Volg Jezus, versterk je vangnet en wees een visser van mensen

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Hoe kun je Jezus volgen op Zijn weg en in Zijn oogst? Hij geeft aan bij de roeping van Zijn eerste discipelen dat Hij ze ‘vissers van mensen’ zal maken. Ben je al geroepen en gevangen in het net van het Evangelie? Het is de bedoeling dat je dan ook zelf actief wordt om anderen te vangen tot Jezus te leiden.

Een goede volgeling van Jezus werpt ook het vangnet van het Evangelie uit om anderen voor Jezus te winnen. Volg Jezus en wees een visser van mensen. versterk daarbij je vangnet voor een nieuwe oogst in de dienst van God.

Jezus roept Zijn discipelen om vissers van mensen te zijn

We zien in Mattheüs 4 dat Jezus Zijn eerste discipelen roept. Deze vier vissers werden Zijn leerlingen en volgelingen. We lezen in de verzen 18-20: En Jezus wandelde langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.’

In Matth. 4:21-22 wordt ons verhaald dat Jezus direct daarna weer twee  vissers roept om Hem te volgen. We lezen: ‘Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs en Johannes, zijn broers, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het verstellen waren, en Hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.’

De eerste discipelen verlieten hun oude leven met het oude netwerk om Jezus te volgen. Je kunt nog teveel vastzitten in je oude manier van leven, zodat je Jezus moeilijk kunt volgen.

Vaak zijn ook oude wettische inzichten blokkades op de weg achter Jezus aan. Je ziet dat juist ook bij de Joodse discipelen, die dachten aan een aards koningschap van Jezus, waarbij zij de belangrijke dienaren zouden zijn. Bij de voetwassing zien we dat Jezus het werk voor hen deed. Wij kunnen het vuile werk als slaaf van Jezus niet volbrengen. De discipelen konden Jezus niet volgen bij Zijn lijden en sterven. Welke blokkades heb je nog op je weg achter Jezus aan?

Het Evangelie van Jezus is draagkrachtig

Op de weg van Jezus wordt ook ons denken vernieuwd. Door de genade van God krijgen nieuwe inzichten, die nodig zijn om het heil en de lessen van Jezus te ontvangen. Daarbij krijgen we ook de nodige draagkracht om het juk (de leer) van Jezus op ons te kunnen nemen. Dan gaan we het Evangelie van Jezus begrijpen, dat ons tegemoet komt in de woorden van Jezus in Matth. 11:28-30: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

Leer van Jezus om het net van je denken te vernieuwen

en je geloof te versterken

Het is belangrijk dat je daarbij een sterk vangnet hebt, om voldoende draagkracht te hebben voor dit visserswerk. Als je de oude netten van je vorig leven hebt verlaten, mag je met nieuwe netten gaan werken, die kunnen worden versterkt en uitgebreid.

Zit je nog verstrikt in je oude leven?

Als je door genade gelovig tot Jezus bent gekomen, is het geestelijk met God in orde.
Op psychische gebied, in je denkwereld, in verdere levensvernieuwing kan er echter nog overgave en geestelijke groei, herstel en reiniging nodig zijn.

Hoeveel draagkracht heeft jouw vangnet voor in de oogst van Jezus Christus? Is je net nog beschadigd door mislukte vangsten en aanvaringen in het verleden? Kun je daardoor nog weinig betekenen voor een ander? Ben je nog krampachtig bezig met jezelf? Is je denken nog verward? Ben je daardoor nog onzeker, bang en besluiteloos?
Heb je door een verzwakte wilskracht je netwerk niet kunnen uitbreiden en je niet kunnen ontplooien? Werp je net uit voor een nieuwe vangst!

Je kunt nog verstrikt zitten in de hieronder genoemde netten van je oude leven:
– pijnlijke herinneringen, emotionele beschadigingen,
–  verslavingen, zondige bindingen en netwerken,
– wrokgevoelens die je vasthouden, gebroken relaties,
–  verkeerde gevoelspatronen, gedachtepatronen en gedragspatronen,
– negatieve karaktertrekken en gewoontes.

***

Opdrachten om je innerlijk netwerk te vernieuwen

Het is nodig voor vissers van mensen ‘to stay clean and to be strong’. Hoe word je als volgeling van Jezus een visser van mensen met een sterk en gereinigd innerlijk netwerk? Hieronder vind je een opdrachtenblad van de trainingscursus geestelijk herstel en geloofsgroei:

Opdrachtenblad trainingscursus geestelijk herstel en geloofsgroei

voor vissers van mensen

Je kunt het opdrachtenblad gebruiken voor een sessie met hulpverleners, ervaringsdeskundigen en mensen die tot verder geestelijk herstel en geloofsgroei willen komen. Het wordt hieronder verder uitgewerkt met behulp van PowerPoint afbeeldingen

***

Hieronder zie je de PowerPoint afbeelding over de problemen van een oud, beschadigde netwerk. (Je kunt de afbeeldingen aanklikken om ze groter te krijgen voor een presentatie. Met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op de tekst van dit artikel.)

Laat je herstellen van je emotionele beschadigingen, eigenzinnigheid en verkeerde inzichten, gapende angst, verscheurende boosheid, innerlijke verdeeldheid en verwarring. Laat je helen door Jezus, de Heiland.

Hoe word je geestelijk vangnet versterkt?

De Joodse vissers waren gewoon om hun oude netten te verstellen. Het betekent eigenlijk ‘de netten in orde te brengen’, indien nodig te repareren, sterker te maken en uit te breiden voor een (grotere) nieuwe visvangst.

Het versterken van je geestelijk vangnet is een belangrijk gegeven, dat vaak over het hoofd wordt gezien. Veel pasgelovige mensen willen gelijk al veel werk gaan verrichten in de dienst van God, maar hebben nog onvoldoende kennis en draagkracht. Daarvoor moet je als leerling van Jezus Hem eerst een tijd goed volgen, zoals dat ging bij de discipelen.

We kunnen daarbij belangrijke lessen halen uit het leven van Petrus, de falende discipel die als apostel veel mensen mocht vangen voor Jezus. En in die grote oogst scheurde het uitgebreid netwerk niet! We zien in de Evangeliën hoe Jezus hen al heeft voorbereid in het visserswerk. Daaruit willen we in dit artikel ook onze lessen halen, zodat we voldoende inzicht en draagkracht zullen krijgen om ook onze netten uit te kunnen werpen in de oogst van Jezus Christus.

In Mark. 1:19 zien we dat Jakobus en Johannes de netten herstelden (vermaakten). In Lukas 5:2 lezen we dat de vissers de netten schoon spoelden. Door Jezus worden onze netten beter versterkt, aangepast en gereinigd om in Zijn oogst méér te kunnen ontvangen en te vangen.

Je ziet dat er al gauw het gevaar van inzinken en verflauwen van het eerste liefdesvuur in het leven van pasbekeerde gelovigen kan binnenkomen. Er kunnen ook andere oorzaken zijn waarom je Jezus niet meer kunt volgen, zoals de bedoeling is.

Je kunt te veel je eigen inzichten volgen of je laten leiden door emoties. Je ziet dat in het leven van Petrus. We hebben dan ook steeds weer vernieuwde bekeringen nodig, ook bij innerlijke blokkeringen. We hebben dan geestelijke groei nodig. Petrus roept daar later zelf ook toe op in 1 Petr. 3:17, als hij aangeeft: ‘Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.’ Verderop komen de lessen van Petrus aan de orde.

Draagkracht naar vermogen

In de gelijkenis van Jezus in Matth. 25:14-30 zien we dat de knechten (slaven) talenten naar hun vermogen (bekwaamheid) kregen van hun heer. Ze moesten tijdens zijn afwezigheid  handel bedrijven met de toevertrouwde talenten. In het Grieks wordt voor bekwaamheid het woord ‘dunamin’ gebruikt. Dit komt van het grondwoord ‘dunamis’: het vermogen om iets ten uitvoer te brengen). In het woord ‘dunamis’ zitten de volgende betekenissen en zaken: kracht, bevoegdheid, bekwaamheid, macht vermogen, sterkte, competentie expertise, deskundigheid. Dat kan dus ook als ‘draagkracht’ toenemen in je leven.

De knechten kregen aan talenten wat ze aankonden. Het laadvermogen van een kruiwagen is minder dan van een vrachtwagen. De knecht met die ene talent hoefde en maar één bij te verdienen. Dat kon hij aan. Het werd hem terecht zwaar aangerekend dat hij daar niet mee had gehandeld.

De knecht met de vijf talenten won er vijf bij. De dienstknecht met de twee talenten verdiende er twee bij. Daarbij is het belangrijk ter weten dat deze heer hun zijn eigen bezittingen toevertrouwde om mee te handelen. Het waren ook zijn eigen slaven waar het de talenten naar vermogen gaf. Hij had als heer recht op de winst. De goede heer gaf echter uit genade rijke beloningen aan de twee knechten die naar hun vermogen hadden gehandeld met zijn talenten.

Door Jezus ontvangen we de (draag)kracht, het vermogen en de kundigheid om Zijn vangst binnen te halen. Dan worden we in staat gesteld om de vangst binnen te halen, zonder dat onze netten scheuren. Paulus geeft aan in 2 Kor. 3:5-6: ‘Onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn.’

De verhouding tussen draaglast en draagkracht moet goed zijn!

De draagkracht kan toenemen door kundigheid, training en oefening. Wat kan er in ons worden versterkt en vermeerderen, waardoor ons vermogen kan toenemen en we meer aankunnen? Denk aan de volgende zaken:

– Spieren en uithoudingsvermogen

– Handigheid en inschattingsvermogen

– Kennis en denkvermogen

– Liefde en invoelingsvermogen

– Acceptatie van correctie en aanpassingsvermogen

–  Geloof en vertrouwen in het Goddelijk vermogen

– Hoop en verwachting en incasseringsvermogen

Vermeerder je draagkracht door genade en kennis

In de pastorale brieven van het Nieuwe Testament lezen we over het vermeerderen van het geloof en het toenemen in de genade. Het is opmerkelijk dat juist Petrus daartoe oproept in zijn brieven. Hij wenst de gelovigen toe in 2 Petr. 1:2: ‘Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.’ Voor de christelijke roeping hebben de gelovigen alles in beginsel ontvangen van God om erin te groeien. In vers 3 wordt aangegeven: ‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort.’

Vanaf vers 5 worden we opgeroepen: ‘En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.’

In vers 8 zien we het resultaat van het sterker maken van dit netwerk in je en om je heen, als we lezen: ‘Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, maken zij u niet doelloos en onvruchtbaar in de kennis van onze Heere Jezus Christus.’

Zodat je niet struikelt onder zware druk

Petrus wist uit ervaring wat struikelen was in de weg achter Jezus aan. Een gelovige gaf in nederige woorden aan dat hij ‘struikelde achter Jezus aan’. Petrus struikelde niet alleen, maar viel ook toen hij zijn Meester verloochende. Hij had gebrek aan uithoudingsvermogen in de zware weg van beproeving. Hij geeft ons aan als ervaringsdeskundige in  het vervolg zijn tweede brief in vers 10: ‘Daarom broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen.’ Dan is je draagkracht voldoende om het kruis achter Jezus aan te kunnen (ver)dragen.

Petrus sluit in 2 Petr. 3:18 af met de woorden: ‘Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.’

Werp het net uit op het woord van Jezus

Lees bij dit tekstgedeelte van dit artikel voor jezelf Lukas 5:1-11.

We lezen hier de geschiedenis van de eerste wonderbare visvangst. Het net begon toen te scheuren door de grote hoeveelheid vissen. De prediking en het Woord van God door Jezus en de roeping van de discipelen om vissers van mensen te worden zijn verbonden aan deze gebeurtenis. Bij het meer Gennesareth drong de menigte op Jezus aan om het Woord van God te horen.

Jezus zag twee schepen en vissers, die de netten spoelden. Hij ging aan boord van de boot van Simon en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Na Zijn toespraak, zei Hij tegen Simon: ‘Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen’ (Luk. 5:4). We lezen verder in vers 5: ‘Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht hard gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.’

Volg Jezus in het licht en steek met Hem af naar de diepte, om te vangen. Zie af van je eigen werken uit het duistere verleden en je beperkte inzicht. Geloof in het woord van Jezus, door het net ‘in het daglicht’ uit te werpen tegen je gevoel en inzicht in.

Het resultaat lezen we in vers 6: ‘En nadat zij dat gedaan hadden, vinden zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren.’ Meerdere vissers en twee boten waren nodig om de vangst binnen te halen. In de oogst van Jezus Christus is een goed samenwerkend netwerk nodig, om het aan te kunnen en de verwondering te delen. Als de netten gaan scheuren is er versterking en uitbreiding nodig.

Twee schepen werden gevuld met vissen, zodat zij bijna zonken. Als je het woord van Jezus opvolgt, behoren je netten ook draagkrachtig te zijn om de toenemende zegen in Zijn oogst te kunnen bevatten.

Grote verbazing kwam over allen die erbij waren, waaronder ook Jakobus en Johannes waren. Jezus zei tegen Simon (in vers 10):

‘Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen.’ 

Vervolgens lees je in vers 11: ‘En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden Hem.’ 

Reiniging van je netwerk

Er werd in Israël vis gevangen met een werpnet of een sleepnet (dat op de oever werd getrokken door scheepjes of vissers). Zodoende werden de netten vuil. Er kon van alles in blijven zitten aan vuilresten, plantresten, of dode dieren uit het meer.

Jezus vertelt ons in Matth. 13:47-50 dat het in het Koninkrijk der hemelen gaat als bij een uitgeworpen sleepnet dat goede en slechte of onreine vissen vangt.
Op de oever wordt het goede in vaten verzameld en het slechte weggegooid. In het Grieks lezen we dat zij ‘het bedorvene’ weg wierpen (in een Engelse vertaling: ‘and threw the worthless away’). Dan gaat het dus over het waardeloze en verachtelijke. Daar moeten uiteraard geen restanten van aan je vangnet blijven zitten. Verder kon er ook nog bodemafval en rottende plantenresten aan het net vast kunnen zitten. De lege netten werden daarom ook gereinigd en schoongespoeld (zoals je ziet in Lukas 5:2).

Het is duidelijk dat onze netten ook ‘clean’ moeten zijn als we een zuiver Evangelie willen doorgeven. Zonden van het oude leven kunnen je nog aankleven. Kwalijke eigenschappen vervuilen het goede. Oud vuil in ons leven kan een nieuwe vangst bederven.

Is je vangnet schoon?

Waar moeten wij nog van worden gereinigd in de vissersdienst van onze Meester?

In 2 Tim. 2:21 lees je dat je jezelf moet reinigen van het kwade, om een bruikbaar vat tot eer van de Heere te zijn, ‘voor elk goed werk gereedgemaakt’. Zo moet ook ons vangnet schoon zijn!

***

Reiniging van je netwerk

Ervaringen van Loren Cunningham en ‘Jeugd met een opdracht’

Over geestelijke leiding en zuivering voor het zendingswerk

Loren Cunningham geeft ons door hoe  je de leiding van God kunt leren kennen met een zuiver hart. Hij is de bekende zendingsleider en oprichter van Jeugd met een Opdracht. Hij beschrijft zijn roeping en ervaringen in het zendingswerk in zijn boek ‘Is dit echt van U, Heer?’ Ontdek in dit artikel en in zijn boek hoe je de leiding van God in je leven kunt leren herkennen. Ik beveel dit indrukwekkende boek aan! Loren geeft ons erin door:

‘We kunnen Hem veel beter horen

als we tot Hem komen met een gereinigd hart.’

boek LC

Loren geeft aan dat er reiniging en zuivering van het hart nodig zijn om Gods stem beter te leren verstaan en Hem onvoorwaardelijk te gehoorzamen.

Loren heeft het zelf moeten ervaren,

om daarna een bruikbaar vat voor God te kunnen zijn

Geestelijke reiniging nodig om vrucht te kunnen dragen in de oogst van Jezus Christus. Hij leert ons in Joh. 15:8: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, namelijk dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’ Het is opmerkelijk dat veel bekende predikers en evangelisten beproevingen, vernederingen en ‘snoeiwerk’ moeten ondervinden, voordat ze door God op een bijzondere wijze werden gebruikt in Zijn dienst?

Heling en zuivering van afwijzing en trots

Loren ging gebukt onder de pijn van afwijzing, maar mocht zijn werk niet voortzetten voordat hij om vergeving had gevraagd bij hen die hem hadden afgewezen. Loren werd ontdekt aan zijn trots. Hij besefte hoeveel keer hij iets had gedaan of gezegd om erkenning van mensen te verwerven in plaats van die van God. De woorden van zijn moeder kwamen hem weer in de gedachten: ‘Zoon, als je trots wordt, kan God je niet meer gebruiken…’

‘Zoon, als je trots wordt,

kan God je niet meer gebruiken…’ 

Loren geeft aan: ‘Plotseling zag ik hoeveel tijd ik had verknoeid door te proberen mijzelf en mijn eigen ideeën te verdedigen. Die tijd was ten koste gegaan van het echte werk dat gedaan moest worden: met andere mensen over Jezus spreken.

In tranen vroeg ik God om vergeving. Van nu af aan wilde ik werkelijk positief spreken over mijn vroegere leiders. Ik kon weer dankbaar zijn, zowel voor hen als voor wat ik van hen had meegekregen.’

In dit onderdeel wordt ingegaan op het zuiveringsproces en de zegeningen en opwekking die hij heeft meegemaakt.

Loren is in 1935 geboren en kreeg op 13-jarige leeftijd al een roeping vanuit Mark.16:15: ‘Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping (aan alle creaturen).’ Later liet de Heere  hem zien dat ‘golven van jonge mensen’ over de wereld zouden gaan om het Evangelie uit te dragen.

Loren Cunningham over ‘een zuiver hart’

De wereldwijd bekende Loren Cunningham, oprichter van Youth With a Mission (Jeugd met een Opdracht), heeft het inspirerende boek “Is dit echt van U, Heer?’ geschreven.

Loren is in 1935 geboren en kreeg op 13-jarige leeftijd al een roeping vanuit Mark.16:15: ‘Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping (aan alle creaturen).’ Later liet de Heere  hem zien dat ‘golven van jonge mensen’ over de wereld zouden gaan om het Evangelie uit te dragen.

LC 3c

In 1983 werden er al 15.000 vrijwilligers in kort verband door JmeO uitgezonden, om het Evangelie in woord en daad uit te dragen. Zij hadden toen 3800 fulltime medewerkers, een universiteit op Hawaï, 113 permanente bases en 70 scholen in 40 verschillende landen. In 1982 ging het zendingsschip ‘The Anastasis’ (De Opstanding) voor JmeO de vaart in. In 1999 had Loren Cunningham persoonlijk alle 243 landen in de wereld bezocht en er het Evangelie gepredikt.

LC 4d

Loren benadrukt in zijn boek, dat op het gebied van geestelijke leiding niets zo belangrijk is als de relatie met Hem, Die de leider is. Als Hij leiding geeft, doet Hij dat vaak innerlijk, door Zijn Heilige Geest, ‘met zachte stem’, zodat alleen zij Hem verstaan, die een nauwe band met Hem hebben.

Er is reiniging en zuivering van het hart nodig

om Gods stem beter te leren verstaan

en Hem onvoorwaardelijk te gehoorzamen

***

Waarom kon Petrus zijn Meester eerst niet goed volgen?

Het gaat in deze pastorale Bijbelstudie over Jezus, Petrus en wij.  Hoe kon het ook zo misgaan met zijn geloof? Hij heeft Jezus als de Christus beleden, maar de steenrots Petrus was ook ‘een struikelblok’ voor Jezus, en hij heeft Hem zelfs verloochend.

Simon Petrus is de volgeling 

die Jezus niet meer kon volgen

Toch heeft God juist Petrus willen gebruiken als de opwekkingprediker en grondlegger van de eerste christengemeente in Jeruzalem.

Petrus is naast Johannes wel de bekendste leerling van Jezus, die als discipel het vaakst genoemd wordt. Hij leek een vurige volgeling van Jezus, maar verloochende Hem als het erop aankwam. Petrus was inderdaad in de crisis en teleurstelling de volgeling die Jezus niet meer kon volgen.

De Joodse Simon

Simon Petrus had zoals de andere discipelen ook te maken met het Joodse religieuze denken (als Simon), waarbij de wet, het je best doen en het denken aan de Messias als een aards Koning, die op de troon van David in Jeruzalem de vijand zal verdrijven. Hij wilde Jezus op de troon hebben en niet aan het kruis.

Petrus was in het begin fanatiek bezig uit liefde voor  zijn Meester. Hij gebruikte daarbij de oude inzichten als visser Simon, zodat hij als discipel niet in staat was om een goede oogst voor Jezus binnen te halen. Hij was bedreven in het uitwerpen van zijn net. Hij wilde Jezus toegewijd volgen en zelfs verdedigen, met woord en daad. Simon Petrus had zijn geloof en zijn gedachten over Jezus in het net van zijn eigen inzichten aan elkaar geknoopt. Helaas bleek dit beperkte draagkracht te hebben.

Hij raakte teleurgesteld; zijn oude net van zijn Joods denken scheurde en zijn uithoudingsvermogen faalde. Uiteindelijk schoot zijn draagkracht schoot te kort bij de beproeving en druk die hij kreeg te verwerken. Toen zijn geloof zwaar werd uitgetest, verloochende hij zijn Meester op het cruciale moment. Hij was de discipel die Jezus niet meer kon volgen. Gelukkig keek Jezus hem aan. Hij had voor hem gebeden, dat zijn geloof niet zou ophouden. Daarna herstelde Jezus zijn falende discipel.

Petrus was ook de rots, die Jezus als Messias beleed

Jezus gaf hem bij zijn roeping als de naam Petrus: dat betekent ‘rots’. Uit de belijdenis van Petrus, dat Jezus de Christus, de beloofde Messias is, bleek dat Petrus een oprecht kind van God was, en geïnspireerd werd door de Heilige Geest. Jezus reageert daarop in Matth. 16:17: ‘En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen. Dat gaat dus over de belijdenis van Petrus. (Verderop worden de teksten in het verband genoemd.)

Petrus beleed Jezus als de Messias. In alle evangeliën wordt over deze ‘belijdenis van Petrus’ verteld. Na de hemelvaart van Jezus bleef Petrus een belangrijk figuur. We lezen in de Handelingen hoe juist Petrus op een bijzondere wijze is gebruikt door God in de uitbreiding van Zijn Koninkrijk en in de oogst van Jezus Christus. Paulus noemt Petrus één van de leiders van de kerk in Jeruzalem en de ‘apostel voor de Joden’ (Galaten 2).

Toch heeft de naam Simon de mooie, bemoedigende betekenis ‘God verhoort’. Het is opmerkelijk dat Jezus zijn leerling en volgeling Petrus op cruciale momenten, zoals bij zijn roeping en herstel aanspreekt met zijn eigen naam ‘Simon’ (ook toen hij Hem beleed als de Christus).

Hoe kon het nog zo misgaan met het geloof van Petrus?

Wat ging er mis bij Petrus na al de lessen en wonderen van Jezus? Was hij te ondoordacht impulsief en te emotioneel ingesteld? Moest hij worden afgeremd in zijn voorop willen gaan en in zijn ijver voor Jezus? Was het jeugdige vurigheid met te weinig levenservaring en geloofsbeproevingen? We zien het allemaal wel terugkomen in de levens van heel wat gelovigen, die uiteindelijk door de leiding van God veel hebben mogen betekenen in de dienst van Zijn Koninkrijk.

We kunnen van Petrus leren om de valkuilen van het vroege enthousiasme te ontwijken. De jeugdige ijver is wel goed, maar de geestelijke groei is ook nodig om een volwassen gelovige te kunnen zijn in de dienst van God.

Petrus liep niet alleen voorop als het goed ging, hij had ook snel verkeerde gedachten over de weg die Jezus moest gaan om de zonden te kunnen vergeven en verloren mensen te redden. Hij wilde Jezus wel kronen, maar zag niet in dat daartoe eerst het kruis nodig was.

Heb je ook een te zwak innerlijk vangnet?

Zoals Petrus kunnen wij ook een te zwak innerlijk vangnet hebben, zodat wij niet in staat zijn om een grotere zegen in de dienst van God te ontvangen en te verwerken. Je ziet vanonder in de dia waaruit dit kan bestaan. Een deel van deze genoemde zaken zie je bij Petrus terug. Kijk eens welke zaken ook wel bij jou passen. Door deze zaken kunnen we het werk van de Heilige Geest in ons en door ons tegenstaan of bedroeven. En dat terwijl we de Heilige Geest juist onmisbaar nodig hebben! Hij verheerlijkt Jezus, neemt het uit Hem en verkondigt het ons (Joh. 16:14).  Hij komt ook onze zwakheden tee hulp (Rom. 8:26).

Op welk van de volgende gebieden moet ons vangnet worden versterkt en uitgebreid? Ze worden hieronder genoemd:

 Hoe kom je tot de overgave van je eigen wil?

De overgave van onze eigen wil, zin en oude inzichten is meestal heel moeilijk. Kunnen we onszelf op alle fronten wel uitleveren aan God? Ook Petrus moest zijn eigen leven (zijn ‘psuche’ = ziel) verliezen omwille van Jezus. Het is voor een gelovige nodig om door zelfovergave het oude leven te verliezen, om het ware leven in Jezus te vinden. Jezus leert ons dat in Matth. 16:24-25 , direct na zijn bestraffing van Petrus in vers 23. Vanuit het Engels staat er vrij vertaald in vers 25: ‘Wie bezorgd is voor zijn eigen veiligheid is verloren, maar als iemand zichzelf laat verliezen voor de zaak van Jezus, die zal zijn eigen ware zelf vinden.’ Er staat in een Engelse vertaling: ‘Whoever cares for his own safety is lost; but if a man will let himself be lost for My sake, he will find his own true self.’

Kunnen we ‘onze eigen ik’ op het altaar van de geloofsovergave leggen

om daar het leven in Jezus te vinden?

Je ziet dat bij het offer dat Abraham bracht met zijn zoon Izak. Hij vond daar de ram in de struiken op de berg Moria, waar later de offers bij de tempel werden gebracht.

Ook Petrus heeft geleerd om zijn eigen zin, eigen wil, inzichten, belangen en ambities aan God over tegen om het leven in Jezus te vinden.

Petrus kwam wel overmoedig over, maar kon ook snel ontmoedigd raken.

De overmoed van Petrus is gelukkig veranderd in geloofsmoed

We leren Petrus in de Bijbel kennen in zijn sterke en zwakke kanten. We zien hem in zijn schuld, ontreddering en berouw. We zien daar tegenover de opzoekende liefde van Jezus. Daarbij komt de vergeving en het herstel van Petrus in de dienst van God. Dat is bemoedigend voor ons.

Petrus heeft de lessen geleerd

die wij ook kunnen leren in het dienen van God

en het blijven volgen van Jezus 

Petrus speelde een grote rol tijdens het leven van Jezus, en vooral ook na zijn dood en opstanding. Hij liet zich zien als een leider in de dienst van God. Zijn brieven spreken boekdelen, zijn wijs, pastoraal  en aanmoedigend. Hij kende vanuit de persoonlijke ervaring ‘schuld, vernedering, vergeving, herstel en verhoging in de dienst van God. Hij kwam tot berouw, tot inkeer en werd door Jezus gesteld in het ambt van herder en leraar. Vanaf de Pinksterdag sprak hij door de vervulling met de Heilige Geest voor duizenden Joden, die massaal tot bekering kwamen.

De (over)moedige Petrus

Petrus komt menselijk over. Hij reageerde direct en impulsief, vanuit zijn gevoel en liefde tot zijn Meester. Hij was nogal eens ‘haantje de voorste’. Maar toen de haan kraaide, huilde hij bitter (Luk. 22:62). Petrus kwam wel overmoedig over, maar kon ook snel ontmoedigd raken. Jezus leed en streed alleen om ook falende gelovigen te redden. Wat denk je van de opzoekende liefde van Jezus tot Petrus en de andere volgelingen?

Hieronder kun je aanklikken op het opdrachtenblad over de roeping van Petrus en wij om Jezus te volgen:

Opdrachtenblad Geestelijk herstel

over de roeping van Petrus en wij om Jezus te volgen

***

Jezus en Petrus bij de zee van Tiberias

De geschiedenis van de verschijning van Jezus aan de zeven discipelen en zijn gesprek met Petrus wordt beschreven in Johannes 21. Je ziet het verhaal en tekst op de afbeeldingen die zijn opgenomen in dit artikel. In verzen 2-3 lezen we: ‘Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd,  en Nathanaël, die uit Kana in Galilea afkomstig was,  en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen. 3. Simon Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: Wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten, en gingen meteen aan boord van het schip; en in die nacht vingen zij niets.’ 

 Joh. 21:4-6 gaat verder: ‘En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. 5. Jezus dan zei tegen hen: Kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden Hem: Nee. 6. En Hij zei tegen hen:  Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen.’

Het is duidelijk dat je zonder Jezus niets vangt in Zijn dienst. Als je in de nacht van je leven niets vangt, gooi het net van het geloof dan eens over een andere boeg. Werp je net van het geloof  uit op het woord van Jezus en op Zijn beloften. Doe wat Hij zegt, dan kom je goed terecht.

In Joh. 21:7 zien we de spontane reactie van Petrus op het wonder: ‘De discipel dan  die Jezus liefhad,  zei tegen Petrus: Het is de Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee.’

 

We lezen verder in Joh. 21:8-11: ‘En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer tweehonderd el, van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. 9. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood. 10. Jezus zei tegen hen: Breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. 11. Simon Petrus ging ernaartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, honderddrieënvijftig, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet.’

Wat een wonder dat Jezus ze uitnodigde tot Zijn maaltijd. Hij liet zien dat Hij zorgt voor de wonderen en de oogst van Zijn volgelingen: ‘de vissers van mensen’.  In Joh. 21:12-14 wordt ons doorgegeven: ‘Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde Hem te vragen: Wie bent U? want zij wisten dat het de Heere was. 13. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. 14. Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.’

 Jezus heeft Zijn discipel Petrus met liefde hersteld

Daarna gaat het over het herstel van Petrus in zijn bediening. Het ‘helende gesprek’ van Jezus met Petrus staat in Joh. 21:15-18, waar we lezen: ‘Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. 16. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.

 17. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem:  Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.’

In Joh. 21:18-19 zegt Jezus verder tegen Petrus: ‘Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. 19. En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!’

Jezus heeft de drievoudige verloochening van Petrus vergeven en herstelde hem met drie vragen en opdrachten. Bij hun eerste ontmoeting keek Jezus Petrus aan en zei: ‘U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Cefas genoemd worden’ (wat vertaald wordt met Petrus). Bij zijn herstel spreekt Jezus hem weer aan met zijn geboortenaam ‘Simon’. Hij wordt weer bepaald bij zijn eerste roeping en ‘eerste liefde’.

Met welke liefde houd je van Jezus?

De eerste twee keer gebruikt Jezus ‘agapais me’ (hebt u lief Mij?). Bij de laatste vraag is het ‘phileis me’ (houd u van Mij?). Agape (charity) is in het NT een gave van God, en is niet gebaseerd op de eigen behoeften. Agape kiest ervoor de ander te beschouwen zoals in 1 Korintiërs 13 gebeurt. Agape is ‘eenrichtingsverkeerliefde’.

De Bijbel zegt dat we elkaar moeten liefhebben met Gods vorm van liefde, die de Agape-liefde is. Dat is de enige soort liefde die niet gebaseerd is op gevoelens.

Het Griekse ‘phileo’ of ‘philia’ betreft vriendschap (friendship). De Bijbel spreekt over ‘philadelphia’ als het gaat over liefde als broeders en zusters onderling. ‘phileo’ is echter tweerichtingsverkeer in de liefde.

Jezus daalt voor Petrus dus de derde maal af naar de lagere vorm van liefde, waarmee Petrus driemaal antwoordde (namelijk met ‘phileo’), met de woorden: ‘U weet dat ik van U houd.’ Jezus roept in Joh. 21:19 Petrus opnieuw op met de woorden: ‘Volg Mij!’

De discipelen dienden slechts de roeping door Jezus op te volgen, die we lezen in Matth. 4:19: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.’ Zij behoorden ook Zijn belofte te geloven. Dit is ook de les voor ons. Volg de roeping van Jezus. Belijd Hem, luister naar Hem, vertrouw Hem. Blijf in Zijn woord en beloften geloven. Ontvang Zijn liefde en leef van Zijn gaven.

Verlang je ook naar meer liefde en leiding van Jezus in je leven?

Blijf dan op Jezus zien, verwacht het van Hem

en volg Hem!

***

De vervulling bij Petrus

In het leven van Petrus zie je duidelijk de verandering door het werk van de Heilige Geest. Hij ontving samen met de andere apostelen de vervulling en kracht van de Heilige Geest. De zwakke Petrus, die zelfs zijn Meester heeft verloochend voor een dienstmeisje, werd door de Heilige Geest de sterke Petrus, die vrijmoedig getuigde van Jezus voor duizenden Joden op de Pinksterdag.

Van angst naar moed, van zwakte naar kracht

Bij Petrus en de andere apostelen zie je dat vanaf de Pinksterdag de vrees, angst en onzekerheid zijn veranderd in moed en vrijmoedigheid. De geestelijke zwakte is dan veranderd in kracht en zekerheid.

De krachtige uitwerking op de Pinksterdag

Het werk van de Heilige Geest is onweerstaanbaar. Als de Geest Zich voegt bij het Woord, zien we dat de hoorders worden getroffen in het hart.

We zien bij de bekeerlingen de uitwerking zoals we dat lezen in Hebr. 4:12-13: ‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper  dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.’

Let op de geweldig mooie uitwerking. Het is werk van de Heilige Geest vernieuwd en verrijkt ons leven. Bij de bekering, het geloof en de doop is er ook de gave van de Heilige Geest.

***

Hoe ontvang je de vervulling van de Heilige Geest?

Daarover kun je lezen in het artikel op deze website, getiteld:

De vervulling met de Heilige Geest en opwekking

***

 ***

Hoe werd Petrus toch nog een visser van mensen?

Juist Petrus mocht vanaf de Pinksterdag de apostel worden die een grote oogst mocht binnenhalen voor zijn Meester. Door de genade van God en de liefde van Jezus kreeg hij voldoende inzicht en draagkracht om ene uitgebreid en sterk netwerk te kunnen leiden.

Waarom wilde God juist de falende discipel en visser Simon Petrus gebruiken om de visser van vele mensen te worden? Hoe kon Petrus van een falende gelovige een vurige visser van mensen worden? Wat deed de vergevende liefde van Jezus  met hem? Wat heeft de geestelijke vervulling door de Heilige Geest in hem uitgewerkt? Petrus kon door de genade van God zijn Meester uiteindelijk toch kon volgen in Zijn overwinning!

Door de overwinnende liefde van Jezus

werd Petrus een visser van mensen

Door de overwinnende liefde van Jezus word je een visser van mensen. Hoe kun je van een falende gelovige een vurige visser van mensen worden? Wat zal de vergevende liefde van Jezus  met je doen? Wat zal de geestelijke vervulling door de Heilige Geest in je uitwerken?

***

Welke roeping hebben we als gelovigen  in deze wereld?

Dat lezen we in de zendingsopdracht van Jezus in Mark. 16:15, als Hij zijn discipelen opdraagt: ‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.’ In Matth. 28:18-19 geeft Hij aan: ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen (onderwijs al de volken).’

Anne van der Bijl geeft ons door op 86-jarige leeftijd: ‘Dat ik nog steeds reis, heeft alles te maken met een thema waar ik de laatste jaren op hamer: Jezus zei dat we alle volken tot Zijn discipelen moeten maken (…) Alle volken, inclusief radicale moslims, tot Jezus’ discipelen maken – dát en niets anders zou onze prioriteit moeten zijn.’

In Handelingen 8:4 zien we hoe vervolgde gelovigen hun roeping vervulden, als we lezen: ‘Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord.’ God heeft door de eeuwen heen deze verkondiging van de gewone gelovigen rijk willen zegenen, vooral in de vervolgde kerk.

Anne van der Bijl begon zijn dienst aan de Vervolgde Kerk in 1955. Hij zag de nood en deed er wat aan, zonder zich af te vragen of hij daarvoor een bijzondere roeping had. Hij vertelt erover in zijn boek ‘De Roeping’.

Anne geeft aan: ‘Als ik op een roeping had gewacht, zou ik nog gezeten hebben waar ik zat. Onze roeping is niet meer dan de dagelijkse gehoorzaamheid aan God.’ Hij vindt dat we als christenen allen een roeping hebben. Hij verklaart: ‘Het houdt in dat we altijd beschikbaar zijn voor anderen en ieder recht op onszelf opgeven. Het houdt in dat we God toestaan ons stap voor stap te veranderen, zodat alles wat we doen voortvloeit uit wie we zijn als christen.’

Zijn we beschikbaar?

Anne geeft ons zijn volgende gebed door:

‘Heer, maak mij een bruikbaar werktuig in Uw hand.

Laat me groeien in mijn relatie met U,

zodat ik volledig voorbereid ben wanneer de kansen zich voordoen

om Uw oogst binnen te halen. Amen.’

Waar anderen ondoordringbare grenzen zien, zag hij geopende deuren. En hij ging er doorheen om vervolgde christenen te bemoedigen, te helpen en Bijbels te brengen, als een vriend van de Vervolgde Kerk.

***

ZIJN WE ZIELENWINNERS VOOR CHRISTUS?

De missie van Richard Wurmbrand

Ik laat als opwekkende woorden van een wereldwijd bekende geloofsgetuige en martelaar volgen, namelijk van de Roemeense prediker Richard Wurmbrand (Boekarest, 24 maart 1909 – Glendale, 17 februari 2001). Hij was een Roemeens Luthers predikant, schrijver en leraar. Hij heeft vanwege zijn christelijke overtuiging veertien jaar lang in zijn vaderland Roemenië gevangengezeten en was de oprichter van de christelijke organisatie The Voice of the Martyrs.

Ds. Richard Wurmbrand houdt het alle gelovigen voor: ‘U moet allemaal een zendeling zijn!’ Hij verklaart ons nader: ‘De verkondiging van het Evangelie is niet de roeping van enkele individuen en organisaties, maar de vreugdevolle plicht van ons allen.’

Volgens Richard Wurmbrand heeft ‘de vervolging altijd een beter soort christenen voortgebracht, een getuigend christen, één die zielen wint’.

Wurmbrand laat ons verder weten: ‘De communistische vervolging heeft teruggeslagen en ernstige, toegewijde chris­tenen opgeleverd, zoals in vrije landen zelden worden aange­troffen. Deze christenen kunnen niet begrijpen, hoe iemand een christen kan zijn en niet zou begeren ieder die hij ontmoet voor Christus te winnen.’

Zijn we toegewijde zielenvangers?

Jaren geleden heb ik ds. Wurmbrand eens gehoord tijdens een bijeen­komst in Middel­burg. Het trof mij wel dat hij ons, als aanwezigen, vroeg (in ongeveer de volgende woorden): ‘Ben je al 5 jaar op de weg, en ben je nog niet het middel van bekering voor een ander geweest? Kijk het dan maar eens na of het echt is bij je.’ Dit zijn toch wel beschamende woorden voor de meeste gelovigen. Het is genade als de Heere ons hiertoe wil gebruiken; maar stellen wij ons ook wel in de weg om gebruikt te mogen worden?

Wurm­brand houdt ons duidelijk voor: ‘Wij moeten nooit ophouden als we eenmaal een ziel voor Christus hebben gewonnen. Want daarmee heeft men nog maar half werk gedaan. Iedere ziel, die voor Christus gewonnen is, moet zelf een zielenvanger wor­den.’ Hij houdt ons verder voor: ‘De verkondiging van het Evangelie is niet de roeping van enkele individuen en organisaties, maar de vreugdevolle plicht van ons allen.’

Iedere baptist een evangelist

Ook de Russische gelovigen verstonden hun opgelegde taak en roe­ping, juist ook in tijden van vervolging en opgelegde beperkingen. Zij namen hun motto serieus: ‘Iedere baptist een zende­ling!’ Iedere gelovige dient een evangelist of zendeling te zijn!

Is iedere baptist wel een evangelist?

Is iedere gelovige wel een getuige?

Als een toegewijde gelovige zijn roeping verstaat, kan hij door God worden gebruikt. Zelfs gelovigen met minder talenten en ontwikkeling zijn in het verleden rijk gezegend.

Het gaat om de schat van het Evangelie

dat we meedragen in ons hart

Paulus mocht met vrijmoedigheid het Evangelie uitdragen, zoals we lezen 2 Kor.4. Hij getuigt in vers 7: ‘Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.’ Het gaat dus om de kracht en schoonheid van het Evangelie, dat als een onweerstaanbaar licht uitstraalt naar buiten toe. Het licht en de liefde van God in Jezus Christus kan zelfs door de barsten en wonden van ons leven uitstralen. Misschien komt de genade dan juist aan het licht!

***

Een goed netwerk aanleggen en uitbouwen

Religie of relatie?

Hoe kunnen we goed netwerk aanleggen en uitbouwen? Wat kan dit blokkeren?

Het grootste probleem kan wel eens liggen in de godsdienst. Een kille leerstellige benadering en het uitdragen van overleveringen en geloofsartikels zonder meer zal de warme vlam van het geloof niet aansteken. We weten dat de Heilige Geest dit doet. Het gaat daarbij over het komen tot een relatie. Het komen tot een relatie met Jezus Christus kan worden verhinderd door wettische religie. De godsdienst was ook in de tijd van het Nieuwe Testament het grootste probleem.

Religie kan de relatie met Jezus in de weg staan

Richard Wurmbrand kende pijnlijk het verschil tussen de vrije Westerse kerk en de vervolgde kerk. In één van zijn boeken schrijft hij: ‘Wie de geeste­lijke schoonheid van de ondergrondse kerk heeft leren kennen, kan geen voldoening meer vinden in de leegheid van sommige westerse kerken. Ik lijd in het Westen meer dan ik in een communistische gevangenis heb geleden, omdat ik thans met eigen ogen de westerse beschaving zie sterven.’

Hij geeft ons verder door over het lijden onder het communisme: ‘De ondergrondse kerk achter het ijzeren gordijn is vol van liefde en ijver. In Rusland zijn er geen lauwe christenen. Of men is christen met heel zijn hart, of men is helemaal geen christen, want het kost heel wat om een discipel van Jezus te zijn. De christenen daar verspillen hun tijd en hen energie niet, zoals velen in het Westen, met het aanvallen van de leerstellingen van een andere christelijke religie of zelfs met het disputeren over wat niemand weet. Zij leven uit de wezenlijke inhoud van de christelijke bood­schap. Zij zijn geestelijk fit met het oog op de gewichtige taak die zij op zich genomen hebben.’

In heel wat gevallen moeten religieuze mensen eerst hun eigen gedachten over hun religie verliezen, willen ze tot een relatie kunnen komen. Zolang je nog weet hoe het moet gaan met jou en het geloof in Jezus, sta je aan de verkeerde kant te werken. Werp het net dan maar aan de andere zijde van het schip!

De visserskunst van de discipelen moest overboord (in Joh.21)

In de nacht van je eigen godsdienstige pogingen vang je niets

Jezus zei in de ochtend tegen de discipelen: ‘Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen’(Joh.21:6).

Ook mensen van de rechterflank moeten leren om het geloofsnet aan de rechterzijde van hun schip te werpen. Op het woord van Jezus moet je het net uitwerpen.

Op het woord van Jezus moet je het net uitwerpen

Hij belooft daarbij: ‘en u zult vinden’. Hier gaan dus ook opdracht en belofte samen. Kom daarom uit jouw natuurlijk godsdienstig gevoel tevoorschijn en probeer het eens vanaf de kant van Jezus. Wij moeten dus niet vanaf onze kant werken, maar vanaf de kant die Jezus ons in Zijn Woord aanwijst.

***

De missie van ds. C. H. Spurgeon

Eén van de predikers die God op een bijzondere wijze heeft willen gebruiken tot heil en opwekking van velen is de bekende Engelse puritein Charles Haddon Spurgeon (1834- 1892). Bestudeer het leven en werk van deze ‘prins der predikers’ maar eens.

De bekende prediker schrijft over het heil in Jezus Christus:

‘Wees niet met deze onuitsprekelijke zegening voor u zelf alleen tevreden, maar verkondig alom de geschiedenis van het kruis. Heilige vreugde en heilige vrijmoedigheid zullen een goed prediker van u maken, en de ganse wereld zal voor u een kansel zijn om in te prediken.’

Spurgeon geeft verder aan, dat een goede evangelist behoort te letten op speciale aanwijzingen van de Heilige Geest in zijn hart. Daarbij dient hij vooral de grootste verwachtingen van God te koesteren, Die het werk door Zijn Heilige Geest effectief kan maken.

Iedere gelovige moet Jezus Christus verkondigen!

Kerkvader Augustinus geeft aan: ‘Welke ware gelovige verkondigt Christus niet? (…) Alzo predikt de ganse kerk Christus. De hemelen, die Gods eer vertellen, zijn alle gelovigen, aan wie het ter harte gaat, om de ongelovigen voor God te gewinnen en die dit uit liefde doen.’ Augustinus spoort ons verder aan: ‘Toont aan de mensen, wat Christus in de ganse wereld vermocht, door hun te prediken en hen tot de liefde van Christus heen te voeren.’

***

Een geopende deur voor de kerk

De gemeente van Filadelfia hield zich aan de opdracht van God. Zij werden daarom ook bemoedigd door ‘de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent’ (Openb.3:7). De verhoogde Jezus gaf deze gemeente te kennen (in Openb.3:8): ‘Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.’

Bestudeer biddend het Woord van God,

blijf Jezus belijden,

en ontdek de geopende deur!

                      Andrew Murray en de zendingsroeping

De bekende Zuid-Afrikaanse prediker Andrew Murray (1828-1917) heeft het boek ‘De sleutel tot het zendingsvraagstuk’ geschreven. Hij leert ons hoe we in de praktijk onze zendingsroeping moeten vervullen. Daarbij geeft hij ons inspirerende voorbeelden uit de kerkgeschiedenis.

                                    

In het boek geeft hij ons afrondend de volgende Bijbelse beginselen door:

– de kerk bestaat slechts om het Koninkrijk uit te breiden;

– ieder lid moet gevormd worden om er deel aan te nemen,

– en de persoonlijke liefde voor Christus is de kracht

   die iemand hiervoor bekwaam maakt.

***

Is de kerk de vissersvloot?

Enny IJskes-Kooger verwoordt haar verlangen in het volgende gedicht:

Ik wou dat de kerk weer de kandelaar was

die het licht van Gods heiligheid droeg;

ik wou dat de kerk van haar zonden genas,

en God om vergiffenis vroeg.

***

Ik wou dat de kerk weer het vuurbaken was

dat ieder de weg wees naar huis.

Ik wou dat de kerk van haar zonden genas

en ’t licht wierp op Golgotha’s kruis

***

Ik wou dat de kerk weer de vissersvloot was

die mensen zou vangen voor God.

Ik wou dat de kerk van haar zonden genas

en deed naar Gods grote gebod.

***

Ik wou dat de kerk weer de koningsstad was

heel hoog op de bergen gebouwd.

Ik wou dat de kerk van haar zonden genas

en ’t Woord bracht door God haar betrouwd.

***

Ik wou dat de kerk ’t licht der wereld nog was.

Zo helder, zo vrolijk en blij.

Ik wou dat de kerk van haar zonden genas.

De kerk?….. Maar de kerk dat zijn WIJ.

        Zijn we een evangeliserende gemeente?

De bekende Canadese prediker Oswald Smith adviseert in zijn boek ‘De man die door God gebruikt wordt’ mensen die zich bij een christe­lijke gemeente willen aansluiten:

‘Ik spoor u niet aan om lid te worden van een kerk, maar om u aan te sluiten bij een zielenwinnende zendingsgemeente.’

Hij geeft ook te kennen:

‘Als u naar een dode, vormelijke kerk gaat, zult u bevriezen. Als u naar een kerk met moderne theologie gaat, zult u verhon­geren.’

Volgens Oswald Smith kan men beter gaan naar een gemeente ‘waar men wordt uitgenodigd om tot bekering te komen en waar zielen worden gered’. Hij spoort deze mensen aan om ‘op zoek te gaan naar zo’n gemeente waar ze een brandend hart hebben voor zielen’. Zijn we daar lid van?

Kunnen we zo’n gemeen­te worden? 

Worden de leden in de gemeente getraind om te evangeliseren? 

Een vissersboot vol evangelisten

De kerk moet een vissersboot vol evangelisten zijn. Jezus heeft Zijn eerste discipelen geroepen met de volgende woorden: ‘Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt.’ (Mark.1:17).

Goede evangelisten zijn vissers van mensen. Jezus maakte van Zijn volgelingen vissers van mensen. Zijn evangeliserende volgelingen moeten door het Evangelie discipelen maken (zoals we lezen in Hand.14:21). Vissers met een hengel vangen één vis tegelijk. Als er veel sportvissers vanaf een boot vissen, worden er eenlingen gevangen, die samen wel veel vissen opleveren.

Jezus was Zelf ook wel gericht op eenlingen. In het evangelie van Johannes zie je hoeveel keer Hij in gesprek was met een enkele persoon. Als ieder gemeentelid een enkele persoon buiten de kerk vriendschappelijk met het Evangelie blijft benaderen, worden er veel eenlingen bereikt. Het moet worden gedaan met woord en daad. Hij moet er een tweede mijl mee gaan, en iets van zichzelf investeren in het leven van die ander. Dat noemen ze vriendschapsevangelisatie.

Vriendschapsevangelisatie

Geroepen gelovigen worden geroepen om ook anderen te roepen tot het heil. Door het werk van de Heilige Geest kunnen deze nieuwe discipelen zelf ook vissers van mensen worden.  

Een gemeente met weinig mensenvangers heeft minder mogelijkheden. Laat zoveel mogelijk gelovigen meehelpen in de oogst van Jezus Christus! Zijn oogst komt zeker binnen. Voor ons is het een dankbaar werk. God moet alle eer ontvangen! 

***

Dankbaar evangeliseren

Wanneer we Jezus gehoorzaam en gelovig navolgen, mogen we in en door Hem overwinnen. We lezen daarvan in Rom.8:37: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem Die ons heeft liefgehad.’

Dankbaar mogen we in afhankelijkheid van de grote Koning

onze evangelisatieroeping vervullen.

Ik sluit af met de bemoedigende woorden uit 1 Kor.15:57-58:

‘Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.’

***

Opdrachten trainingscursus geestelijk herstel en geloofsgroei

Hoe word je als volgeling van Jezus een visser van mensen met een sterk en gereinigd innerlijk netwerk? Thema: ‘Be strong and stay clean’

1. Heb je oude netten en (ver)bindingen nog niet los kunnen laten? Zit je in de volgende netten nog verstrikt of ben je eruit bevrijd?

– pijnlijke herinneringen, emotionele beschadigingen –  verslavingen, zonden – wrokgevoelens, gebroken relaties – verkeerde gevoelspatronen, gedachtepatronen en gedragspatronen – negatieve karaktertrekken en gewoontes.

Het is nodig voor vissers van mensen ‘to stay clean and to be strong’.

Hier volgen 12 stappen voor hen die meer ‘reiniging en kracht’ nodig hebben:    Reiniging:
-1. Gelovigen die nog bepaalde zonden koesteren.
-2. Gelovigen die nog worden gekweld door emotionele beschadigingen.
-3. Gelovigen die anderen en/of zichzelf nog niet kunnen vergeven.
-4. Gelovigen die negatieve karaktertrekken hebben.
-5. Gelovigen die geestelijk te weinig vrucht dragen.
-6. Gelovigen die meer reiniging nodig hebben.

Kracht:

-7. Gelovigen die willen groeien naar het beeld en karakter van Jezus.
-8. Gelovigen die meer geestelijke kracht willen ontvangen.
-9. Gelovigen die vermoeid en belast zijn.
-10. Gelovigen die hulpbehoevenden willen helpen.
-11. Gelovigen die geestelijk volwassen willen worden.
-12. Gelovigen die een geschikte buddy voor een ander willen zijn.

2a. Wat herken je van deze zaken in je eigen leven? Welke nummers?

2b. Hoe kan het verbeteren?

3. Wat herken je bij de volgende letters van een te zwak innerlijk vangnet?

-A. Een te klein geloofsvertrouwen, met twijfel en zorg.
-B. Het leven tussen hoop en vrees.
-C. Een onverwerkt pijnlijk verleden, met gevoelens van angst en boosheid.
-D. Het teveel openstaan voor de verleiding van zonden.
-E. De aandrang om te moeten presteren en voldoen naar God en mensen toe.
-F. Onbegrip en ontevredenheid over de leiding van God.
-G. Geen goed besef van de liefde en het offer van Jezus.
-H. Het zelf de controle te willen bewaren en onvoldoende
te komen tot overgave aan God en het volgen van Jezus.

4. Samen bidden voor bevrijding, reiniging, heling en geestelijke kracht.

     Wat heb je nodig? Is er nazorg bij een samenkomst?

Bijbelteksten om te overdenken:

Matth. 4:18-22, Luk. 5:1-11, Matth. 13:47-50, 2 Tim. 2:21, Joh. 21:1-19,

Mark. 16:15-20, Hand. 1:8, Hand. 2:36-47.

***

Toepasselijke Liederen

Herstel mijn eerste liefde

Laat het lied ‘Herstel mijn eerste liefde’ van Marcel en Lydia Zimmer je aansporen tot geestelijk herstel. Petrus kwam ook tot inkeer en een vernieuwde bekering. Hij vond genade, vergeving en heling bij Jezus. Het lied is een belijdenis en een gebed:

 ***

Vader in de hemel, Die zoveel om mij geeft,

dat U in Uw genade Uw Zoon gegeven heeft.

Dank U voor Uw liefde, Uw eindeloze trouw,

dat ondanks al mijn falen, U zegt: ‘Ik hou van jou’.

***

Refrein:

Herstel mijn eerste liefde, die ik ooit had voor U,

want ik wil van U houden, nog zoveel meer dan nu.

Mijn hart moet weer gaan branden, zoals het heeft gedaan,

vol vuur en vol van hartstocht, die nooit meer weg zal gaan.

***

De drukte van het leven trok mij met zich mee.

De liefde die vervaagde, de passie die verdween.

Ik was U niet vergeten, maar nam de tijd niet meer,

om in Uw Woord te lezen, bij U te zijn, o Heer.

***

Vader in de hemel, met eerbied vraag ik nu,

of U mij wilt vergeven. Ik kan niet zonder U.

Dank U voor Uw liefde, Uw eindeloze trouw.

En Vader, Ik wil zeggen, dat ik zoveel van U hou.

***

Hieronder kun je aanklikken om het lied te beluisteren:

https://www.youtube.com/watch?v=1ZU-cadjIq4

YouTube-video Herstel mijn eerste liefde

***

Geef je leven (weer) over aan God

Als je tot overgave komt, kun je weer bruikbaar zijn door God. Is dat ook jouw verlangen? Hierover gaat het bekende lied van Christian Verwoerd:

Ik geef mijn leven aan U over

Ik ben niet waard te komen voor Uw troon,
Heer, ik belijd het U gewoon.
Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan, 
maar al die tijd heeft U mij toch zien staan.

Ik wil niet meer leven zonder U.
Vul mij, verander mij nu.
Zend Uw Geest van waarheid in mij,
zodat mijn hart van U alleen zal zijn.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn,
als een vat, dat bruikbaar is en rein,
Geheiligd in U, ga ik op pad.
In elke storm houdt U mijn hand gevat.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

 ***

YouTube-video Ik geef mijn leven aan U over / Christian Verwoerd

***

Psalmen voor nu – Psalm 51

David en Petrus mochten door de genade en opzoekende liefde van God een nieuwe en schone start maken. Het komt naar voren in de volgende vertolking van Psalm 51:

Een schone start

Wilt U mij nog wel zien? Ik kom bij U.

Wat ben ik vies, als U mij niet wast.

Ik denk de hele dag aan wat ik deed.

Ik weet, dat U mijn misstappen zag.

En U staat in Uw recht. Ik schaam me diep.

U hebt heel mijn ellende gezien.

***

Het ging al mis met mij in moeders buik,

maar U hebt Uw geheimen gedeeld.

En U bent trouw geweest en houdt mij vast.

Als U mij wast, dan word ik weer wit.

Wees goed voor mij, nu ik gebroken ben,

en veeg dan al mijn misdaden weg.

***

Geef mij een schone start, mijn God, een ander hart.

U weet, dat ik niet zonder U kan.

***

Kom alstublieft terug en maak mij blij.

Geef iedereen die spijt heeft die kans.

Mijn God, dat bloed, mijn schuld, wast U het weg?

Als U dat doet, dan zing ik voor U.

Geeft U mij nieuwe lucht en red mijn stem,

dan zult U zien hoe dankbaar ik ben.

***

Ik geef graag iets terug, maar U bent God,

en alles wat bestaat, is van U.

Hier is mijn diepe spijt van wat ik deed:

ik weet, dat U die aannemen wilt.

Als U de oude stad herschapen heeft,

dan komen wij en dan is het feest.

***

De Heer is mijn bevrijder, Opwekking 826

God keek genadig naar mij om.
Hij greep mij vast voor ik verdronk
en zette mij weer op vaste grond.
De Heer is mijn bevrijder.

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt.
God helpt mij over elke muur.
Ik zie al licht aan de horizon.
De Heer is mijn bevrijder.

Is er iemand als onze God,
Die ons liefheeft en ons verlost.
Hij heeft betaald voor ons allemaal.
De Heer is mijn bevrijder.

Op Hem alleen rust mijn geloof.
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft.
De winter wijkt en de lente komt.
De Heer is mijn bevrijder.

Ook als het wachten moeilijk is,
ook als ik treur om wie ik mis,
Zijn liefde draagt mij door alles heen.
De Heer is mijn bevrijder.

Is er iemand als onze God,
Die ons liefheeft en ons verlost.
Hij heeft betaald voor ons allemaal.
De Heer is mijn bevrijder.

Hij draagt mij tot mijn de laatste dag,
laat mij niet achter in het graf.
Hij wekt mij op en roept mij naar huis.
De Heer is mijn bevrijder.

Is er iemand als onze God,
Die ons liefheeft en ons verlost.
Hij heeft betaald voor ons allemaal.
De Heer is mijn bevrijder.

Alle eer aan God de Vader.
Alle eer aan God de Zoon.
Alle eer aan God de trooster.
De Heer is mijn bevrijder.

Songwriter: Jonas Myrin

YouTube-video De Heer is mijn bevrijder – Nederland Zingt

Wat een voorrecht om door de liefde van Jezus schouder aan schouder in Zijn wijngaard en oogst te staan.

Dat wordt vertolkt in het volgende lied uit Opwekking 249

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,

schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,

samen te dienen, te zien wie U bent,

want Uw woord maakt Uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.

Vol van Uw liefde, genade en kracht,

als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

***

Samen te strijden in woord en in werk.

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,

als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.

***

Tekst en muziek: Bill Gaither. Ned. tekst: Hans Lieberton

YouTube-video Samen op weg gaan – Interne Alpha-Cursus 2015

***

Hieronder volgt de uitvoering van de Nederland Zingt Dag 2015: Heer wat een voorrecht, met Marcel & Lydia Zimmer:

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015: Heer wat een voorrecht

***

Wat vraagt God van mij vandaag? Joke Buis en band.

YouTube-video Wat vraagt God van mij vandaag?

Nederland Zingt

Bouw Uw Koninkrijk

(Opwekking 769)

YouTube-video Opwekking 769 – Bouw uw koninkrijk

Kom, vestig uw gezag. Wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons. Onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw. Een laaiend vuur in onze ziel
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.

Wij zijn uw kerk. Heer, maak ons sterk in U

Wij dorsten naar uw rijk en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in en geeft ons leven zin.
Gevangen harten worden vrij, verslagen mensen troosten wij.
Zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk. Hoor ons gebed en kom!

Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij.

Tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt. Leer ons te doen wat U ons vraagt.
Vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk. Heer, doe uw werk door ons.

Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk. Toon uw sterke hand
Kom, herstel ons land. Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug, Heer, dat bidden wij.
Tot uw koninkrijk verschijnt.

Auteur(s): Rend Collective Experiment. Vertaling: Harold ten Cate

***

YouTube-video Nederland Zingt 2017:

Bouw Uw Koninkrijk

Korte versie