Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 29

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Herstel van pijnlijke herinneringen

Hoe word je bevrijd van pijnlijke herinneringen?

 Onopgeloste spanningen

In ons onderbewustzijn kunnen er pijnlijke herinneringen zijn, waardoor wij nog worden gekweld. Het onderbewustzijn kan voor een beschadigd mens een folteraar zijn. Hieruit kan een stuwende kracht van kwaad en ellende komen. Dit is zeker het geval als het gaat om pijnlijke herinneringen uit de kinderjaren. Het kost voor veel beschadigde mensen heel wat geestelijke energie om pijnlijke herinneringen beneden de oppervlakte van het bewustzijn te houden.

De bekende hulpverlener David Seamands verklaart ons: ‘Vele mensen leven jaren lang met de onopgeloste spanningen van pijnlijke herinneringen, waarbij de last aanhoudend toeneemt.’

Deze personen staan open voor een emotionele crisis. Het belemmert de geestelijke groei en ontwikkeling van een gezond geestelijk leven. Door nieuwe pijnlijke ervaringen of omstandigheden kunnen oude wonden weer opengaan en worden de herinneringen weer opgewekt. Het slapende, innerlijk beschadigde kind wordt dan weer actief gemaakt.

Leg je bitterheid af … en leer te vergeven!

                 

Kwellende herinneringen belemmeren ons

 om geestelijk volwassen te worden

Genezing is mogelijk

Professor David A. Seamands heeft op pastoraal gebied onder meer het boek ‘Genezing van pijnlijke herinneringen’ geschreven. Op het kaft wordt aangegeven: ‘Tijd geneest niet de herinneringen aan ervaringen, die zo pijnlijk waren, dat ze diep in de gedachtewereld zijn weggeduwd. Daarbij hoort een periode van hulpverlening, een tijd van genezend gebed en een periode van nazorg.’

In ‘Genezing van pijnlijke herinneringen’ kun je leren hoe Gods genezende kracht je kan bevrijden van de tirannie van pijnlijke herinneringen, die een effect hebben op je gedrag en geestelijke groei.

             

In dit artikel worden de genoemde boeken van David A. Seamands aanbevolen, samen met werken van Wilkin van de Kamp, Derek Prince en dr. Neil T. Anderson over de behandelde onderwerpen. Zij worden verderop geciteerd. Voor verder onderzoek kun je in hun boeken terecht.

Frustraties uit de kindertijd

Negatieve gevoelens ontstaan in heel veel gevallen al in de vroege kinderjaren. Seamands geeft aan dat diverse gedragingen, reacties en zienswijzen van dit kind uit het verleden dan bij zo iemand de leiding gaan nemen.

De frustraties uit de kindertijd gaan weer een belangrijke rol spelen bij relaties, nieuwe contacten en handelingen. Vanuit het historisch record kan er dan een gevaarlijke dwangmatige stuwkracht komen, waardoor een gezond geestelijk leven wordt belemmerd.

David geeft aan (als dit zo is): ‘De onderdrukte emoties komen boven en uiten zich in gevoelens van diepe depressie, woede, niet te beheersen begeerten, in gevoelens van minderwaardigheid, angst, verlatenheid en verworpenheid.’

    

Veel gelovigen hebben er mee te maken

Helaas komen de genoemde innerlijke problemen ook maar al te veel voor bij gelovigen. David geeft ons hierover te kennen: ‘Deze pijnlijke herinneringen worden niet zonder meer buiten de deur gezet of omgevormd wanneer iemand zich bekeert en zelfs niet door de vervulling met de Heilige Geest. Ze veranderen ook niet noodzakelijkerwijs door het groeien in genade. In feite zijn deze herinneringen vaak een grote belemmering voor de geestelijke groei. Zolang iemand er geen bevrijding van ontvangt, wordt hij niet echt volwassen.’

Hij merkt verder op in zijn boek ‘Groeien naar volwassenheid’: ‘Het is noodzakelijk dat al deze herinneringen in een gebed om genezing aan God worden voorgelegd, zodat men in zo’n situatie van zijn pijn en dwang bevrijd kan worden.’

Positief denken helpt

Je kunt door je denken de kwade ingevingen en invloeden dus ook weigeren. Positief denken zal je daarbij helpen. Stel je voor dat er wordt ingefluisterd, dat je weinig of niets waard bent en dat de mensen je uiteindelijk niet mogen. Als je er geen gehoor aan geeft is er niets aan de hand, maar als je het over neemt en gaat denken dat dit inderdaad zo wel zal zijn, zal het verkeerde zaad bij je opkomen en gaan voortwoekeren in je leven.

Leer om positief te denken

Door positief denken kunnen gevoelens van liefde, acceptatie, veiligheid en hoop toenemen in je leven. In de psychiatrie wordt ook aan ‘het positief leren denken’ gedaan. Hiervoor zijn speciale gesprekstherapieën opgezet.

Laat je niet beschadigen

Satan en zijn demonen gebruiken invalspoorten om de geest van de mens binnen te dringen. Zij infiltreren op rationeel en emotioneel gebied. Ze proberen invloed uit te oefenen op het denken, het voelen en de wil. Ze zijn erop om op zoveel mogelijk terreinen te beschadigen en te verwoesten. Uiteindelijk willen ze de gehele mens kapotmaken en meeslepen in het verderf.

Negatief denken

Het negatieve of juridische denken in ons is bezig met negatieve gedachten over onszelf en anderen. Daarin is geen juist beeld van God en de liefde van Jezus. In dit denkveld komen voor: zelfbeklag, wrok, gevoelens van onrecht, boosheid, veroordeling, onvergevingsgezindheid, het zoeken naar vergelding, afgunst of jaloersheid, twijfel en schuldgevoelens.

Deze zaken kunnen leiden tot depressiviteit en agressiviteit, onzekerheid, obsessie, vluchtgedrag en verslavingen.

Het negatieve denken verziekt ons geestelijk leven

Wij worden dan vatbaar voor geestelijke problemen en demonische infiltraties.

Het negatieve denken is individualistisch, kritisch, rechthebbend en op zichzelf gericht. Eigenbelang en eigenliefde staan dan bovenaan. Een Romeins keizer heeft opgemerkt: ‘Hij die te veel om zichzelf denkt, kan niet goed zijn voor anderen.’

Het negatieve denken kan goede ingevingen en invloeden wantrouwen en afwijzen. Dit kan leiden tot toenemende gevoelens van twijfel, afgunst, afwijzing, angst en boosheid. Ons leven kan hierdoor steeds meer gaan verzuren.

Wat is er al in ons opgebouwd?

Er is in het verleden van alles uitgestrooid op het zaaiveld van ons hart. Dit zijn zowel negatieve als positieve zaken, waar we ontvankelijk voor kunnen zijn. Ons geestelijk leven is vatbaar voor allerlei invloeden. Het gaat erom wat we hebben geaccepteerd in ons denken.

Ons innerlijk leven lijkt op een computersysteem

We worden vanaf onze vroegste kinderjaren geprogrammeerd

Door alles wat in ons komt,

wordt er een historisch record in ons opgebouwd

Dat vormt ons geestelijk leven

Het is duidelijk dat we hiervoor geestelijk herstel nodig hebben, en dan liefst zo snel mogelijk. Waar geen herstel plaatsvindt, daar bouwt de negativiteit zich verder op.

Waar wordt het geplaatst in ons hart?

Je ziet in de afbeelding hieronder hoe de geestelijke invloeden vanuit de bovennatuurlijke, onzichtbare wereld met ons communiceren via onze gedachten. Ons denken gaat er mee aan het werk. Er wordt nagedacht over wat er in je gedachten komt. Het wordt vervolgens geplaatst op het negatieve juridische denkveld of op het positieve medische denkveld. Zodoende word er een historisch record opgebouwd.

Als je bijvoorbeeld een zondige ingeving accepteert met je denken, krijgt het een plaats in je denken en in je innerlijk leven. Met het denken wordt het vervolgens ook geplaatst in het negatieve veld van je historisch record. Pijnlijke ervaringen worden zodoende ook als pijnlijke herinneringen weggezet. Onrechtvaardige behandelingen en afwijzing kunnen zich gaan opstapelen in het historisch record van je juridisch denken. Dat blijft roepen om wraak, veroordeling, recht en vergelding.

Hoe zijn we erdoor geworden?

Hoe reageren we in nieuwe situaties? Wat doen we in nieuwe omstandigheden? Hoe gaan we in op nieuwe contacten en vriendschappen? Zijn we dan onzeker, besluiteloos, argwanend of zelfs angstig? Zijn we teruggetrokken en snel verlegen? Voelen we ons gauw bedreigd als we worden overheerst? Zijn we bang voor negatieve woorden en afwijzende blikken? Voelen we ons snel vernederd en weggezet? Ben je nogal eens ontmoedigd en troosteloos? Heb je depressieve of agressieve gedachten? Geven je jezelf vaak over aan vluchtgedrag of een verslaving?

Medisch denken helpt en heelt

Het positieve of medische denken van ons bestand is bezig met positieve gedachten over onszelf en anderen. Daarin zijn ook de gevoelens van veiligheid en acceptatie. In dit denkveld komen voor: het zoeken naar waarheid en oprechtheid, het willen delen en helpen, het zoeken naar vergeving en heling.

Als we geloven worden we daarin geïnspireerd door de Heilige Geest. Als we groeien in geloof, hoop, liefde en geestelijke kennis krijgen we een steeds beter beeld van God en het werk en de liefde van Jezus Christus. We kunnen dan ook groeien in vreugde, vrede en geluk. De vreugde van de Heere is dan onze geestelijke kracht.

We willen daarbij ook  een instrument zijn in de hand van onze God, om Hem te eren, en de mensen om ons heen zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 

Laat het kinderlijke achter je

De apostel Paulus schrijft over zichzelf in 1 Kor.13:11: ‘Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. Maar nu ik een man ben, heb ik het kinderlijke voorgoed achter mij gelaten.’

Het Griekse woord ‘katargeo’ betekent ‘afleggen, wegdoen, buiten werking stellen, werkloos of machteloos maken; de invloed en betekenis van iets wegnemen, iemand vrij doen zijn van wat hem gebonden hield’. David Seamands verklaart: ‘Veel mensen die volgens hun jaren volwassen zijn, zijn in emotioneel en spiritueel opzicht nog altijd kinderen.’

Veel mensen zijn op volwassen leeftijd

  emotioneel en geestelijk nog altijd kinderen 

Let op de gedragspatronen van kinderen. Een kind reageert veel vanuit het gevoel. Het is gericht op directe bevrediging van bepaalde behoeften en kan nog weinig geduld oefenen. De sterkste verleidingen van de jeugd is wel de wellusten en de hartstochten. Ouderen gedragen zich in bepaalde situaties nog kinderlijk.

Dit komt zelfs ook voor bij gelovigen. Paulus spreekt de broeders in Korinthe hierop aan (in 1 Kor.3:1-4). Door hun voorkeuren voor Paulus of Apollos, hun afgunst, twist en tweedracht gedroegen zij zich vleselijk, als kleine kinderen in Christus (vers 1). De ‘nēpioi’ (onmondige, kleine kinderen) staan in de Griekse taal tegenover de ‘teleioi’ (volmaakten, volwassenen).

Groei naar de volwassenheid

Het doel van de prediking en geestelijke begeleiding is de opbouw en de gezonde groei van de gemeente en het lichaam van Christus, (Ef.4:12). Het is dus de bedoeling dat wij niet langer ‘nēpioi’ (kinderlijk, onnozel) zullen zijn.

‘Volwassen worden’ is het kwijtraken

 van de kinderlijke wijze van denken 

Gelovigen dienen daarom de onnozele kinderschoenen uit te trekken op de loopbaan van het geloof. Ze moeten volwassen leren denken en handelen. Ze dienen standvastig stabiel en stevig met hun voeten op de waarheid te staan.

Om geestelijk volwassen te worden moeten we ons voortdurend laten voeden door de waarheid van Gods Woord. Dat zal ons geestelijk doen groeien. Als wij de waarheid leren kennen, zal deze ons vrijmaken (Joh.8:32). Jezus Zelf is de Waarheid.

Gevoelens en geloofszekerheid

Gevoelens kunnen niet de basis zijn voor heilszekerheid. Innerlijke gevoelens zijn te veranderlijk en onbetrouwbaar om op te steunen. We kunnen alleen houvast vinden in het verzoenend werk van Jezus Christus. Je moet Jezus als de Weg, de Waarheid en het Leven aanvaarden en volgen.

Seamands leert ons: ‘Ervaring vóór aanvaarding is onmogelijk.’ Heb je door genade de waarheid van Gods Woord en Jezus al mogen aanvaarden?

Ervaring komt na aanvaarding 

In het geloofsleven komen eerst de vaststaande feiten uit Gods Woord. Na ‘feit’ komt ‘geloof’ en daarna ‘gevoel’.

Het geloof klemt zich vast aan het feit (dat is  het Woord van God en dat zijn de heilsfeiten). Het gevoel komt  meestal na het geloof.
Het geloof klemt zich vast aan het feit (dat is het Woord van God en dat zijn de heilsfeiten). Het gevoel komt meestal na het geloof.

Seamands leert ons: ‘Als u zich telkens afvraagt ‘hoe voel ik me?’ dan is dat gegarandeerd de manier om een ontmoedigd, somber en onstandvastig christen te worden. Je relatie met God te baseren op je gevoelens is een duidelijk teken van het feit dat je nog een baby bent in de geestelijke dingen. De weg naar de volwassenheid is zonder enige twijfel: boven stemmingen en gevoelens uit leven.’

Gevoelens en geestelijke leiding

Veel christenen raken ontmoedigd en twijfelmoedig op het gebied van geestelijke leiding in hun leven. Zij kunnen Gods leiding niet begrijpen, omdat er moeilijkheden en problemen op hun levenspad zijn gekomen. In Ps.34:20 lezen we: ‘De rechtvaardige heeft veel tegenspoed, maar uit dat alles redt hem de HEERE.’ Het pad kan door onbegrepen wegen en diepe wateren gaan. Je kunt hierdoor negatieve en opstandige gevoelens krijgen en ontmoedigd en vertwijfeld raken. Het is uitermate kinderlijk als we ons door onze gevoelens laten beheersen, en vooral als we toelaten dat ze gaan fungeren als thermometer voor onze geestelijke gezondheid.

Laat je gevoelens niet fungeren

 als thermometer voor je geestelijke gezondheid 

Seamands schrijft ons: ‘Als dat gebeurt, liggen schuldgevoelens, wrok, en denken dat er iets verkeerds met ons aan de hand is, vlak bij… omdat we een bepaalde ervaring of een bepaald gevoel niet gehad hebben; want dan gaan we vergelijken, en zeggen we: ‘Als ik maar…’ We willen dan iemand zijn die we nu eenmaal niet zijn.’

Gods weg is de beste weg

We dienen te beseffen dat Gods weg de beste weg is. We worden door de Heilige Geest geleid in Gods weg (Rom.8:14). Je moet je aan Zijn leiding overgeven en niet aan je gevoelens en indrukken.

Gelovige, laat je niet leiden door het blinde gevoel, maar gebruik de open ogen van het verlichte verstand. Laat de Heilige Geest je leven leiden.

Laat de Heilige Geest je leven leiden 

Luister naar Zijn instructies, die je vanuit Gods Woord kunnen toekomen.

Geestelijke leiding komt volgens Seamands tot ons vanuit vijf heldere lichtbronnen:

– Gods Woord

– uitwendige omstandigheden (open en gesloten deuren)

– zo goed mogelijk je verstand gebruiken

– raad van andere christenen

– de innerlijke stem van je geweten

Hoe kan jouw Mara worden hersteld?

In Ex.15:23-25 lezen we dat de Israëlieten het bittere water van Mara niet konden drinken. Vanuit de grondtekst kan het ook worden vertaald met ‘water van teleurstelling’. Een hout werd op aanwijzing van de HEERE door Mozes in het bittere water van Mara geworpen. Het kan symbolisch goed zien op het hout van het kruis van het Nieuwe Testament. Het past ook goed bij het helend handelen van God door Jezus Christus. We lezen namelijk na deze gebeurtenis te Mara in Ex.15:26: ‘Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!’

De HEERE is de Heelmeester 

Ik heb persoonlijk een dienst over Mara meegemaakt, waarbij de gastspreker, Wim Grandia, deze uitleg gaf. Hij wilde eerst een andere toespraak houden, die hij ook had voorbereid. Dat zou een vermaning zijn. Door een getuigenis aan het begin van de dienst voelde hij zich geroepen om ‘een bemoediging’ door te geven. Hij hield daarom een preek over Mara en het hout.

Aan het einde van de dienst moesten de aanwezigen hun persoonlijke pijnplekken en hun ‘water van teleurstelling’ voor zichzelf bedenken. Welke pijn uit het verleden is je bijgebleven? Wat heeft eigenlijk blijvende innerlijke schade bij je aangericht? Is het afwijzing? Kun je iemand niet vergeven? Heb je onherstelbare schade aangericht? Kun je jezelf niet vergeven? (dat is vaak een heel moeilijke zaak). Dit soort zaken moesten wij aan het eind van de dienst voor onszelf bedenken. Daarna was er een gebed voor de aanwezigen.

Vaak blijkt ‘afwijzing in het verleden’ een oorzaak te zijn van veel ellende en pijn. Daarbij gaat het er om hoe je deze afwijzing verder verwerkt. Velen gaan zich daarna op een te gespannen wijze ‘bewijzen’. Als je jezelf hierin voorbij gaat lopen, blijven beschadigingen meestal niet uit. Probeer het daarom zelf niet op te lossen, maar leg het gelovig neer bij de Verlosser!

Pas op voor verbittering

Wilkin van de Kamp geeft aan: ‘Ieder men krijgt in zijn leven wel te maken met een crisis, een moeilijke gebeurtenis, tegenslag of teleurstelling in mensen (…). Hoe wij hierop reageren, bepaalt of wij er ‘beter’ of ‘bitter’ van worden.’ Een Mara in ons leven kan ons innerlijk dus langere tijd bitter maken. Hierdoor kunnen wij ook moeilijk worden voor anderen en zelfs problemen veroorzaken binnen onze christelijke gemeente. We worden gewaarschuwd in Hebr.12:15, dat er geen wortel van bitterheid omhoog mag groeien, ‘om moeite te veroorzaken en daardoor velen verontreinigd zullen worden’.

In het handboek ‘Geboren om vrij te zijn’ wordt ‘bitterheid’ ook als invalspoort voor demonische infiltratie genoemd. Het door angst en boosheid innerlijk beschadigde geestelijke leven kan dus ook zijn bezet door een occulte belasting. Hiervoor is na herkenning, belijdenis en geestelijke overgave dan gebed nodig! Anderen kunnen voor en met je bidden. Het door boosheid verziekte en aangevreten innerlijke leven moet ook door middel van geloof en gebed worden hersteld en bevrijd.

Waarom zul je jezelf in zo’n geval langer kwellen en anderen pijn blijven doen met jouw verkeerde houding en jouw harde woorden? Als er sprake is van een occulte gebondenheid, die zich heeft vastgezet op de beschadiging, moet er ook voor je worden gebeden. Je hebt de boze te veel terrein in je leven gegeven. Laten we ons hierin steeds weer vernederen onder de krachtige hand van God, onze zorgen op Hem werpen, nuchter waken en gelovig de duivel weerstaan (lees hierbij voor jezelf: 1 Petr.5:6-9).

Gevoelens van afwijzing

Werken van de bekende bijbelleraar Derek Prince (1915-2003) zijn in meer dan 100 talen uitgegeven. In het boekje ‘Gods antwoord voor afwijzing’ streeft hij naar genezing voor de wonden van verwerping en schaamte. Het afgewezen en niet geaccepteerd te zijn is vooral voor een jongere een diepingrijpende uiterst negatieve ervaring. Derek Prince heeft in zijn pastorale praktijk gemerkt dat verslavingen en persoonlijke problemen in de meeste gevallen ontstaan uit afwijzing. In dit artikel geef ik een aanbeveling voor de twee volgende belangrijke boeken van hem:

Door afwijzing ontstaan persoonlijke problemen en verslavingen 

Ieder kind dat ter wereld komt, hunkert naar (ouderlijke) liefde, acceptatie en veiligheid. Zoals gelovigen zich veilig willen weten in Jezus’ armen, zo willen kleine kinderen zich veilig, geliefd en geaccepteerd weten in de armen van vader en/of moeder.

Je kunt je op school afgewezen voelen, omdat je niet wordt geaccepteerd of gekozen wordt, of dat je zelfs gepest wordt. Het is nog erger als je voor je gevoel nooit liefde van je vader hebt ervaren of dat je moeder je eigenlijk niet wilde – dat je een ongewenst kind bent. Er zijn kinderen die van hun moeder uitdrukkingen hoorden zoals: ‘Was je maar nooit geboren’, of: ‘Wat doe je hier eigenlijk… ik kan je niet gebruiken… je zit bij me in de weg… jammer dat je er bent… hoepel toch op’.

Afwijzing is ‘het gevoel niet gewenst te zijn’

Je denkt dan dat mensen niet van je houden, dat ze je niet aardig vinden. Je voelt je buitengesloten, buiten de groep, of zelfs buiten je gezin. Je voelt je niet geaccepteerd en niet welkom.

Derek verklaart ons: ‘Een kind dat weinig lichamelijke warmte of aanraking ervaart, zal gemakkelijk ten prooi vallen aan afwijzing.’ Hij geeft ons verder door: Als je vandaag de dag praat met kinderen die verbitterd en opstandig zijn naar hun ouders toe, dan hoor je vaak het verhaal: ‘Mijn ouders hebben me alles gegeven: kleren, een opleiding, een rijbewijs en een auto, maar ze hebben me nooit tijd gegeven. Ze gaven nooit zichzelf.

Wat kun je leren aan de rand van bitter water?

Er is nog een ander aspect in de lessen over het bittere water in ons leven. De bekende bijbelleraar Derek Prince schrijft erover in het boekje ‘Aan de rand van bitter water’. Hij leert ons, ‘dat God weet wat er in ons hart is en ons daarom brengt aan de rand van bitter water, opdat wij ontdekken wat er in ons is en met deze diepgewortelde karakterfouten kunnen afrekenen.’

De HEERE stelde Zijn volk op de proef die veertig jaren in de woestijn, om te weten wat er in hun hart was, of ze Zijn geboden wel of niet zouden onderhouden (Deut.8:2). Wilkin geeft hierbij aan: ‘Als we gaan beseffen dat God deze moeilijke gebeurtenissen in ons leven toelaat, dan gaan we er op een andere manier naar kijken. Moeilijke mensen worden in onze ogen ‘genadetrainers’ van God.’

Als we ook op dit punt vernieuwd worden in ons denken, dat werkt dit als ‘het helende hout’ in ons leven.

Het helende hout

moet in jouw Mara worden geworpen 

In ieder geval moet door het geloof het hout in het bittere water van Mara worden geworpen. Symbolisch gezien moet het hout van het kruis in jouw pijnplekken worden geplaatst. Dat zijn geloofsdaden van belijdenis, vergeving, overgave en aanvaarding.

Kom uit je emotionele gevangenis

Wilkin van de Kamp leert ons in de digitale nieuwsbrief van oktober 2010 (van ‘Geboren om vrij te zijn’): ’We zullen ons hele te maken krijgen met mensen die ons kwetsen en pijn doen. Als we hier niet goed op reageren, dan kunnen we emotioneel verwond en zelfs emotioneel gebonden raken, waardoor wij levenslang geboden zijn aan hen die ons schuldig zijn en aan de pijn die ze ons hebben aangedaan! Onvergevingsgezindheid houdt ons emotioneel gebonden, waardoor we vast blijven zitten in onze emotionele gevangenis.’

Wilkin haalt de gelijkenis van de onbarmhartige knecht aan (zie Matth.18:23-35), die de schuld van een andere slaaf niet wil vergeven, terwijl hem zijn schuld wel was vergeven. Zijn eigen barmhartige heer was bewogen over hem en daarom had hij zeker ook vergevingsgezind moeten zijn over zijn iemand die hem veel minder schuldig was. Uiteindelijk is deze boze slaaf door zijn heer overgegeven aan de folteraars, totdat hij zijn hele schuld zou hebben betaald (vers 34). In vers 35 leert Jezus ons: ‘Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van uw broeder vergeeft.’ 

Wilkin verklaart: ‘Het Griekse woord voor ‘folteraars’ betekent dat we zowel emotioneel als lichamelijk gekweld worden. Als wij niet vergeven, dan worden we overgegeven aan folteraars, die ons lichamelijk en fysiek zullen kwellen en onze relaties verstoren.’ Daarom moeten wij leren vergeven.

 ‘Vergeving’ is de sleutel

 om bevrijd te worden uit onze emotionele gevangenis

Wilkin leert ons verder: ‘Wie vergeving schenkt, zal van God innerlijke genezing ontvangen, waardoor de wonden uit het verleden zullen genezen, de zielsbanden gereinigd en mogelijk relaties gezond worden. Vergeving is de sleutel om emotionele bindingen te zuiveren van angst, bitterheid en wrok, zodat we gezonde en duurzame relaties kunnen aangaan en onderhouden.’

Leer te vergeven

Counselor Neil T. Anderson leert ons zijn boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’: ‘Wij worden opgeroepen genadig te zijn, net zoals onze Hemelse Vader genadig is (Luk.6:36) en anderen te vergeven zoals wij ook zelf zijn vergeven (Ef.4:31-32). Dit te doen bevrijdt ons van het verleden en laat niet toe dan satan voordeel op ons haalt (2 Kor.2:10-11).’ Wij dienen daarom God te vragen, dat Hij de mensen die wij moeten vergeven in gedachten brengt.

Anderson tekent hier wel bij aan: Vergeven is niet vergeten. Jezus geneest de wonden, nadat we ervoor gekozen hebben om te vergeven. Vergeving is dus een keuze, een wilsbesluit. Als wij weigeren iemand te vergeven, blijven wij aan die persoon gebonden. Hij stelt hierbij: ‘U bent nog steeds aan uw verleden geketend, gebonden door uw bitterheid.’ Neil verklaart ons verder: ‘Totdat u uw bitterheid en haat loslaat, blijft die persoon u kwetsen. Niemand kan uw verleden herstellen, maar u kunt er wel vrij van zijn. Door te vergeven ontvangt u bevrijding van uw verleden en van hen die u misbruikten.’

Als je vergeeft, kies je er ook voor om iemands zonde niet meer tegen hem of haar te gebruiken. Anderson geeft aan: ‘Bittere mensen rakelen de dingen uit het verleden op tegenover hen die hen hebben gekwetst. Zij willen dat de anderen zich even beroerd voelen als zij zelf! Maar het verleden moeten wij loslaten en wij moeten kiezen om elke wraakgedachte te verwerpen.’

Wilkin van de Kamp leert ons: ‘Vergeving is nooit een ‘moeten’, maar een geschenk van God, waardoor Gods leven en overvloed in ons wordt vrij gezet.’

Er is een aangrijpend lied van Marcel en Lydia Zimmer. Het staat in de zangbundels Op toonhoogte 184 en in Opwekking 629. In het refrein wordt gezongen: ‘Maar als er vergeving is kan er genezing zijn’. Het lied wijst ons verder de weg naar het herstel.

Doordenk het biddend en zingend:

‘Hoe kan ik verder leven,

hoe moet ik verder gaan.

Kan ik ooit vergeven

wat mij is aangedaan.

De wonden in mijn ziel,

de haat en bitterheid,

lijken niet te helen,

niet door woorden, niet door tijd. 

Refrein: …

 

Maar als er vergeving is

Kan er genezing zijn

Van de pijn en het verdriet

diep van binnen.

Als er vergeving is

kan er genezing zijn

en de weg van herstel

kan beginnen.

 

O God, ik heb U nodig,

ik kan het zelf niet.

Ik lijk haast te verstikken

in angst en in verdriet.

Hoe kan ik ooit vergeven,

zoals U mij vergeeft,

dwars door alles heen,

wat mij beschadigd heeft? 

Refrein: … 

 

Geef mij de kracht van Uw liefde

om verder te gaan,

ook al zal er een litteken

blijven bestaan.

Want is uw liefde niet sterker

 dan de dood

en Uw vergeving niet dieper

dan mijn nood? 

Refrein: … 

 

Want waar Uw vergeving is

zal genezing zijn

van de pijn en het verdriet

diep van binnen.

Waar Uw vergeving is

zal genezing zijn

en de weg van herstel

kan beginnen.’

 

Bidden om herstel en genezing

God doet wonderen op het gebed! God belooft veel te doen op het gelovig gebed. Daarom mag gelovig gebed door Gods genade en kracht veel tot stand brengen. We kunnen dit lezen in Jak.5:13-18.

Belijdenis van zonden en de ander vergeven

 zijn belangrijk voor genezing

Counselor David A. Seamands schrijft ons in het boek ‘Groeien naar de volwassenheid’: ‘Het is noodzakelijk dat al deze herinneringen in een gebed om genezing aan God worden voorgelegd, zodat men in zo’n situatie van pijn en dwang bevrijd kan worden.’ Hij geeft aan dat de herinneringen dan niet zullen worden uitgewist, ‘maar de kracht van de emoties die met de herinneringen gepaard gaan – de angel, de pijn, de angst, de haat, de verwonding, het begeren – zal gebroken worden’.

Kom biddend tot de Heelmeester!

Kom daarom ook met alles wat je nog pijn doet, vermoeid en belast, biddend tot de Heelmeester! Symbolisch gezien moet het helende hout van het kruis worden geplaatst op jouw pijnplek. Andersom gezien moeten je gevoelens van afwijzing, pijn en ellende aan de voet van het kruis worden neergelegd!

Laat je emotionele beschadigingen, bitterheid, boosheid, angst, teleurstellingen, slepende problemen, schuldgevoelens, en wat je dan ook belast, terechtkomen bij het kruis. Je kunt herstel en volledige innerlijke genezing ontvangen door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.

Er is innerlijke genezing mogelijk

door het volbrachte werk van Jezus Christus 

We kunnen getroost reizen onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, in het Vaderlijk huis. Er is vrede gemaakt door het kruis en het bloed van Jezus Christus (Kol.1:20). Door Zijn bloed worden wij gereinigd en geheiligd (Hebr.9:14, 13:12.). Door het offer van Jezus aan het kruis is er vergeving, herstel en heling op aarde gekomen. We hebben het offer en het bloed steeds weer nodig om ons te reinigen van dode werken en om de levende God te dienen (Hebr.9:14).

Het Griekse woord voor Heiland is ‘soter’, dat tegelijk ook ‘redder, genezer en bevrijder’ betekent.  Geestelijke bevrijding en herstel is ten diepste het werk van de Bevrijder.

Het zien op Jezus is het hoogtepunt in het geestelijk leven

De bevrijding en het innerlijk herstel door de Bevrijder hebben wij werkelijk nodig. Het kan niet worden gemist op de weg naar het geluk! Wat denk je van deze Bevrijder? Waarom, waarvoor en waartoe heb je Hem werkelijk nodig?

God is een Licht (1 Joh.1:5). Wij kunnen niets voor Hem verbergen. We moeten echter wel zelf alles voor de Heere God aan het licht brengen (= belijden), dan kan het tussen de Heere, ons en onze naasten weer in orde komen. We lezen daarover zo kernachtig in 1 Joh.1:7: ‘Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

Na de geschiedenis van Mara lezen we in Ex. 15: 27:

‘Toen kwamen zij te Elim…’ 

Zo’n geestelijk Elim

wens ik ons allen van harte toe!

Opdrachten

1. Hoe ga je om met onopgeloste spanningen en pijnlijke herinneringen?

2. Waardoor kan het slapende, gekwetste kind weer actief in je worden?

3. Denk na over de volgende uitspraak: ‘Kwellende herinneringen belemmeren ons om geestelijk en emotioneel volwassen te worden.’ Klopt dat? Wat kun je hiervan leren?

4. Waardoor is genezing van emotionele beschadigingen en kwellende herinneringen mogelijk?

5. Hoe reageer je in nieuwe situaties en bij nieuwe contacten. Kies uit de volgende uitspraken, en praat er daarna samen over:

a. Ben je dan onzeker en besluiteloos?

b. Ben je dan argwanend of zelfs angstig?

c. Ben je dan teruggetrokken en snel verlegen?

d. Voel je jezelf gauw bedreigd als je wordt overheerst?

e. Ben je bang voor negatieve woorden en afwijzende blikken?

f. Voel je jezelf snel vernederd en weggezet?

g. Ben je nogal eens ontmoedigd en troosteloos?

h. Heb je depressieve of agressieve gedachten?

i. Geef je jezelf vaak over aan vluchtgedrag of een verslaving?

 

6. Waardoor zal een gelovige emotioneel en geestelijk kunnen groeien?

7. Hoe kan ik geestelijk volwassen worden?

8. Waarom is het belangrijk dat het geloof eerst komt, en daarna het gevoel.

     Denk daarbij na over de volgende afbeelding: 

Samen lezen Mattheüs 18:21-35.

9. Wat kun je leren van dit tekstgedeelte?

Wilkin van de Kamp stelt: ‘Onvergevingsgezindheid houdt ons emotioneel gebonden, waardoor we vast blijven zitten in onze emotionele gevangenis.’ Hij leert ons verder: ‘Wie vergeving schenkt, zal van God innerlijke genezing ontvangen, waardoor de wonden uit het verleden zullen genezen, de zielsbanden gereinigd en mogelijk relaties gezond worden. Vergeving is de sleutel om emotionele bindingen te zuiveren van angst, bitterheid en wrok, zodat we gezonde en duurzame relaties kunnen aangaan en onderhouden.’

Wilkin haalt de gelijkenis van de onbarmhartige knecht aan (zie Matth.18:23-35), die de schuld van een andere slaaf niet wil vergeven, terwijl hem zijn schuld wel was vergeven. Zijn eigen barmhartige heer was bewogen over hem en daarom had hij zeker ook vergevingsgezind moeten zijn over zijn iemand die hem veel minder schuldig was. Uiteindelijk is deze boze slaaf door zijn heer overgegeven aan de folteraars, totdat hij zijn hele schuld zou hebben betaald (vers 34). In vers 35 leert Jezus ons: ‘Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van uw broeder vergeeft.’

Wilkin verklaart: ‘Het Griekse woord voor ‘folteraars’ betekent dat we zowel emotioneel als lichamelijk gekweld worden. Als wij niet vergeven, dan worden we overgegeven aan folteraars, die ons lichamelijk en fysiek zullen kwellen en onze relaties verstoren.’ Daarom moeten wij leren vergeven.

 ‘Vergeving’ is de sleutel

 om bevrijd te worden uit onze emotionele gevangenis

10. Wat denk je van de uitspraken van Wilkin en de tekst hierboven?

11. Bespreek de volgende zinnen uit het lied van Marcel & Lydia Zimmer:

‘Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn

van de pijn en het verdriet diep van binnen.

Als er vergeving is, kan er genezing zijn

en de weg van herstel kan beginnen.’

 

Opdracht 12 – voor geestelijke bevrijding bij het kruis

Lezen Exodus 15:22-27

Mara betekent water van teleurstelling of bitterheid. Mozes moest er een hout in gooien, waardoor het water zoet werd. Zo hebben wij symbolisch het helende hout van het kruis nodig om te herstellen van de teleurstellingen in ons leven en de bitterheid in ons hart.

a. Schrijf op een papiertje van welke teleurstellingen en bitterheid

     je bevrijding nodig hebt.

b. Denk daarbij na over de volgende coupletten en het refrein van Opwekking 775:

     ‘Bij het kruis’:

Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat;

waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt.

Genade als een waterval stroomt van Gods troon

en wast ons schoon.


Refrein:

Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U,

vol ontzag voor U, vol ontzag voor U.

Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw

en ik leef door U! En ik leef door U!

Jezus.

Er is een plek waar zonde sterft en schande wijkt;

waar mijn hart vergeving vindt en vrede.

Genade als een waterval stroomt van Gods troon

en wast ons schoon.

Refrein: …

 

c. Leg het ingevulde papiertje daarna neer bij het kruis.

Intussen kan het lied ‘Bij het kruis’ uit Opwekking 775 worden afgespeeld.