Geestelijke voedingskaart

Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Geestelijke voeding

                                   

                     Waardoor laten we ons geestelijk voeden?

Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie via onze gedachten plaats?

Hoe ontvangen we inspiratie via ons positieve gele denkveld?

                         

In de natuur hebben bomen licht, warmte, en voedzaam vocht nodig. De bomen op de foto staan in een geel veld van bloemen. Dat ziet er gezond uit. Goede voeding ook is onmisbaar voor een gezonde groei van ons geestelijk leven. We hebben daarbij licht en liefde van God nodig. Jezus is het Licht der wereld. Door Hem verdwijnen de schaduwen in ons leven. Gods licht en liefde schijnen. Waar Hij komt, zal de nacht verdwijnen.  

Wij  hebben  op geestelijk geestelijk gebied naast het Licht, de warmte en de liefde ook voeding uit de Levensbron en de Wijnstok nodig. Dat zijn onze geestelijke levenssappen. De levensmineralen ontvangen we vanuit de genadegaven en positieve zaken van het Evangelie van Jezus Christus. Hij biedt ons hierin acceptatie, veiligheid, liefde, geloof, hoop en kennis. Deze heerlijke zaken waren in het paradijs aanwezig. Satan en de zonde hebben de schaduw van de dood over de mens gebracht. De negatieve gevolgen  hebben de gevallen mens op het terrein van de duisternis en de leugen gebracht.

De algemene geestelijke voedingskaart

Het wordt uitgebeeld in de volgende afbeelding. Het grijze veld is het gebied van de duisternis en de leugen, waarin de kwade invloeden en de geestelijke boosheden in de lucht kunnen infiltreren. Het gele denkveld is het gebied van het licht en de waarheid, waarin de goede invloeden en de Heilige Geest kunnen inspireren.

Deze velden zijn er, tot op zekere hoogte, ook bij de ongelovige mensen. Zij kunnen ook een bepaalde liefde en hoop in hun leven hebben. Zij kunnen ook geloof in zichzelf, anderen en de toekomst hebben. Het werkelijke geloof in God, de liefde tot Jezus en de werking van de Heilige Geest hebben zij echter niet ontvangen.

Hoe is dit bij gelovigen?

De gelovigen hebben in hun geestelijk leven een heerlijke toegevoegde waarde. Bij hen is het leven en werk van Jezus toegevoegd. Jozef is een type van Jezus Christus. Zijn naam betekent (hij die toegevoegd wordt). Bij de gelovigen is ‘het grijze veld’ de oude, vleselijke mens en ‘het gele veld’ de nieuwe, geestelijke mens. Het wordt op de volgende afbeelding zichtbaar gemaakt.

Het geestelijk leven van de gelovige bestaat uit een oude en nieuwe mens. De oude mens moet door ondervoeding afsterven en de nieuwe mens moet door gezonde voeding groeien en sterker worden. Alleen de nieuwe mens wordt gevoed en geïnspireerd door de Heilige Geest, Die het uit Jezus Christus neemt (zie Joh.16:13-15). Boze machten kunnen slechts infiltreren via de zaken van het grijze veld.

Hieronder zie je een afbeelding van het geestelijk leven bij een gelovige. Het komt overeen met de voedingskaart.

Een kernprincipe van de geestelijke hulpverlening op deze website is dat je het kwade moet overwinnen door het goede. Rom.12:21 leert ons: ‘Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’ Dit heeft ook te maken met de vernieuwing van het denken en de gezindheid (zie Rom.12:2). Het positieve gele denkveld moet geestelijk worden gevoed en versterkt, terwijl er zo weinig mogelijk voeding moet worden gegeven aan het negatieve grijze denkveld. (Zie verder de voedingskaart en de uitleg in dit artikel.)

Op het volgende PDF-document kun je aanklikken voor het maken van een eigen kopie van de geestelijke voedingskaart. Deze kun je dan op papier (A4-formaat voor- en achterkant) bewaren en regelmatig raadplegen.

De geestelijke voedingskaart

Kom tot het Licht!

Wat moet je doen als je nog in de schaduw staat? Kom dan tot het Licht van de wereld! Blijf niet achter de afrastering van de aartsleugenaar satan staan. De antichrist zal alles doen om je van Christus vandaan te houden. Lees Joh.1:1-18 en ontdek hoe het Licht in de wereld is gekomen. Je moet dit waarachtige Licht aannemen om een kind van God te worden. In Joh.1:12 wordt duidelijk verklaard: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’

Waarom zou je de duisternis liever hebben dan het licht? Als je de waarheid gelooft en doet, kom je tot het licht. Dat betekent dan ook dat dit goede werk in God gedaan is. Lees hierbij wat Jezus ons leert in Joh.3:16-21. Het Licht is sterker dan de duisternis en verdrijft daarom ook de duisternis in jouw leven. Het Licht dringt als de heldere waarheid door de afrastering van de leugen heen. De overwinnaar van de duisternis, Jezus Christus, komt nodigend tot je in Openb.3:20 en roept ons indringend toe: ‘Zie, ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maalijd met hem gebruiken, en hij met Mij.’

Let er op wat Jezus Christus ons leert in de volgende verzen:

Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Joh.8:31: ‘Als u in Mijn Woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen; en zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Joh.8: 36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zult u echt vrij zijn.’

Joh.14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Rom.12:21: ‘Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’

 Paulus leert en vermaant ons:

Rom.12:2: ‘Word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid’ (word vernieuwd in uw denken).

Gal.5:16: ‘Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.’

Rom.8:14-15: ‘Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!’

Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een slavenjuk belasten.’ Word niet opnieuw door het juk van de dienstbaarheid bevangen, want je bent ‘tot vrijheid bevrijdt’.

Comments are closed.