

houdt heel ons hart op U gericht.

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

 

Lied 97

Lied 98

Laten we voor elkaar en de eenzame mensen bidden. We komen er soms zelf niet meer uit. We kunnen emotioneel beschadigd zijn, en blijven dan maar met pijnlijke herinneringen rondlopen.

Ze worden opgeroepen om hun hoop niet te laten varen, maar aan boord  te komen. Daar is ook een plekje voor jouw om te schuilen en te herstellen van je innerlijk pijn.

Kom aan boord

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser

Muziek: Lydia Zimmer

 

voor de zieken – voor de armen

voor de mensen met verdriet

voor het kind dat blijft proberen

maar toch denkt: het lukt me niet

voor de zwerver die moet zwerven

en geen plek heeft waar hij hoort

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

 

kom aan boord

ook voor jou is er een plekje

waar je hoort

laat de hoop niet langer varen

kom aan boord

sta niet doelloos aan de kant

want er is een hart vol liefde

pak die uitgestoken hand

 

voor het meisje dat blijft denken

alles gaat bij mij steeds mis

voor de jongen die al vaker

uit de boot gevallen is

voor het kindje dat nog nooit

van trouw of liefde heeft gehoord

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

kom aan boord …(2x)

Lied 99

Lied 100

 Annemieke Koelewijn, Kom Zie

Laat je uitnodigen door het volgende lied van Annemieke Koelewijn. Het gaat hierbij om het gelovig zien op Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Hij heeft de Overwinning voor de gelovigen behaald. Zien is geloven… daarom:

Kom Zie

Kom zie, kom zie wat hier gebeurt. Kom zie, de deur is open.

Kom leef in vrijheid hier. Kom leef in de overwinning. 

Kom, rust nu maar eens uit, Kom rust maar in Zijn armen.

Kom nu, Jezus wacht op jou,

Kom nu maar in Zijn armen, Zijn armen open.

 

Kom leef en geef je last aan Hem.

Kom leef in overwinning. Kom hoop en geef jezelf aan Hem.

Kom, hoop op het woord gesproken.

Zijn armen zijn open…

***

YouTube-video Kom zie

***

 Lied 101 

Lied 102

Lied 103

Thank You Jesus

Lied 104

Hieronder volgt de tekst van Reuben Morgan, vertaald door Mireille Schaart:

 YouTube-video Opwekking – 550 Liefdevol

Liefdevol, trekt u mij dicht aan uw hart
als we samen zijn
Door uw bloed, wast u mij witter dan sneeuw
en nu ben ik vrij

U behoor ik toe
Heer ik heb u lief
En boven alles volg ik u
Vreugde van mijn hart
Kostbaarder dan goud
Ik leef voor u, want u houdt van mij

Neem mijn hart, maak het een deel van Uzelf,
laat ons samen zijn
Angst verdwijnt, als ik Uw liefde ervaar,
door U ben ik vrij

U behoor ik toe
Heer ik heb U lief
En boven alles volg ik U
Vreugde van mijn hart
Kostbaarder dan goud
Ik leef voor u, want U houdt van mij

Jezus, vreugde van mijn hart (vreugde van mijn hart) (4x)

***

Lied 105.

Opwekking 355. U, Die mij geschapen hebt

YouTube-video Opwekking 355 – U die mij geschapen hebt

***
 U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.

U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

***
Tekst & muziek: Chris Christensen: I was made to praise You.
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld
***

Lied 106.

Opwekking 358. Uw tederheid genas

 YouTube-video Opwekking 358 – Uw tederheid genas

***

Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was.

Uw heil neem ik aan, o Heer.

Uw liefde overwon, keerde al mijn boosheid om.

Uw heil neem ik aan, o Heer. (3x)

***

Tekst & muziek: Graham Kendrick. Ned. tekst: Jan Visser

Lied 107.

Opwekking 694. Ik bouw op Jezus, anders niet

YouTube-video opwekking 694 met tekst

Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is Zijn bloed dat redding biedt

Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus’ Naam.

Refrein:

Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond voor mijn bestaan,

de vaste grond voor mijn bestaan.

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont Hij Zijn liefde die mij draagt.

Al woeden stormen om mij heen: mijn anker rust in Hem alleen.

Want Zijn belofte en Zijn bloed, die doen mij sterk staan in de vloed.

Als alles wankelt rondom mij: mijn fundament, mijn hoop blijft Hij.

Wanneer Hij komt met luid geschal, weet ik dat Hij mij kennen zal.

Bekleed met zijn gerechtigheid ben ik van Hem in eeuwigheid:

de vaste grond voor mijn bestaan.

Tekst & muziek: William B. Bradbury. Ned. tekst: Harold ten Cate.

Lied 108.

Opwekking 474. Niemand is als U

YouTube-video opwekking 474 – Niemand Is Als U

 

Niemand is als U, niemand die mijn hart vervult zoals U;

ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zoals U.

Uw liefde stroomt als een brede rivier,

genezing komt door uw hand.

Angstige kinderen schuilen bij U, niemand is als U.

 

Tekst & muziek: Lenny LeBlanc Ned. tekst: Sylvia Bronsveld + Mireille Schaart

Lied 109.

Hieronder  volgt het lied ‘Wat een grote liefde’ van Sela:

YouTube-video Wat een grote liefde | Sela

Vader, dank U voor uw trouw; U die eeuwig van mij houdt.

In uw liefde, aanwezigheid, ligt mijn zekerheid.

Jezus, als ik U maar ken, weet dat ik vergeven ben.

Die de dood overwonnen heeft; mijn Verlosser leeft!

Refrein:

Wat een grote liefde. U verwondert mij,

die mijn leven in handen heeft,

mij een hoopvolle toekomst geeft;

o Heer, mijn God!

***

Waar uw Geest woont, ben ik vrij. Blaas uw adem diep in mij.

Wek nieuw leven, geef nieuwe kracht; Heer, vervul mijn hart.

Heel mijn hart zegt: U bent goed om de werken die U doet.

Maar het beste, dat is veel meer; dat bent U, o Heer!

***

tekst: Hans Maat muziek: Tobias Plansoen, Adrian Roest

***

Lied 110

De vreugde van U is mijn kracht. Opwekking 654

Een lied van Marcel Zimmer

Dank U voor deze nieuwe dag, die ik van U ontvangen mag.

Heer wat een zegen, elke dag opnieuw.

U geeft uw liefde telkens weer en uw genade keer op keer,

iedere morgen, elke dag opnieuw.

U geeft mij vrede, die de wereld niet geeft,

U geeft mij blijdschap door uw Heilige Geest.

Refrein:

Ja, de blijdschap die U mij geeft,

is meer dan de vreugde die de wereld heeft.

Als de zon schijnt en in de donkere nacht;

de vreugde van U is mijn kracht,

de vreugde van U is mijn kracht.

***

YouTube-video Opwekking 654

De vreugde van u is mijn kracht (met lyrics)

YouTube-video Hoog Is Uw Naam