Jezus en Zacheüs. Wanneer ben je werkelijk rijk en gelukkig?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Een opwekkend artikel vanuit de Sta op cursus Geestelijk herstel, met opdrachten voor Bijbelstudie, een vragenlijst, met leerzame PowerPoint-afbeeldingen en aansprekende liederen

De vragen op de afbeelding hieronder komen in dit artikel aan de orde:
za 11a

Jezus ontfermt Zich over zondaars en maakt ze innerlijk rijk

Wat denk je van de roeping van tollenaars en zondaars zoals Levi en anderen? (Levi is Mattheüs in Matth. 9:9-13 en ook schrijver van een Evangelie.) Waarom roept Jezus in Zijn Evangelie zondaars tot geloof en bekering? Je ziet dat wel duidelijk naar voren komen in de geschiedenis van Jezus en Zacheüs, de oppertollenaar.

Wat wil het zeggen dat God door Jezus opzoekt wat is weg gedrevenen en afgewezen? Waarom zoekt Jezus juist verloren zondaren op, om ze zalig te maken en (geestelijk) te herstellen?  za 32v

 Lezen Lukas 5:27-32. Daar staat geschreven over Jezus:

‘En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten en Hij zei tegen hem: Volg Mij!  28. En hij stond op, liet alles achter en volgde Hem. 29. En Levi bereidde voor Hem een grote maaltijd in zijn huis  en er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. 30. En hun schriftgeleerden en de Farizeeën morden tegen Zijn discipelen en zeiden: Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? 31. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. 32. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.’

za 18h

Jezus had aantrekkingskracht bij tollenaar en zondaars. We lezen in Lukas 15:1-2 over hen: ‘Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen.  En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 

Vragen

1a. Wat vind je van het hele tekstgedeelte hierboven?

1b. Wat zegt het over Jezus?

1c Wat is voor jou bemoedigend in deze teksten uit Lukas?

Jezus en Zacheüs

za 26oSamen lezen Lukas 19:1-10:

1. En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. 2. En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was,  en hij was oppertollenaar en hij was rijk.za 27p

3. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was.za 29s

4. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbijkomen.za 30t

 5. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.za 35y

6. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. 7. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen.za 33w

 8. Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. za 36z

9. Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. 10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.’

***

2a. Bespreek samen Lukas 19:1-10, de geschiedenis van Jezus en Zacheüs.

2b. Hoe komt Zacheüs hierin bij jou over?

2c. Wat denk je van het innerlijke, zondige leven van Zacheüs,

       voordat Jezus bij hem kwam?

       Bespreek daarbij de afbeelding en tekst hieronder:

za 28r

2d. Hoe komt Jezus in deze geschiedenis van Lukas 19 naar voren?

3. Wat spreekt je aan in de tekst van het volgende lied ‘Zacheüs’van Elly & Rikkert,

     dat gaat over de geschiedenis van Jezus en Zacheüs? 

4. Als je in dit lied voor Zacheüs je eigen naam invult, in welke zinnen

    herken je dan jezelf? En waarom dan wel?

za 12b

Zacheüs

Zacheüs, zit je daar hoog in de boom, ver boven de mensen beneden?

Zacheüs, voel je je veilig verscholen, of heb je nog altijd geen vrede?

Denk je: dat heilige is niets voor mij, ‘k Voel me nu ook niet zo slecht.

Maar vandaag komt de Koning voorbij en hoor wat Hij tegen je zegt:

***

Hé Zacheüs, kom uit de boom, ‘k Heb je toch al gezien.

Hé Zacheüs, kom uit je boom, of ben je angstig misschien?

Ben je soms bang voor je vrienden? Ben je soms bang voor je vrouw?

Bang om te geven wat je verdiende? Ik geef nog veel meer om jou.

***

Hé Zacheüs, kom naar beneden, kom uit je vesting omlaag.

Toe Zacheüs, kom naar beneden, ‘k wil in je huis zijn vandaag.

***

Al zeg je dat jij Me niet kent Zacheüs, toch ben je nieuwsgierig naar Mij.

En Ik weet precies wie je bent Zacheüs, daarom loop Ik jou niet voorbij.

Want ook al hou je je groot Zachëus, toch ben je klein en alleen.

Diep in je hart zie Ik nood, Zacheüs, want Ik kijk dwars door je heen.

***

Hé Zacheüs, kom uit je boom, ‘k heb je toch al gezien.

Hé Zacheüs, kom uit je droom, of wil je vluchten misschien?

Ben je nog bang om te kiezen, als iedereen om je lacht?

Ben je nog bang jezelf te verliezen? Ik geef je meer dan je dacht.

***

Hé Zacheüs, kom naar beneden. Je weet nu waar het om gaat.

Toe Zacheüs, kom naar beneden. Later is het te laat. Later is het te laat.

***

Hieronder kun je aanklikken op het lied van Elly & Rikkert

Meer vragen naar aanleiding van het lied hierboven:

5a. Je kunt jezelf innerlijk veilig verscholen houden in een boom.

      Je blijft dan op een veilige afstand van de mensen. Herken je dat?

      Waarom doe je dat dan?

5b. Je kunt jezelf ook op een zogenaamd veilige afstand van God houden.

       Wat betekent dat?

        Is dat wijs of onwijs? Leg het eens uit.

6. Jezus zag de zondige en verachte Zacheüs en riep hem uit de boom.

     Hoe ben je door Jezus geroepen?   

     Moest je ook van je verborgen hoogte tevoorschijn komen?

za 13c

7a. Hoe kun je in een droomwereld leven, zoals Zacheüs?

7b. Jezus helpt je uit de droom. Hij roept je vanuit je schijnwereld

       naar het werkelijke leven, van de schijn naar de realiteit.

       Kun je vertellen hoe dat met jou is gebeurd?

Jezus komt op bezoek

In het Evangelie komt Jezus je tegemoet en bij je op bezoek. Hij doet dat in bewogenheid over je welzijn, zoals indertijd bij Jeruzalem, waarover Hij weende (Zie Luk. 19:41.) Hij voorzag de ondergang van de inwoners (door de Romeinen in het jaar 70). Hij gaf daarbij aan: ‘Omdat u het tijdstip waarop God naar u omzag, niet hebt onderkend.’ In de Engelse Bijbel: ‘Because you did not know the time of your visitation’. Door Jezus kwam God in Zijn genade op bezoek, op visite. Je ziet het concreet bij het bezoek van Jezus aan Zacheüs.za 31u

Nog steeds komt Jezus bij ons op bezoek met Zijn reddend en rijk makend Evangelie. Het gaat in het Woord van God over of je voor Hem óf tegen Hem kiest. En of je voor de leugen óf voor de waarheid kiest. Het gaat erom of je Jezus weigert óf binnenlaat in je hart en leven.

Pas op voor de misleidende eer en rijkdom van de wereld

De meeste mensen jagen naar rijkdom en eer. In 1 Tim. 6:9 worden we echter gewaarschuwd: ‘Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.’ In vers 10 wordt ‘verder aangegeven: ‘Want geldzucht is een wortel van alle kwaad.’

De ongelukkige groten van de aarde 

In de geschiedenis lezen we over ongelukkige ‘groten van de aarde’. Herbert Spencer leefde van 1820-1903. Hij was in zijn tijd de grootste filosoof van Engeland. Hij ontving veel eer en roem in zijn leven, maar beval op zijn sterfbed slechts het woord ‘Infelicissimus'(de ongelukkigste) op zijn grafsteen aan te brengen.

De grote Duitse dichter Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), die eer, welvaart en een hoge positie verkreeg, heeft op de avond van zijn leven beleden: ‘Ik ben nooit twee dagen gelukkig geweest.’

Men heeft de rijke Rothschild eens gevraagd of hij werkelijk gelukkig was. Hij reageerde: ‘Gelukkig? Hoe kan ik gelukkig zijn? Nog juist ontving ik een dreigbrief, dat, wanneer ik de schrijver geen 6000 gulden schenk, hij mij het leven wil ontnemen. Gelukkig? En dat terwijl ik geen avond mij ter ruste begeef zonder een geladen revolver onder mijn hoofdkussen!’

za 14d

za 15e

***

De arme, verdwaalde zoekers worden gewezen naar een betere weg om gelukkig te kunnen worden. Geloven betekent: ‘Laat je dragen.’ Als je niet meer voor jezelf alleen blijft knokken, maar je overgeeft aan God, dat kun je het geluk bij Hem vinden. Als je jezelf door de goede Herder laat dragen, dan draag je je eigen last niet meer alleen. Matthijn Buwalda heeft hierover het volgende lied gemaakt:

Je draagt het niet alleen.

Voor wie zoekt maar nergens vindt;
voor wie vecht maar zo vaak niet wint,
net als ik.
Voor wie gaat maar niet bereikt;
voor wie liefde geeft maar niet krijgt,
weet dit: je draagt het niet alleen. 

Voor wie gokt en steeds verliest,
wie probeert maar vaak verkeerd kiest,
net als ik.
Voor wie lacht maar niet geniet;
voor wie wel gelooft maar niet ziet,
weet dit: je draagt het niet alleen. 

Raak de rug je muur, sluit de nacht je in;
kun je nergens heen, dan er tegen in,
je draagt het niet alleen. 

Zelfs als de hemel zwijgt,
als je geloof bezwijkt,
als je me niet begrijpt:
Ik zal er altijd zijn;
je draagt het niet alleen.

Wie zijn er werkelijk rijk?

We lezen in 2 Kor. 8:9: ‘Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus,  dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.’ Gelovigen zijn werkelijk rijk als het gaat over hun vernieuwd innerlijk leven en de gelukzalige toekomst die ze mogen hebben. God geeft genade en eer aan hen die Hem nederig eren en aanbidden.

Spreuken 22:4 houdt ons voor: ‘Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN – is rijkdom, eer en leven.’ In Spr. 18:12 leert ons: ‘Nederigheid gaat vóór de eer.’

Ook rijken kunnen nederig in zichzelf zijn. Nadat ze een preek gehoord had, zei koningin Victoria van Engeland (1819-1901) eens over Jezus: ‘Ik wilde dat Hij nog kwam tijdens mijn leven, zodat ik mijn kroon aan Zijn voeten kon leggen.’

De vader van Victoria was de hertog van Kent. Hij heeft een nuttig en liefdevol leven gehad. Toen de arts de stervende hertog hieraan herinnerde, reageerde hij: ‘Denk erom, toen ik gered werd, was het niet als een prins, maar als een zondaar’

De ‘armen van geest’(Matth. 5:3 zijn pas werkelijk rijk. Zij worden door Jezus zalig gesproken!

Kies je voor het geld of voor het leven?

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Wat denk je van de zinnen uit het lied van Elly & Rikkert ‘Wie niet voor Mij is’, die hieronder volgen?

Kies dan vandaag nog wie je dienen wil:

Is het Jezus, of is het de duivel, één van de twee?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Kies dan vandaag nog waar je voor leven wilt:

Is het de waarheid, of is het de leugen, die je niet kwijt wil?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Kies dan vandaag nog wie je dienen zult:

De God van Israël, of is het de Mammon, de god van het geld?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Hij is de Almachtige. Hij is de Waarachtige.

Hij is alles in al, Die was, Die is en komen zal.

***

Elly & Rikkert

YouTube-video Wie Niet Voor Mij Is

***za 19i

Jezus klopt op de deur van ons hart

We lezen in Openbaring 3:20 de indringende uitnodiging van Jezus: ‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort, en de deur opent, zal Ik bij Hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met Mij.’ 

8a. Wat vind je van het hele tekstgedeelte hierboven?

8b. Hoe reageer je op het bezoek van Jezus aan jou?

Samen bidden

***za 17g

Verlang je ook naar geestelijke vrijheid?

Gelovigen die Jezus willen volgen in het licht, willen vrij zijn van alles wat ze te veel bindt en belast op de levensweg. Wil je ook in vrijheid wandelen in het licht met Jezus? Je komt dit verlangen tegen in het volgende lied van Sela:

Gebed om vrijheid

Maak ons vrij van de wereld Heer, van wat ons betoverd heeft.

Niet gebonden, zoals een slaaf, in de ban van geld en tijd.

Laat ons zien wat waarde heeft; een schat die niet vergaat.

Vrijheid waar Uw kind in leeft, onvoorwaardelijk aanvaard!

***

Maak ons vrij van de zorgen, Heer. van wat ons gevangen houdt.

Vreugdeloos, onder last gebukt, die ons bange hart benauwt.

Laat ons zien dat U ons kent; de zorgen, onze angst.

Dat U te vertrouwen bent: Wij zijn veilig in Uw hand!

***

Maak ons vrij van de boosheid, Heer, die het vuur van liefde dooft.

Niet verzonken in bitterheid, die van vrede ons berooft.

Laat ons zien wat liefde doet, die angst en vrees verdrijft.

Liefde die niet dwingend is, maar verzoent in kwetsbaarheid.

Maak ons vrij van de wereld, Heer, van wat onrust geeft, verwart.

***

Voortgejaagd gaan wij onze weg, zonder stilte in ons hart.

Leer ons in uw vrijheid staan, door uw Geest geleid.

Vul ons leven, vuur ons aan, tot de wereld wordt bevrijd!

***

YouTube-video gebed om vrijheid – Sela 

Tekst: Anneke van Dijk & Hans Maat, muziek: Anneke van Dijk.

***

9. Wat herken je bij jezelf in dit lied?

10. Waar verlang je het meest naar van wat je leest in de tekst?

 ***za 16f

 ***

Laat je niet misleiden op de weg naar vrijheid in Jezus Christus

za 20j

Hieronder volgt er persoonlijke vragenlijst

Het komt uit het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ van de bekende counselor dr. Neil T. Anderson. Hij noemt daarin 13 manieren waarop je door de wereld misleid kunt zijn en waarin je in bepaalde mate bent gaan geloven.

za 21k

za 22l

     Hier zie je de door Anderson opgestelde lijst van misleidingen: 

 • Geloven dat geld en dingen verzamelen blijvend geluk zal brengen.
 • Geloven dat overmatig voedsel en alcohol mijn stress kan verminderen en mij gelukkig kan maken.
 • Geloven dat een aantrekkelijk lichaam en persoonlijkheid er voor zal zorgen dat ik krijg wat ik wil.
 • Geloven dat het bevredigen van seksuele begeerte blijvende voldoening zal schenken.
 • Geloven dat ik zonder negatieve gevolgen kan zondigen.
 • Geloven dat ik meer nodig heb dan wat God mij in Christus gaf.
 • Geloven dat ik kan doen wat ik wil en dat niemand mij kan raken.
 • Geloven dat onrechtvaardige mensen, die weigeren Christus te aanvaarden, toch naar de hemel gaan.
 • Geloven dat ik met slecht gezelschap om kan gaan en daar niet door zal worden besmet.
 • Geloven dat ik alles kan lezen, alles kan zien of naar alles kan luisteren, zonder daardoor besmet te worden.
 • Geloven dat er op aarde geen gevolgen zijn voor mijn zonden.
 • Geloven dat ik om gelukkig te zijn de goedkeuring van bepaalde mensen nodig heb.
 • Geloven dat ik aan bepaalde normen moet voldoen om over mezelf een goed gevoel te hebben.  za 23m


za 24n

 Opdrachten over zelfmisleiding:za 25m

11. Toets jezelf aan de lijst van Anderson. Misschien geloof je er niet echt in, maar hecht je er wel een bepaalde waarde aan. Zet voor iedere misleiding een nummer  bij wat het meeste geldt voor jezelf.

12. In volgorde van belangrijkheid (voor jezelf persoonlijk) moet je de misleidingen dus gaan nummeren.

13. Welke 5 misleidingen gelden nog het meeste voor jou?

14. Welke 5 misleidingen gelden absoluut niet voor jou?

15. Je kunt de uitslagen ook met elkaar vergelijken en er over spreken.

16. Probeer daarna samen de misleidende leugens te ontdekken.

17. Kom vervolgens tot een nieuwe toewijding aan de waarheid.

18. Hoe wil je overwinnen in de strijd tegen deze wereldse misleidingen?

***

Liederen bij het onderwerp

Deze liederen kunnen ons geloof richten op de waarheid en liefde van God. Kijk maar hoog, met het hart naar boven! Zoals men vroeger zong: ‘Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven is maar, daar men Jezus ziet.’

Richt je oog op God, de Redder van de armen, zoals wordt gezongen in Psalm 72, van The Psalm Project:

Psalm 72 van The Psalm Project

Zolang de zon nog steeds zal rijzen,
de maan schijnt in de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.

Hij is mild zoals de regen,
het land tot zegen is,
vrede zal bloeien op alle wegen,
totdat geen maan meer is.

Hij is de redder van de armen,
Hij hoort hun hulpgeschrei,
Hij is met koninklijk erbarmen,
hun eenzaamheid nabij.

Hij helpt met hun bestaan bewogen,
die zijn in angst verward,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij draagt hen in zijn hart.

Kom laten wij de naam bezingen,
van hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.

Loof God de Heer, Hij openbaarde,
zijn wonderen zijn eer,
zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.

Loof God de Heer, Hij openbaarde,
zijn wonderen zijn eer,
zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.

Ja amen, looft de Heer.
Ja amen, looft de Heer.

(Psalm 72: The Psalm Project, Wolter van der Kamp en Eelco Vos.)

 YouTube-video The Psalm Project – Psalm 72

 ***

Kom tot over gave met het volgende lied van Christian Verwoerd:

Ik geef mijn leven aan U over

Ik ben niet waard te komen voor Uw troon,
Heer, ik belijd het U gewoon.
Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan, 
maar al die tijd heeft U mij toch zien staan.

Ik wil niet meer leven zonder U.
Vul mij, verander mij nu.
Zend Uw Geest van waarheid in mij,
zodat mijn hart van U alleen zal zijn.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn,
als een vat, dat bruikbaar is en rein,
Geheiligd in U, ga ik op pad.
In elke storm houdt U mijn hand gevat.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

 ***

Ken je Jezus al als Redder en Vriend?

God komt in Zijn Woord met Zijn uitnodigende liefde tot ons. Het is Zijn genade dat ons tot Zijn heil roept. Door Zijn Woord en Geest raakt Hij ook ons hart in liefde aan, zodat wij Hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. Ook hierin is Hij de eerste.

Door Jezus is Hij onze Redder. Jezus is de Zaligmaker en grote Vriend van zondaren. Hij roept ons tot geloof en raakt ons aan. Zie en hoor dat in opwekking 562:

U noemde mij bij mijn naam, Uw liefde raakte mij aan;
Nu ben ik vrij en in uw hand geborgen. 
Door uw genade gekocht,  vond ik de rust die ik zocht; 
heel dicht bij U ben ik niet bang voor morgen 

Refrein:
Jezus, mijn redder, U bent voor altijd mijn vriend
En door Uw liefde leer ik nu om te leven met U

En door Uw liefde leer ik nu Om te leven met U 

U bent mijn schild en mijn kracht, een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een held, die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn, maakt dat ik bij U wil zijn;
bij heel dicht bij U, want U bent zo bijzonder.

Refrein: …

Tekst en muziek: Peter van Essen.

***

Geef mij kracht en geef mij moed

(Tekst: Marianne Busser & Ron Schröder. Muziek: Lydia Zimmer)

Als het nacht is in mijn leven, als het donker is en koud.

Als het lijkt of er geen hoop is, en er niemand van mij houdt.

Als het leven veel te zwaar is, en ik voel me zo alleen.

Vader, wilt U mij dan troosten, leg Uw armen om mij heen.

***

Neem mij in Uw vaderarmen. Laat Uw liefde mij verwarmen.

Mag het wolkendek verdwijnen, en Uw licht weer voor mij schijnen.

Wilt U altijd naast me staan. Geef mij moed om door te gaan.

***

Trouwe Vader in de hemel, wees bij mij in mijn verdriet.

Wilt U zelf mijn tranen drogen, lieve Heer, vergeet mij niet.

Als het moeilijk lijkt en zinloos, alsof niets er nog toe doet,

wilt U dan heel dicht bij mij zijn, geef mij kracht en geef mij moed.

***

Neem mij in Uw vaderarmen…. (2x)

YouTube-video Geef mij moed en geef mij kracht

 Met het volgende lied mag je jouw toewijding aan God uiten:

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’ uwe en anders geen.

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

(Engelse tekst: D. Bilbrough.)

 YouTube-video opwekking 136 Abba, Vader

***

Om jezelf weer toe te wijden:

 YouTube-video – opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U.

 Jezus, alles geef ik U 
wat ik ben en heb  
en wat ik ooit zal zijn.  

Al mijn hoop,  
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand,   
vertrouw ze aan U toe.  

Door uw wil te doen,  
leer ik om vrij te zijn.  

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn.

Tekst en muziek Robin Mark en Jennifer Atkinson. Ned. vert. Elly Zuiderveld-Nieman

***

Stil mijn ziel wees stil

Hieronder volgt nog een bemoedigend lied, dat bij de sessie past. In Opwekking 717 wordt gevraagd aan de Vredevorst om de vernieuwing van ‘een vaste geest in mij’, die in God alleen rust, en niet afdwaalt. Laat je door Hem leiden!

 Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds,
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God,
en ik vertrouw op U,
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw een
vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil,
en dwaal niet af. 
Dwars door het dal zal Hij je leiden.
stil, vertrouw op Hem,
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

God U bent mijn God…

Stil mijn ziel wees stil,
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer.
De zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.

***

 YouTube-video Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil + tekst

Tekst & muziek: Keith & Kristyn Getty / Stuart Townend.

Nederlandse tekst: Harold ten Cate

Geloven betekent: ‘Laat je dragen.’ Als je niet meer voor jezelf alleen blijft knokken, maar je overgeeft aan God, dat kun je het geluk bij Hem vinden. Als je jezelf door de goede Herder laat dragen, dan draag je je eigen last niet meer alleen. Matthijn Buwalda heeft hierover het volgende lied gemaakt:

Je draagt het niet alleen.

Voor wie zoekt maar nergens vindt;
voor wie vecht maar zo vaak niet wint,
net als ik.
Voor wie gaat maar niet bereikt;
voor wie liefde geeft maar niet krijgt,
weet dit: je draagt het niet alleen. 

Voor wie gokt en steeds verliest,
wie probeert maar vaak verkeerd kiest,
net als ik.
Voor wie lacht maar niet geniet;
voor wie wel gelooft maar niet ziet,
weet dit: je draagt het niet alleen. 

Raak de rug je muur, sluit de nacht je in;
kun je nergens heen, dan er tegen in,
je draagt het niet alleen. 

Zelfs als de hemel zwijgt,
als je geloof bezwijkt,
als je me niet begrijpt:
Ik zal er altijd zijn;
je draagt het niet alleen.

Kies je voor het geld of voor het leven?

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Wat denk je van de zinnen uit het lied van Elly & Rikkert ‘Wie niet voor Mij is’, die hieronder volgen?

Kies dan vandaag nog wie je dienen wil:

Is het Jezus, of is het de duivel, één van de twee?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Kies dan vandaag nog waar je voor leven wilt:

Is het de waarheid, of is het de leugen, die je niet kwijt wil?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Kies dan vandaag nog wie je dienen zult:

De God van Israël, of is het de Mammon, de god van het geld?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Hij is de Almachtige. Hij is de Waarachtige.

Hij is alles in al, Die was, Die is en komen zal.

***

YouTube-video Wie Niet Voor Mij Is

Elly & Rikkert

***

Christiaan Verwoerd: Mijn waarde licht niet in bezit.

YouTube-video Mijn waarde ligt niet in bezit

Christian Verwoerd (muziekvideo)