H4. Geloof in de Waarheid

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Lezen: Jesaja 55

Alle soorten dorstige mensen worden in Jes.55:1 uitgenodigd om tot de wateren van het heil te komen.

Daar word je geestelijk rijk verzadigd. Je ontvangt er voor geestelijk herstel gratis drinken en voedsel.

God nodigt hier elke hoorder  om de innerlijke, geestelijke dorst gratis door Hem te laten vervullen. Het is een dringende, liefdevolle oproep. Ons lege hart verlangt naar vervulling. We dorsten naar acceptatie, liefde, geluk, veiligheid en geborgenheid. Velen proberen deze leegte te vullen met verkeerde zaken, die niet kunnen verzadigen, zoals blijkt uit vers 2. Waarom zouden we zoveel moeite doen voor iets wat ons niet kan bevredigen, en geen blijvend geluk kan geven?

                   

De waarheid is: je bent een dorstige, die tot de wateren moet komen! Doe verder geen hopeloze pogingen meer die je niet kunnen verzadigen. In Jes.55:2 nodigt de HEERE je welgemeend: ‘Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’ Dit zal leiden tot geestelijke bevrijding.

Overdenk de absolute waarheid 1 Joh.5:12:

‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.’

Jezus verzekert ons in Joh.14:6 en Joh.8:32:

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ 

 ’Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Geloof geen leugens over jezelf

Je kunt ook vastzitten aan negatieve denkbeelden over jezelf, die dus worden aangewakkerd door leugenachtige boze machten. Het oude gezegde leert ons: ‘De wereld wil bedrogen worden en daarom wordt zij bedrogen.’ Vooral jongeren zijn nogal eens naïef en laten zich gemakkelijk bedriegen.

Heel wat jongeren hebben een laag zelfbeeld en denken negatief over zichzelf. Weer anderen zijn behept met emotionele beschadigingen. Bij deze jongeren gaat het nogal eens mis in de puberteit. In de strijd om de jeugd zijn dit vaak de slachtoffers en de verliezers. Ze hebben een innerlijk strijd te strijden vanwege aanwezige problemen. Sommigen zijn al seksueel misbruikt of geestelijk beschadigd door machtsmisbruik, afwijzing of emotionele verwaarlozing. Anderen zijn langdurig gepest. Veel jongeren zijn verslaafd aan de media en online games. De jeugd van tegenwoordig zit gemiddeld al 40% van hun vrije tijd achter een computerscherm. De meesten van hen hebben een geestelijke bevrijding, heling en bekering nodig.

Geef de hopeloze pogingen op

De bloedvloeiende vrouw had haar bezit tevergeefs uitgegeven voor haar herstel. Geestelijk geluk kun je niet kopen. Velen blijven ronddraaien in een negatieve spiraal van hopeloze gedachten en tevergeefse pogingen. Gevoelens van afwijzing en geleden onrecht maken je leven triest en zuur.

De donkere wolken in je leven benemen je dan het licht en de warmte van de zon. We weten dat Gods licht en liefde schijnen, en jij denkt erbij: ‘maar niet voor mij.’ Het wordt misschien wel geblokkeerd door al die emotionele beschadigingen en pijnlijke herinneringen. Ontvlucht deze wereld van leugens en misleiding!

Het is beter om met de bloedvloeiende vrouw alle hopeloze pogingen op te geven en het alles achter je te laten. Het is het beste om overal doorheen te breken, en het met Jezus te wagen, om dan maar de zoom van Zijn kleed aan te raken.

Wat verzadigt onze geestelijke dorst?

Veel ongelukkige mensen proberen hun geestelijke dorst te lessen door steeds maar meer van het aardse water te gaan drinken. Dat zie je bij alcoholisten. Door de verslaving en het zoeken naar meer vervulling verziekt hun leven. Velen vonden hierdoor een vroegtijdige dood. Het genot van de zonde brengt de dood. Drink je niet kapot aan het aardse water!

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14).

Jezus kan ons pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’                                

Ze kon niet geloven dat God van haar kon houden

Ik herinner me een meisje, die een tijd geleden in mijn bijbelstudiegroepje zat. Ze barstte op een bepaald moment in tranen uit en zei dat ze niet kon geloven dat God van haar kon houden. We hebben daarna voor en met haar gebeden, maar ik besefte dat Gods Geest het bij haar moest doen. Ze bleef intens verdrietig en kon het uit zichzelf niet geloven dat God van haar hield en haar wilde ontvangen zoals ze was. Calvijn zegt ergens dat geloven is ‘dat je beseft dat God goedertieren gedachten over jou heeft’. Dat geloof had ze in ieder geval niet.

Aan het eind van de avond werd er in de grote groep nog gezongen. In een ander bijbelstudiegroepje hadden ze gesproken over lied 200 uit de gele bundel. Dat is het lied: ‘Zo lief had God de Vader ons’. Vanuit die groep werd het lied ook opgegeven. We hebben het uiteindelijk samen helemaal gezongen.

Dit lied werd voor haar gebruikt om haar ogen en hart te openen voor de liefde van God.  Het lied is onder meer gebaseerd op de teksten Joh.3:16, 19:30 en Gal.6:14. (Tekst: Stuart Townend; muziek: P. van Essen.). Ik laat het door Sela gezongen lied en de tekst nu volgen:

Voorbeeld van YouTube-video Zo lief had God de Vader ons – Opwekking 509 – Sela weergeven

Zo lief had God de Vader ons,

dat Hij Zijn eigen Zoon zond

 tot heil van ons gebroken hart,

omdat Hij ons zo kostbaar vond.

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn,

toen Hij Zijn Zoon zo lijden zag;

toch is het Jezus’ bloed dat ons

weer dicht in Zijn nabijheid bracht.

 

O, zie de Mens daar aan het kruis,

met al mijn schuld beladen.

Beschaamd hoor ik mijn eigen stem

Hem loochenen en smaden.

Het was de zonde die Hij droeg,

totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’

Zijn laatste adem bracht mij hoop,

Zijn sterven werd mijn levenskracht.

 

Ik roem niet meer in eigen kracht,

in gaven, in wat wijsheid is;

ik roem alleen nog in de Heer,

Zijn dood en Zijn verrijzenis.

Hoe zou ik delen in Zijn loon,

de zege die Hij heeft behaald?

Maar dit weet ik met heel mijn hart:

Zijn offer heeft mijn schuld betaald.

Ze ervoer toen de liefde van God tot haar! De grote verandering was duidelijk te zien. Haar geestelijke droefheid werd veranderd geestelijke blijdschap. Ze heeft er daarna ook over mogen getuigen. Ze mailde me achteraf:

‘God gaf mij de kracht om te geloven’

Hieronder kun je het lied in het Engels beluisteren, en de oorspronkelijke tekst op je in laten werken:

Voorbeeld van YouTube-video How Deep The Father’s Love For Us weergeven

Weet je dat het waar is?

Weet je het ook met heel je hart: ‘Zijn offer heeft mijn schuld betaald’. Als je gelooft, verlang je steeds weer naar het levende water. Je blijft dan het hert dat verlangt naar water. Jezus is dan het leven van jouw leven. Hij is de Levensbron. Ken je de waarheid: dat Jezus jouw gerechtigheid is.

Weet je voor jezelf dat het waar is wat we lezen in Ps. 38:8-10:

‘Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels.

Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven.

Want bij U is de bron van het leven;

in Uw licht zien wij het licht.’